Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 14. juni 2021
Mødested: Teams

Dagsordenpunkter

124. Cirkulæreskrivelse, orienteringssager m.v.

Sagsnr.: 00.01.00-G01-4-19 Sagsbehandler: Marie Jensen  

Cirkulæreskrivelse, orienteringssager m.v.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

X

X


Øvrige sagsbehandlere: Steen Dahl Pedersen

Sagsresume

Orientering om cirkulæreskrivelser, orienteringssager m.v.

Sagsfremstilling

Til almindelig orientering er eventuelle cirkulæreskrivelser, orienteringssager m.v. vedlagt dagsordenen som bilag.


Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at orienteringen tages til efterretning.
Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til byrådet.

Bilag

 • 2. Notat i anledning af KL's henvendelse om brug af kommunalt it-udstyr m.v.pdf
 • Orientering fra Ankestyrelsen om offentliggørelse af kommunalbestyrelsers og regionråds.pdf
 

125. Fritagelse for hvervet som borgmester

Sagsnr.: 00.22.02-A00-2-21 Sagsbehandler: Flemming Laurits Pedersen  

Fritagelse for hvervet som borgmester

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

x

x


Øvrige sagsbehandlere: Maria Kringelholt Nielsen og Steen Dahl Pedersen

Sagsresume

Borgmester Lars Krarup har meddelt, at han ønsker sig fritaget for hvervet som borgmester med virkning fra og med den 1. august 2021.

Hvis byrådet imødekommer anmodningen, skal byrådet efterfølgende vælge en ny formand.

Sagsfremstilling

Borgmester Lars Krarup har ved mail den 1. juni 2021 meddelt, at han ønsker at fratræde som borgmester med virkning fra og med den 1. august 2021.


Lars Krarup fortsætter i byrådet som menigt byrådsmedlem.


Byrådet kan i henhold til den kommunale styrelseslov § 7, stk. 2 efter anmodning fritage borgmesteren fra hvervet som borgmester for resten af funktionsperioden.

Lovgivningen opstiler ikke betingelser for, hvornår et byråd kan imødekomme en anmodning, og det beror således på byrådets skøn, om man vil fritage formanden for hvervet samtidig med, at han forbliver medlem af byrådet.


Sagen forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget til orientering.


Indstilling

1. viceborgmester indstiller

at byrådet imødekommer borgmester Lars Krarup anmodning om fritagelse for hvervet som borgmester med virkning fra og med den 1. august 2021.
1. viceborgmester indstiller

Beslutning

Taget til orientering. Lars Krarup deltog ikke i orienteringen.

 

126. Valg af ny borgmester

Sagsnr.: 00.22.02-A00-2-21 Sagsbehandler: Flemming Laurits Pedersen  

Valg af ny borgmester

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

x

x


Øvrige sagsbehandlere: Maria Kringelholt Nielsen og Steen Dahl Pedersen

Sagsresume

Ved borgmesterens fratræden skal byrådet vælge en ny borgmester.


Sagsfremstilling

Når en borgmester er blevet fritaget for sit hverv som borgmester, skal byrådet vælge ny borgmester jf. den kommunale styrelseslov § 7, stk. 3.


Valget ledes af borgmester Lars Krarup.


Valget foretages som flertalsvalg efter reglerne i den komunale styrelseslov § 24, stk. 1, for resten af byrådets funktionstid.


Ved flertalsvalg er den kandidat valgt, som opnår stemmer fra et flertal af de tilstedeværende byrådsmedlemmer.

Opnås et sådant flertal ikke ved 1. afstemning, foretages en ny afstemning. Ved 2. afstemning er en kandidat valgt, hvis den pågældende opnår stemmer fra et flertal af de tilstedeværende medlemmer, eller hvis der kun afgives stemmer på den pågældende. Bringer 2. afstemning heller ikke nogen afgørelse, foretages bundet valg mellem de to, der ved 2. afstemning har fået flest stemmer, således at det ved stemmelighed afgøres ved lodtrækning, på hvilke to der ved det bundne valg (3. afstemning) skal stemmes. Står stemmerne lige ved 3. afstemning, træffes afgørelsen ved lodtrækning.


Sagen forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget til orientering.


Indstilling

Borgmesteren indstiller

at byrådet vælger Dorte West som ny borgmester med virkning fra og med den 1. august 2021.


Borgmesteren indstiller

Beslutning

Taget til orientering.

 

127. Ændringer som følge af borgmesterskiftet pr. 1. august 2021

Sagsnr.: 00.22.02-A00-2-21 Sagsbehandler: Flemming Laurits Pedersen  

Ændringer som følge af borgmesterskiftet pr. 1. august 2021

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

x

x


Øvrige sagsbehandlere: Maria Kringelholt Nielsen og Steen Dahl Pedersen

Sagsresume

Som følge af borgmesterskiftet sker der en række ændringer og omrokeringer af udvalgsposter, hverv m.m.


Sagsfremstilling

Som følge af borgermesterskiftet skal der foretages en række ændringer i udvalgsposter, hverv m.m.


Den nye borgmester bliver automatisk formand for Økonomi- og Erhvervsudvalget jf. den kommunale styrelseslov § 18, stk. 1, 2. pkt.


Endvidere indtræder den nye borgmester automatisk i følgende poster og hverv, hvor borgmester ligeledes er født medlem:


 • Født medlem og formand for valgbestyrelserne ved kommunale valg, folketingsvalg og folkeafstemninger samt valg til EU-Parlamentet
 • Født medlem af KKR Midtjylland
 • Født medlem af Kredsrådet for politiets virksomhed – Midt- og Vestjyllands Politi
 • Født medlem af beredskabskommissionen for Brand og Redning MidtVest
 • Født medlem af KL’s repræsentantskab
 • Medlem af bygningspræmieringsudvalget, Herning Kommune
 • Medlem af bestyrelsen for Harry og Ene Marie Thomsens mindefond
 • Medlem af Eksternt Råd ved AU Herning


Herudover har Venstres byrådsgruppe meddelt, at der ønskes foretaget følgende ændringer:


Lars Krarup udtræder af Økonomi- og Erhvervsudvalget. Ulrik Hyldgaard indtræder i Økonomi- og Erhvervsudvalget.


Lars Krarup indtræder som medlem af valgbestyrelsen ved kommunale valg. John Thomsen udtræder som medlem og indtræder i stedet som suppleant for Lars Krarup. Ulrik Hyldgaard indtræder som suppleant for Dorte West.


Ulrik Hyldgaard indtræder som stedfortræder for Bruno Hansen i valgbestyrelsen ved folketingsvalg og folkeafstemninger.


Dorte West er udpeget som stedfortræder for Lars Krarup i KL’s repræsentantskab. Der skal således udpeges en ny stedfortræder. Ulrik Hyldgaard udpeges som stedfortræder.


Det tilkommer den gruppe, som har udpeget et medlem at udpege et nyt medlem ved udtrædelse, jf. den kommunale styrelseslov § 28, stk. 1.


Sagen forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget til orientering.


Indstilling

Borgmesteren indstiller

at ovennævnte ændringer godkendes.
Borgmesteren indstiller

Beslutning

Taget til orientering.

 

128. Anmodning om udtræden af byrådet. Indkaldelse af stedfortræder

Sagsnr.: 00.22.02-A00-1-21 Sagsbehandler: Flemming Laurits Pedersen  

Anmodning om udtræden af byrådet. Indkaldelse af stedfortræder

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

x

x


Øvrige sagsbehandlere: Maria Kringelholt Nielsen og Steen Dahl Pedersen

Sagsresume

Byrådsmedlem Rasmus Norup anmoder om at blive fritaget for hvervet som byrådsmedlem med virkning fra og med den 23. juni 2021.


Sagsfremstilling

Byrådsmedlem Rasmus Norup, Det Konservative Folkeparti, har ved mail den 28. maj 2021 anmodet om at kunne udtræde af Herning Byråd med virkning fra og med den 23. juni 2021.


Anmodningen er begrundet i forretnings- og arbejdsmæssige forhold. Rasmus Norup tiltræder den 23. juni 2021 stillingen som erhvervsdirektør hos Erhvervsrådet Herning og Ikast-Brande, og det er Rasmus Norups vurdering, at han ikke kan varetage den krævende stilling på tilfredsstillende måde sammen med hvervet som byrådsmedlem.


I henhold til den kommunale valglov § 103 kan et byrådsmedlem efter anmodning fritages for sit medlemskab, såfremt medlemmet på grund af sin helbredstilstand, varetagelæse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende har rimelig grund til at ønske sig fritaget for medlemsskabet.

Byrådet afgør, om et medlem opfylder betingelserne for at kunne udtræde af byrådet.


Når et medlem i valgperioden udtræder af byrådet, indtræder vedkommende stedfortræder i det pågældende medlems sted, jf. den kommunale valglov § 104.

Stedfortræder nr. 1 på det Konservative Folkepartis kandidatliste er Mette Guldberg.


Fordeling af poster:

Når et medlem udtræder af et udvalg, en bestyrelse eller lignende i løbet af valgperioden, besættes den ledigblevne plads af den samme valggruppe, som har udpeget medlemmet jf. den kommunale styrelseslov § 28, stk 1.


Valg af 2. viceborgmester sker - når der er valgt både en 1. og 2. viceborgmester - således, at den ledige plads besættes af den valggruppe i byrådet, som har valgt den pågældende næstformand jf. den kommunale styrelseslov § 7, stk. 3. I tilfælde af uenighed i valggruppen, afgøres det ved stemmeflerhed i gruppen.


Ved konstitueringen i 2017 optrådte byrådet som én valggruppe, idet posterne besattes i enighed.


Rasmus Norup varetager ud over byrådshvervet følgende hverv, hvortil han er udpeget af byrådet:


 • 2. viceborgmester
 • Økonomi- og Erhvervsudvalget – næstformand
 • Medlem af Børne- og Familieudvalget
 • Valgbestyrelsen for kommunale valg
 • Valgbestyrelser ved folketingsvalg og folkeafstemninger samt ved EU-parlamentet - stedfortræder
 • Beredskabskommissionen for Brand og Redning Midt/Vest
 • Bæredygtighedsrådet
 • Bæredygtig Herning – næstformand


Borgmester indstiller følgende ændringer og udpegninger:


 • 2. viceborgmester: Tommy Tønning
 • Næstformand i Økonomi- og Erhvervsudvalget: Mette Guldberg
 • Medlem af Børne- og Familieudvalget: Kent Falkenvig
 • Social- og Sundhedsudvalget: Kent Falkenvig udtræder og Mette Guldberg indtræder
 • Valgbestyrelsen for kommunale valg: Mette Guldberg
 • Valgbestyrelser ved folketingsvalg og folkeafstemninger samt ved EU-parlamentet - stedfortræder: Mette Guldberg
 • Beredskabskommissionen: Mette Guldberg
 • Bæredygtigsrådet, advisory board/repræsentantskab: Peter Villadsen
 • Bæredygtig Herning - næstformand: Dorte WestSagen forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget til orientering.Indstilling

Borgmesteren indstiller

at Rasmus Norups anmodning om udtræden af Herning Byråd med virkning fra og med den 23. juni 2021 godkendes,


at byrådet godkender, at 1. stedfortræder på Det Konservative Folkepartis kandidatliste, Mette Guldberg, indtræder i byrådet med virkning fra samme dato,


at fordelingen af poster som anført i sagsfremstillingen godkendes.


Borgmesteren indstiller

Beslutning

Taget til orientering. Rasmus Norup deltog ikke i orienteringen.

 

129. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021 Økonomi- og Erhvervsudvalget

Sagsnr.: 00.30.14-Ø00-5-20 Sagsbehandler: Charlotte Ranch  

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021 Økonomi- og Erhvervsudvalget

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

xØvrige sagsbehandlere: Anne Marie Muff

Sagsresume

Administrationen har foretaget budgetopfølgning på baggrund af forbruget pr. 31. marts 2021 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område.


Overførslerne fra 2020 er godkendt i Byrådet den 20. april 2021 og indgår derfor ikke i det korrigerede budget pr. 31. marts 2021. Der er korrigeret for dette ved at tilføje ekstra kolonner til tabellerne.


Samlet set forventes der i 2021 i forhold til de korrigerede budgetter inkl. overførsler fra 2020 et mindreforbrug på 63,116 mio. kr. vedrørende drift. På anlægsområdet er der en merindtægt/mindreudgift på 60,624 mio. kr.


Vedrørende de finansielle konti forventes en mindreudgift på 8,437 mio. kr.


Opfølgningen indgår i den samlede budgetopfølgning pr. 31. marts 2021, der behandles som særskilt punkt på denne dagsorden og efterfølgende i Byrådet den 22. juni 2021.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen er foretaget af administrationen på baggrund af det konstaterede forbrug pr. 31. marts 2021.


Af nedenstående tabeller bliver afvigelsen generelt målt som forventet regnskab 2021 (forventet forbrug ved årets afslutning) sammenlignet med det korrigerede budget 2021.


Der skal gøres opmærksom på, at overførslerne fra 2020 ikke er indeholdt i det korrigerede budget pr. 31. marts 2021, idet disse først er godkendt i Byrådet den 20. april 2021.


Overførslerne og afvigelsen korrigeret for overførsler er derfor vist i særskilte kolonner i tabellerne.


De afvigelser, der beskrives i sagen, er afvigelsen pr. 31. marts 2021 korrigeret for overførsler (de grå kolonner).


Driftsudgifter:


Tabel 1:Forventet regnskab 2021 – drift:


Note: I afvigelseskolonnerne er + = mindreforbrug og - = merforbrug


Som det fremgår af ovenstående, forventes i 2021 en samlet afvigelse vedrørende drift på 63,116 mio. kr.


Styringsmæssigt vedrører 58,578 mio. kr. af mindreforbruget områder indenfor rammestyring og 4,538 mio. kr. forskydninger mellem årene vedrørende projekter.


Bemærkninger til afvigelserne:


Serviceområde 08 Driftsselskaber:

Forbrug forventes at svare til korrigeret budget.


Serviceområde 11 Idræt og Fritid (ØKE):

Mindreforbrug på 5,294 mio. kr. som forventes overført til 2022 til fremtidige store idrætsevents. Området ses i et flerårigt perspektiv.


Serviceområde 15 Kultur (ØKE):

Mindreforbrug på 1,606 mio. kr. vedrørende bymarkedsføring, Digitale skilte samt andre aktiviteter i Herning Midtby.


Serviceområde 20 Administration:

Samlet set forventes et mindreforbrug på 56,215 mio. kr. under Serviceområde 20 Administration, som er specificeret nedenfor:


Tabel 2: Forventet regnskab 2021 pr. 31. marts 2021 - afvigelse fordelt på funktionsniveau:

Note: I afvigelseskolonnerne er + = mindreforbrug og - = merforbrug


Afvigelsen på 56,215 mio. kr. skyldes primært den generelle reserve på 20 mio. kr., afvigelser vedrørende sekretariat og forvaltninger på i alt 27,7 mio. kr., hvoraf genbevillinger udgør 16,1 mio. kr., samt en række opsparinger og forskydninger vedrørende interne forsikringspuljer på i alt ca. 6,4 mio. kr. Den afsatte Covid 19-pulje på 10 mio. kr. er ligeledes afsat på Serviceområde 20 Administration og indgår som et mindreforbrug i opfølgningen.


Barselspuljen udviser et forventet merforbrug på 3,9 mio. kr., som skyldes en overførsel fra 2020, der forventes udlignet i de kommende år. Barselspuljen administreres som en intern forsikringspulje, der skal hvile i sig selv over årene.


På tjenestemandspensioner er der en forskydning mellem regnskabsår og budget, hvilket kommer til udtryk i et overført merforbrug på 3,2 mio. kr. fra 2020. Overførslen vedrører en to-årig besparelse på bonusforsikringspræmie, som er forskudt et år i forhold til det budgetterede. Herudover er der et merforbrug på udbetaling af tjenestemandspensioner i 2021 på i alt 1,6 mio. kr.


Der er på turisme- og erhvervsområdet en samlet afvigelse på knapt 6,3 mio. kr., som kan henføres til mindreforbrug på Turisme, Erhvervsplaymaker, Sindets dag, som forventes afholdt i 2022, LAG-midler, Bæredygtighed samt pulje til erhvervsaktiviteter.


Indbetalinger til Lønmodtagernes Feriemidler forventes at udgøre 4 mio. kr. i 2021. Beløbet er foreløbigt finansieret via en negativ pulje på samme beløb på funktion 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger, idet der endnu ikke er taget politisk stilling til finansieringsmodel. Indbetalingen fremgår således i den samlede budgetopfølgning som et merforbrug. Der henvises i øvrigt til beslutning i ØKE den 17. august 2020: "Økonomi- og Erhvervsudvalget har drøftet sagen. Beslutningen i sagen afventer forhandlinger på nationalt plan. Sagen er udsat."


Den resterende del af afvigelsen på Serviceområde 20 Administration skyldes mindre afvigelser +/- samt diverse opsparinger og forskydninger i administrationen vedrørende forskellige udviklingsprojekter, personale og personaleaktiviteter, opsparinger til ombygninger på rådhuset m.v.Anlægsudgifter:


Tabel 3: Forventet regnskab 2021 – anlæg:

Note: I afvigelseskolonnerne er + = mindreforbrug og - = merforbrug


Som det fremgår af ovenstående tabel 3, forventes i 2021 en samlet afvigelse vedrørende anlæg på 60,624 mio. kr.


Bemærkninger til afvigelserne:


Serviceområde 01 Byggemodning:


Tabel 4: Specifikation af indtægter og udgifter på det samlede byggemodningsområde på Serviceområde 01 Byggemodning for Økonomi- og Erhvervsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget:

Note: I afvigelseskolonnerne er + = mindreforbrug/merindtægt og - = merforbrug/mindre indtægt


På jordforsyningsområdet forventes det at realisere indtægter på 81,902 mio. kr. i 2021. Indtægterne vedrører salg af storparcel på Fuglsang Holm i Tjørring samt salg af boliggrunde bl.a. i Herning, Snejbjerg, Lind og Tjørring.


Forventet regnskab 2021 for byggemodningsudgifter (ØKE + TMU) udgør i alt 110,890 mio. kr. Der udføres større byggemodningsarbejder i Lind, Snejbjerg, Tjørring og Vildbjerg samt etablering af Ny Løvbakkevej mellem Tjørring og Gullestrup. Nedrivning af Gjellerupskolen færdiggøres i 2021, mens nedrivning af Sønderagerskolen igangsættes og forventes færdig omkring april 2022. Der er desuden afsat rådighedsbeløb til arealerhvervelser i Snejbjerg og HI Park, som realiseres i 2021.


Serviceområde 02 Arealerhvervelser/salgsindtægter:

Afvigelsen på Serviceområde 02 Arealerhvervelser/Salgsindtægter er på 2,260 mio. kr., hvilket primært skyldes et forventet mindre forbrug på mindre arealerhvervelser.


Serviceområde 11 Idræt og Fritid:

Det forventes at samtlige planlagte aktiviter vedrørende opgraderingen af MCH i forbindelse med, at Herning Kommune erhvervede en ejerlejlighed og ekslusiv brugsret til MCH Arena, forventes gennemført i 2021.


Serviceområde 15 Kultur (ØKE):

Afvigelsen på Serviceområde 15 Kultur på i alt 2,363 mio. kr. er forskydninger vedrørende renovering af Elia og socioøkonomiske initiativer.


Serviceområde 20 Administration:

Afvigelsen på Serviceområde 20 Administrationen er forskydninger vedrørende puljer til renovering af Rådhuset i såvel Direktionens Stab på 3,0 mio. kr. samt Børn og Unges del af Rådhuset, som udgør 1,0 mio. kr. Dernæst er der en forskydning på 2,047 mio. kr. på puljen til diverse renoveringer af administrationsbygninger. I forbindelse med de samlede overførsler fra 2020 besluttede Forligskredsen og Økonomi- og Erhvervsudvalget at afsætte rådighedsbeløb på 5. mio. kr. i 2021 på Serviceområde 20 til dispostionspulje for Direktionen.Finansielle konti:


Tabel 5: Forventet regnskab 2021 pr. 31.03.2021 - Finansielle konti

* Excl. Likviditetsforbrug 08.22
Note: I afvigelseskolonnerne er + = mindreforbrug og - = merforbrug


For de finansielle konti forventes et samlet mindreforbrug på 8,437 mio. kr. som er specificeret nedenfor:


Serviceområde 21 Renteindtægter:

Forventningerne til renteindtægter er nedjusteret med 1,5 mio. kr. som følge af en lavere forretningsprocent end indarbejdet ifm. med budgetlægningen.


Serviceområde 22 Renteudgifter:

Der forventes en mindreudgift på 0,357 mio. kr. primært på grund af et lavere renteniveau end forudsat ved budgetlægningen.


Serviceområde 26 Udlån, langfristede tilgodehavender:

Den forventede mindreudgift på 2,449 mio. kr. kan henføres til mindreudgifter på indskud i Landsbyggefonden og en merudgift til finansiering af indefrosset grundskyld.


Serviceområde 27 Afdrag på optagne lån:

Der forventes en merudgift på 0,240 mio. kr. på afdrag af lån. Dette vedrører primært ældreboliglån og modsvares af lavere renteudgifter til disse lån.


Serviceområde 28 Optagne lån:

Der er indregnet en merindtægt/lån på 7,371 mio. kr., som vedrører lånefinansiering af renoveringsudgift vedrørende Lindegården.


Serviceområde 29 Tilskud og udligning:

Der foretages en lovbestemt efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2020, som afregnes i 4. kvartal 2021. KL har udsendt en prognose for efterreguleringen i februar 2021, som viser en forventet regulering på 12,9 mio. kr. for Herning Kommune. Der blev i forbindelse med budgetlægningen afsat 15 mio. kr. i 2021 til imødegåelse af diverse efterreguleringer, hvorfor der på nuværende tidspunkt ikke forventes væsentlige afvigelser i forhold til budgettet vedrørende tilskud og udligning.Supplerende til sagen er vedlagt oversigt over restancer pr. 31. marts 2021 (Bilag 1).Bevillingsmæssige ændringer:
Der ønskes i forbindelse med budgetopfølgningen foretaget følgende bevillingsmæssige ændringer:


 • Udmøntning af reduktionspulje vedrørende konsulenter på 6 mio. kr. i 2021:
  • 3 mio. kr. på Serviceområde 20 Administration, Fællesudgifter og - indtægter (Tryghedspulje 1,262 mio. kr., puljer til fleks- og skånejobs i alt 0,7 mio. kr., elever 0,7 mio. kr. og de resterende 0,338 mio. kr. fra øvrige puljemidler).
  • 3 mio. kr. fordelt på serviceområder i forhold til servicedriftsudgifter ekskl. Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder.


 • Udmøntning af reduktionspulje vedrørende konsulenter på 6 mio. kr. i 2022 og frem:
  • 3 mio. kr. på Serviceområde 20 Administration, fordelt med 2 mio. kr. på fællesudgifter (Tryghedspulje 1,262 mio. kr., puljer til fleks- og skånejobs i alt 0,738 mio. kr.) og 1 mio. kr. fordelt mellem fagforvaltningerne i forhold til lønsum.
  • 3 mio. kr. fordelt på serviceområder i forhold til servicedriftsudgifter ekskl. Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder som i 2021.


 • Økonomi- og Erhvervsudvalget har siden budgetopfølgningen pr. 31. august 2020 godkendt en række salg af arealer, som samlet sendes til godkendelse i Byrådet. Der er samlet godkendt anlægsindtægter på 13,204 mio. kr. med henholdsvis 4,819 mio. kr. på Serviceområde 01 Byggemodning og 8,385 mio. kr. på Serviceområde 02 Arealerhvervelse/salgsindtægter. Fordelingen af indtægterne på de enkelte anlægsprojekter fremgår af bilag 2. Desuden er der på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 7. december 2020 godkendt en mindreindtægt på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme på netto 0,115 mio. kr. fra 2021 og frem vedrørende salg af ejendom beliggende på Lykkesvej, Herning, som finansieres af de likvide midler.


 • Administrationen har siden budgetopfølgningen pr. 31. august 2020 indgået i alt 6 aftaler om deklarationer med henholdsvis Herning Vand, Netselskabet N1 samt Vestjyske Net med en samlet erstatning på 0,307 mio. kr.
  Der anmodes på denne baggrund om anlægsindtægtsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på i alt 0,307 mio. kr. i 2021 fordelt med henholdsvis 0,010 mio. kr. på Serviceområde 01 Byggemodning samt 0,297 mio. kr. på Serviceområde 02 Arealerhvervelser/salgsindtægter. Af salgsindtægten indeholdes 0,010 mio. kr. i afsat rammerådighedsbeløb til indtægter på Serviceområde 01 Byggemodning, stednr. 002003 i 2022 og 0,297 mio. kr. tilskrives de likvide aktiver, da rammerådighedsbeløb til indtægter på Serviceområde 02 Arealerhvervelser/salgsindtægter er disponeret i 2021. Fordeling af indtægter på de enkelte anlægsprojekter og stednumre fremgår af
  bilag 3.


 • I forbindelse med afholdelse af Sindets Dag er der på Serviceområde 20, Administration, funktion 06.48.67 Vejledning og Erhvervsudvikling, Sindets Dag afsat 0,250 mio. kr. i 2021 og 0,400 mio. kr. i 2022. Sindets Dag forventes afholdt i 2022, hvorfor budgetbeløbet i 2021 på 0,250 mio. kr. flyttes til samme funktion i 2022.


Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender de anførte bevillingsmæssige ændringer jf. sagsfremstillingen,


at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 i øvrigt tages til efterretning og indgår i den samlede budgetopfølgning, som behandles som særskilt punkt på denne dagsorden og efterfølgende i Byrådet den 22. juni 2021.
Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 • Bilag 1 - Restancer 31.03.2021 - 8-6-21
 • Bilag 2 - Orientering om salg siden 02.11.20
 • Bilag 3 - Bevillinger som følge af aftaler om deklarationer
 

130. Samlet budgetopfølgning pr. 31. marts 2021

Sagsnr.: 00.30.14-Ø00-1-20 Sagsbehandler: Anne Marie Muff  

Samlet budgetopfølgning pr. 31. marts 2021

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

X

X

Øvrige sagsbehandlere: Maria Laibach Christiansen

Sagsresume

Administrationen har foretaget budgetopfølgning på baggrund af forbruget pr. 31. marts 2021 på det samlede kommunale område.


Samlet set forventes et mindreforbrug på 98,3 mio. kr. vedrørende drift og et mindreforbrug på 139,9 mio. kr. vedrørende anlæg. På de finansielle konti forventes en mindreudgift på 8,4 mio. kr.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen er foretaget af administrationen på baggrund af det konstaterede forbrug pr. 31. marts 2021.


Af nedenstående tabeller bliver afvigelsen generelt målt som forventet regnskab 2021 (forventet forbrug ved årets afslutning) sammenlignet med det korrigerede budget 2021.


Der skal gøres opmærksom på, at overførslerne fra 2020 ikke er indeholdt i det korrigerede budget pr. 31. marts 2021, idet disse først er godkendt i Byrådet den 20. april 2021. Overførslerne og afvigelsen korrigeret for overførsler er derfor vist i særskilte kolonner i tabellerne. De afvigelser, der beskrives i sagen, er afvigelsen pr. 31. marts 2021 korrigeret for overførsler (de grå kolonner).Driftsudgifter:


Tabel 1: Forventet regnskab 2021 pr. 31. marts 2021 – drift


Som det fremgår af tabel 1 forventes et samlet mindreforbrug vedrørende drift på 98,3 mio. kr., heraf 102,7 mio. kr. på det skattefinansierede område. Overførslerne fra 2020 udgør 71,6 mio. kr., hvilket betyder at afvigelsen i forhold til det oprindelige budget på det skattefinansierede område udgør 31 mio. kr.


Afvigelsen dækker over både områder med selvforvaltning, projekter og områder henholdsvis indenfor og udenfor rammestyring. Specifikation fremgår af tabel 2 nedenfor.


Tabel 2: Forventet afvigelse (inkl. overførsler) pr. 31. marts 2021 – drift, styringsmæssig fordeling


Beløbene under selvforvaltning og projekter vedrører decentrale institutioner eller er afsat til konkrete projekter. Mindreforbrugene forbedrer således den totale afvigelse, men er disponeret og kan derfor principielt ikke indgå som finansieringskraft til eventuelle merforbrug på de øvrige områder.


Afvigelser på områderne udenfor rammestyring finansieres jf. styringsprincipperne af de likvide aktiver, imens afvigelser på det rammestyrede område i udgangspunktet vil indgå i overførslerne til 2022.


Bemærkninger til afvigelserne vedrørende drift:


Teknik- og Miljøudvalget

Der forventes et samlet merforbrug på 8,0 mio. kr. Merforbruget udgøres primært af et merforbrug på Serviceområde 07 Renovation på 4,3 mio. kr. Merforbruget skyldes hovedsageligt større udgifter til behandling af dagrenovation samt merudgifter til tømning af affaldsbeholderen til papir/pap og metal/plast/mad- og drikkekartoner, da tømningsfrekvensen ændres fra hver 4. uge til hver 3. uge. Det bemærkes, at der på Byrådsmødet den 20. april 2021, pkt 64 blev bevilget 2,3 mio. kr., hvilket betyder, at det samlede merforbrug udgør 2,0 mio. kr. på Serviceområde 07 Renovation.


Herudover er der et merforbrug på 4,1 mio. kr., som hovedsageligt skyldes et forventet merforbrug vedrørende vintertjenesten på 3,2 mio. kr. Området er udenfor rammestyring.


Byplanudvalget

Der forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., hvoraf størstedelen er overførsler fra 2020.


Børne- og Familieudvalget

Der forventes et samlet mindreforbrug på 19,3 mio. kr.


Heri indgår merforbrug på Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn på 6,4 mio. kr. som hovedsageligt skyldes Covid-19 udgifter på selvforvaltningsområdet. På Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler forventes et mindreforbrug på 17,2 mio. kr. I afvigelsen indgår overførsler fra 2020 på 12,3 mio. kr.
Serviceområde 16 Børn og Familie forventer et mindreforbrug på 8,5 mio. kr., hvilket bl.a. skyldes mindreforbrug vedrørende plejefamilieområdet samt PPR og Sundhedspleje.


I ovenstående tal indgår ikke den tillægsbevilling på 5,0 mio. kr., der blev tildelt Børne- og Familieudvalget i forbindelse med overførselssagen, idet bevillingsdatoen ligger efter 31. marts 2021. Det kan supplerende til sagen oplyses, at Børne- og Familieudvalget på udvalgsmødet den 5. maj 2021 har besluttet, at midlerne skal gå til et fagligt pædagogisk løft på dagtilbudsområdet.


Social- og Sundhedsudvalget

Der forventes et samlet merforbrug på 29,3 mio. kr.


Vedrørende Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri forventes der et merforbrug på 12,1 mio. kr., hvoraf 2,6 mio. kr. er et overført merforbrug fra 2020. Herudover er der et merforbrug på køb af pladser på 3,5 mio. kr. inkl. statsrefusion, forventede ekstra udgifter på 4,9 mio. kr. vedrørende Kofoedsminde (objektiv finansiering) og merforbrug på 2,7 mio. kr. vedrørende udgifter til tomme boliger.
På serviceområde 18 Sundhed og Ældre forventes der et merforbrug på 17,1 mio. kr., hvoraf 9,3 mio. kr. er et overført merforbrug fra 2020. Herudover er der et merforbrug på 7,2 mio. kr., hvor 3,9 mio. kr. vedrører hjælpemiddelsområdet, 1 mio. kr. vedrører elever og 2,3 mio. kr. vederlagsfri fysioterapi.


I de angivne tal er på Social- og Sundhedsudvalgets område er forventede merudgifter på i alt ca. 7 mio. kr. i forbindelse med Covid-19 ikke indregnet i forventning om at disse bliver kompenseret. Dette betyder reelt set, at merforbruget på Social- og Sundhedsudvalgets område udgør 36,3 mio. kr. på nuværende tidspunkt.


I ovenstående tal indgår ikke den tillægsbevilling på 8,0 mio. kr., der blev tildelt Social- og Sundhedsudvalget i forbindelse med overførselssagen, idet bevillingsdatoen ligger efter 31. marts 2021. Supplerende til sagen kan oplyses, at Social- og Sundhedsudvalget på udvalgsmødet den 19. maj 2021 har besluttet, at tillægsbevillingen skal fordeles mellem Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri og Serviceområde 18 Sundhed og Ældre. Tillægsbevillingen skal delvist dække det overførte merforbrug fra 2020 på i alt 19,0 mio. kr. på de centrale konti.


Beskæftigelsesudvalget

Der forventes et mindreforbrug på i alt 34,8 mio. kr.


Forventet merforbrug vedrørende servicedriftsudgifter udgør 1,9 mio. kr., som dækker over en række afvigelser. De væsentligste består af et mindreforbrug på 6,8 mio. kr. vedrørende Forberedende GrundUddannelse (FGU) og merforbrug på henholdsvis 4,8 mio. kr. vedrørende Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU), 3,6 mio. kr. vedørende Hjemløseteam og bostøtte samt 2,1 mio. kr. vedrørende pladser på længerevarende botilbud efter SEL§108.


På det budgetgaranterede område forventes et mindreforbrug på 54,6 mio. kr., hvilket primært skyldes et lavere antal borgere i de forskellige ydelser end forudsat i budgettet (seniorpension, førtidspension, kontanthjælp og uddannelseshjælp og dagpenge til forsikrede ledige). Der er på området fremhævet en række usikkerhedsfaktorer i forbindelse med beregningerne, herunder effekten af Covid 19, effekt af refusionsreformen på særligt forsørgelsesydelser, der er omfattet af overgangsordninger (førtidspensioner, fleksjob og ledighedsydelse) samt effekt af de indarbejdede besparelser i indsatsen på baggrund af budgetforlig 2020.


På aftaleområdet forventes et merforbrug på 17,9 mio. kr., hvilket skyldes et højere antal sygedagpengemodtagere end forudsat i budgettet.


Det skal bemærkes, at der ikke på nuværende tidspunkt er fuldt overblik over de reguleringer, der på baggrund af den netop indgåede økonomiaftale mellem KL og Regeringen foretages på beskæftigelsesområdet i forbindelse med Midtvejsreguleringen for 2021.


Kultur- og Fritidsudvalget

Der forventes et mindreforbrug 16,1 mio. kr.


På serviceområde 11 Kultur og Idræt forventes et mindreforbrug på 7,0 mio. kr., hvoraf overførsler fra 2020 udgør 6,5 mio. kr. På Serviceområde 15 Kultur forventes der et mindreforbrug på 9,1 mio. kr., som skal ses i sammenhæng med ubrugte midler fra 2020 på 9,6 mio. kr., hvor størstedelen af overførslen vedrører decentrale kulturinstitutioner og kulturarrangementer.


I ovenstående tal indgår ikke den tillægsbevilling på 2 mio. kr., der blev tildelt Kultur- og Fritidsvalget i forbindelse med overførselssagen, idet bevillingsdatoen ligger efter den 31. marts 2021. Kultur- og Fritidsudvalget har på udvalgsmødet den 31. maj 2021, pkt. 64 disponeret midlerne til forskellige tiltag, institutioner og foreninger samt forsamlingshuse.


Forebyggelsesudvalget

Der forventes et mindreforbrug 2,0 mio. kr., som primært opstår som følge af periodeforskydning af acontobetalingerne til aktivitetsbestemt medfinansiering mellem årene.


Status på Covid 19

På Serviceområde 20 Administration er i 2021 afsat en pulje på 10 mio. kr. til imødegåelse af merudgifter vedrørende Covid 19. Puljen er endnu ikke fordelt og indgår derfor i budgetopfølgningen som et mindreforbrug.


Merforbrug vedrørende Covid 19 er som udgangspunkt indregnet i budgetopfølgningen på alle områder ud fra en forudsætning om normaldrift på alle områder fra 1. august 2021. Dog har Social- og Sundhedsudvalget holdt udgifterne udenfor - se også bemærkninger under "Social- og Sundhedsudvalget" ovenfor.


Overholdelse af servicedriftsrammen

Kommunerne bliver i forhold til sanktionslovningen målt på overholdelse af servicedriftsrammen, svarende til det oprindelige budget 2021 for servicedriftsudgifter, som for Herning Kommune udgør 3.731,6 mio. kr.


Det forventede regnskab 2021 for servicedriftsudgifter udgør pr. 31. marts 2021 ialt 3.734,0 mio. kr., hvormed der opstår en mindre overskridelse på 2,4 mio. kr. Korrigeres der for ikke indregnede Covid 19-merudgifter på 7 mio. kr. på Social- og Sundhedsudvalgets område og forventet forbrug i 2021 af de tillægsbevillinger, der blev givet i forbindelse med overførselssagen til henholdsvis Børne- og Familieudvalget (5 mio. kr.) og Kultur- og Fritidsudvalget (1 mio. kr.), udgør overskridelsen 15,4 mio. kr.


Tillægsbevillingen til Social- og Sundhedsudvalget på 8 mio. kr. forventes jfr. beslutning i udvalget brugt til dækning af overførte merforbrug fra 2020 og vil således ikke påvirke forbruget i 2021.Anlægsudgifter:


Tabel 3:Forventet regnskab 31. marts 2021 – anlæg

Bemærkninger til afvigelserne vedrørende anlæg:

I forhold til anlægsudgifter forventes der et samlet mindreforbrug på 139,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inkl. overførsler.


Afvigelsen skyldes hovedsageligt forskydninger mellem år på store flerårige projekter, herunder Nordvesthallen og fremtidig vedligeholdelse af svømmeanlæg. Herudover er der en merindtægt på Økonomi- og Erhvervsudvalget vedrørende Byggemodning på i alt 45 mio. kr. som følge af salg af storparcel på Fuglsang Holm og boliggrunde bl.a. i Herning, Snejbjerg, Lind og Tjørring.Finansielle konti:

På de finansielle konti forventes der et mindreforbrug på 8,4 mio. kr.


De primære årsager er en nedjustering af renteindtægterne på 1,5 mio. kr., en mindreudgift på 2,5 mio. kr. vedrørende Landsbyggefonden og en merindtægt på 7,4 mio. kr. vedrørende lånefinansiering til renoveringsudgiften på Lindegården.Bevillingsmæssige ændringer:

De bevillingsmæssige ændringer, der er opsamlet fra fagudvalgenes budgetopfølgningssager, fremgår af nedenstående tabel. For nærmere specifikation af de enkelte punkter henvises til bilag vedlagt sagen.


Tabel 4: Tillægsbevillinger og omplaceringer, budgetopfølgningen 31. marts 2021Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at de anførte bevillingsmæssige ændringer jf. tabel 4 sagsfremstilling godkendes,


at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 i øvrigt tages til efterretning og videresendes til godkendelse i Byrådet.
Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til byrådet.

Bilag

 • Bilag 1 - Bevillingsmæssige ændringer 31.03.21
 • Bilag 2 - Orientering om salg siden 02.11.20
 • Bilag 3 - Bevillinger som følge af aftaler om deklarationer 31.03.2021
 

131. Orientering om ØA22

Sagsnr.: 00.30.12-Ø00-1-20 Sagsbehandler: Thomas Herskind  

Orientering om ØA22

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


xØvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

KL og Regeringen indgik den 8. juni 2021 aftale om kommunernes økonomi for 2022. Der vil kort og overordnet blive orienteret om aftalen på mødet.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at orienteringen tages til orientering
Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

132. Budgetforslag for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område 2022-2025

Sagsnr.: 00.30.12-Ø00-1-20 Sagsbehandler: Charlotte Ranch  

Budgetforslag for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område 2022-2025

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


x


Øvrige sagsbehandlere: Anne Marie Muff

Sagsresume

Budgetforslag for 2022-2025 vedrørende drift på Økonomi- og Erhvervsudvalgets serviceområder, herunder målsætninger for 2022 fremsendes til godkendelse.


Forslaget er udarbejdet med afsæt i de udmeldte budgetrammer jfr. rammeudmeldingen den 12. april 2021 med en teknisk korrektion vedrørende PL-regulering af den generelle reserve samt tilpasning af budgettet for Brand og Redning MidtVest jfr. vanlig praksis.

Sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget har driftsbudget på følgende serviceområder: 02 Arealerhvervelser, 08 Driftsselskaber, 11 Idræt og Fritid, 15 Kultur og 20 Administration.


Budgetforslaget for 2022-2025 er udarbejdet med afsæt i de udmeldte budgetrammer jfr. rammeudmeldingen den 12. april 2021.


I budgetforslaget er foretaget en teknisk korrektion af den generelle reserve med 0,156 mio. kr. i 2022, 0,164 mio. kr. i 2023 og 0,168 mio. kr. i 2024 og 2025, således at denne kommer til at udgøre 20 mio. kr. i hele budgetperioden. Beløbet udeholdes af den senere PL-regulering.


Herudover er der foretaget tilpasning af budgettet vedrørende finansiering af Brand og Redning MidtVest til det fremsendte budget for 2022 med 0,457 mio. kr. i 2022, 0,463 mio. kr. i 2023 og 0,467 mio. kr. i 2024 og 2025 jfr. vanlig praksis.


De tekniske korrektioner, som begge vedrører Serviceområde 20 Administration, afregnes med de likvide aktiver.

Jfr. budgetproceduren for 2022-2025 er der ikke udarbejdet nye målsætninger for 2022, hvorfor målsætningerne fra budget 2021 indstilles videreført med en mindre ændring i teksten vedrørende målet på Serviceområde 20 Administration vedrørende digitalisering.


Budgetforslaget består af følgende dokumenter: Målsætninger for 2022, ændringsskemaer og budgetbemærkninger. Alle dokumenter er vedlagt som bilag til sagen.


Herudover er budget 2022 fra Brand og Redning Midtvest vedlagt til orientering.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at budgetforslaget for 2022-2025 vedrørende drift på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område godkendes.
Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 • SO 15 ØKE - målbeskrivelse 2022
 • SO 20 ØKE - målbeskrivelse 2022
 • SO 20 ØKE - mål beskrivelse 2022 - digitalisering
 • Driftsbemærkninger SO08
 • Driftsbemærkninger SO11
 • Driftsbemærkninger SO15
 • Driftsbemærkninger SO20
 • Ændringsskema SO08
 • Ændringsskema SO11
 • Ændringsskema SO15
 • Ændringsskema SO20
 • Bilag BRMV - budget 2022
 

133. Orientering om status på opsætning af master til bredbånd

Sagsnr.: 13.16.02-P08-1-17 Sagsbehandler: Poul Venø  

Orientering om status på opsætning af master til bredbånd

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

xØvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Økonomi- og Erhvervsudvalget fik 28. september 2020 en status på opsætning af master til mobil- og bredbåndsdækning samt samarbejde om etablering af en ekstra mast ved Gødstrup Storsygehus sammen med regionen. Med denne orientering følger en status siden sidst.


Der er udarbejdet en rapport, som viser, hvordan bredbånds- og mobildækningen er i Herning Kommune ultimo 2020.


Overordnet set viser rapporten, at langt de fleste borgere og virksomheder har tilfredsstillende bredbånd (adgang til internettet og TV) samt en tilfredsstillende mobildækning.

Herning Kommune har sat fire master op. Alle master er i drift. Teleoperatørerne har sat otte nye master op i samme periode.

Sagsfremstilling

Herning Kommunes strategi og deraf afledte økonomisk prioritering er investering i luftbåret mobil- og bredbåndsdækning. Det sker ved kommunale investeringer i etablering af master til sikring af mobildækning og internetadgang via mobildækning. Private kan ansøge statens bredbåndspulje om støtte til etablering af jordbåret bredbåndsdækning til konkrete adresser i et lokalområde. Herning Kommune tilbyder vejledning til private - men ingen økonomisk støtte - hvis private ansøger statens bredbåndspulje.


Status på bredbåndsstrategien


Konklusion på analysen om fast bredbåndsforbindelse på udvalgte områder på kommuneniveau:


 • I forhold til regeringens bredbåndsmålsætning om 100/30 MB (100 Mb download og 30 Mb upload) til alle er status, at Herning Kommune har udbredelse til 94 % af alle adresser i Herning Kommune. Til sammenligning er landsgennemsnittet 95 %.
 • Herning Kommune ligger over gennemsnittet, når det kommer til udbredelsen af gigabit internet. Her ligger Herning Kommune på 94 % udbredelse mod et landsgennemsnit på 78 %.


På adresse niveau er der 1976 adresser, som ikke har adgang til højhastighedsbredbånd (100/30 MB). De 1976 adresser er fordelt blandt følgende forsyningsselskaber:Norlys, som har det største antal adresser, er i gang med at få udarbejdet en plan for at få etableret fiber til så mange som muligt af "deres"1540 adresser inden udgangen af 2023. I forhold til 2017 er der 9.401 færre adresser, som ikke har adgang til højhastighedsbredbånd - 100/30 MB. Det forventes, at bredbåndspuljen kan få en indflydelse for hastigheden af fiberudrulning. De øvrige elforsyningsselskaber forventes at få udarbejdet implementeringsplaner for fiberudrulning, dog senere end Norlys.

Status på mobil dækning i Herning Kommune


Herning Kommune har etableret fire master siden 2014 og teleoperatørerne har sat otte master op i samme periode. Samlet er der etableret 140 master i hele Herning Kommune, og det betyder, at der er mobil dækning stort set i alle områder i Herning Kommune. Dog er der udvalgte områder, hvor skove og dale samt demografien gør, at der ikke er nok dækning. Det vurderes, at mobildækningen er 99,3% for hele Herning Kommune ud fra målinger.


I de områder, hvor der er borgere og virksomheder, som ikke har tilfredsstillende mobildækning, er der i samarbejde med Telenor udarbejdet en dialogplan, hvorefter der tages direkte kontakt til de pågældende borgere/virksomheder med henblik på at finde alternative løsninger.


Tiltag fremadrettet


Forvaltningen anbefaler, at der ikke etableres flere master til mobil dækning, henset til det høje dækningsniveau. Dialogen fastholdes med de borgere og virksomheder, som desuagtet ikke har tilfredsstillende mobildækning.


Med hensyn til at få udbredt bedre bredbånd til borgere og virksomheder, igangsættes et samarbejde med Norlys og de øvrige el- og teleselskaber med fælles aktiviteter for at nå ud til de borgere og virksomheder, som ikke har adgang til tilfredsstillende bredbånd (de nævnte 1.540 adresser). Målet er at få alle virksomheder og borgere oplyst om planerne for yderligere internet til yderområderne. Planen er endvidere at invitere borger og virksomheder til møder 2 - 3 steder i kommunen sammen med el- og teleselskaberne. I april 2018 lavede kommunen et lignede arrangement sammen med Erhvervsrådet Herning og Ikast/Brande med besøg tre steder i yderområderne i kommunen. Forvaltningen vil være behjælpelig med information om rådgivning til ansøgninger om bredbåndspuljen


Som alternativ til investering i luftbåret mobil- og bredbåndsdækning kan det overvejes at give et tilskud til de borgere og virksomheder, som søger i regeringens bredbåndspulje i 2021.

Kommunen kan frit vælge, hvor stort et eventuelt tilskud til et projekt skal være. Når en kommune vælger at medfinansiere et projekt, har det betydning for projektets samlede pointscore. Kommunens finansiering bliver nemlig trukket fra den gennemsnitlige samlede pris pr. tilskudssøgende adresse, når der skal gives point i pointmodellens kriterie 5. Kommunens medfinansiering kan dermed forbedre et projekts chance for at opnå tilskud fra bredbåndspuljen.


Andre kommuner har gjort tilsvarende med et tilskud pr. adresse på 1.000 kr.

Økonomi

Ved budgetforliget for 2018 afsatte forligskredsen i hvert af årene 2018, 2019 og 2020 en million kroner til at forbedre den digitale infrastruktur. "Det kan handle om at opsætte nye mobilmaster, men der skal også være opmærksomhed omkring mulighederne for at udlægge kabler, for eksempel i en mere koordinerede rolle i forhold til bredbåndspuljen. Arbejdet og afklaringen vil ske i samarbejde med de private aktører på markedet. Udgiften finansieres af Udviklingsfonden." Senere blev der yderligere afsat miudler også i 2021 og 2022, således at der i alt er afsat 5 mio. kr. til formålet.


Status på økonomien er, at der er overført 1.267.000 kr. fra 2020, der er budget i 2021 på 990.000 kr. og 997.000 kr. i 2022


Det foreslås, at midlerne går tilbage til udviklingsfonden.


Det resterende beløb indebærer, at der er budgetgrundlag for at få dækket de evt. omkostninger, der vil komme, hvis det besluttes at yde et tilskud på 1.000 kr. pr. adresse til at søge tilskud i bredbånds puljen.


Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller,

at orienteringen tages til efterretning,


at der arbejdes på et samarbejde med Norlys og de øvrige el- og teleselskaber for at få lavet en fælles plan for de 1540 adresser, som ikke har tilfredsstillende bredbåndsdækning,


at de resterende midler, ca. 3,2 mio. kr., går tilbage til udviklingsfonden - alternativt at der gives tilskud til bredbåndspuljen fra regeringen på 1.000 kr. pr. adresse til de borgere og virksomheder, som ønsker at søge i regeringens bredbåndspulje.
Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt, således der oprettes en pulje, hvorfra der i 2021 kan meddeles et tilskud på 1.000 kr. pr. adresse til de borgere og virksomheder, som ønsker at ansøge i regeringens bredbåndspulje.

Det resterende beløb tilgår udviklingspuljen.

 

134. Politik for information og data

Sagsnr.: 85.15.02-A00-1-21 Sagsbehandler: Ronni Hammeraa  

Politik for information og data

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


X

X


X


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Oplæg til drøftelse og godkendelse af en ny overordnet politik for informationssikkerhed og databeskyttelse. Denne skal sætte ramme og struktur for kommunens program og arbejde på området og sikre ledelsesforankring og implementering i organisationen.

Sagsfremstilling

Det er væsentligt, at kommunen modner det overordnede program til styring af informationssikkerhed og databeskyttelse. Dette arbejde skal ses i overensstemmelse med ”Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, 2016-2020”, ”Digitaliseringspagt mellem Regeringen, KL og Danske Regioner, 2019” – samt i øvrigt KL’s vejledning på området, hvoraf det forventes, at den offentlige sektor følger den internationale standard ISO27001 omkring styring af informationssikkerhed.
Dette indbefatter primært, at der sker fornøden ledelsesforankring, at der vedtages en politik for informationssikkerhed, og at der defineres en proces for risikostyring.


Politikken indeholder de overordnede aspekter, der forventes i en ISO27001 samstemmende styring af informationssikkerhed, ved at definere:

 • Anvendelsesområde og afgrænsning
 • Herning Kommunes principper og tilgang til ønsket sikkerhedsniveau og risikoforståelse
 • Ledelsesforankring og overordnet delegering af ansvar til Direktionen


Politikken sætter rammen for styring af informationssikkerhed og databeskyttelse og lægger op til, at Direktionen efterfølgende kan godkende en ’Strategi for arbejdet med informationssikkerhed og databeskyttelse’. Denne skal omfatte de resterende ISO27001 områder og kan uddybe med en mere detaljeret og operationel beskrivelse, så de to dokumenter tilsammen understøtter Herning Kommunes program for informationssikkerhed og databeskyttelse. De væsentligste elementer i det efterfølgende strategi-dokument er:


 • Organisation, roller, opgaver og ansvar, herunder implementering af Informationssikkerhedsudvalget og de øvrige roller og funktioner, der skal drive det daglige arbejde med informationssikkerhed og databeskyttelse i Herning Kommune.
 • Rammer for risikovurdering og risikohåndtering
 • Rammer for databeskyttelsesopgaver, som behandlingsfortegnelser, databehandleraftaler og håndtering af den registreredes rettigheder
 • Rammer for håndtering af sikkerhedshændelser og brud på beskyttelsen
 • Underbyggende regler og retningslinjer og rammer for dispensation fra disse
 • Ledelsens godkendelse og ledelsesrapportering


Politikken skal godkendes af ØKE og Byrådet og har forinden været behandlet i Direktionen og HovedMED i følgende godkendelsesproces:


29.04.2021 – Direktionen

06.05.2021 – HovedMED

14.06.2021 – ØKE

22.06.2021 – Byrådet

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at udkast til politikken godkendes,
at politikken videresendes i den skitserede godkendelsesproces.
Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til byrådet.

Bilag

 • Politik for Informationssikkerhed og Databeskyttelse 2021
 

135. Afbureaukratisering og regelforenkling. Initiativer 2021

Sagsnr.: 00.15.25-P20-1-21 Sagsbehandler: Jane Bitsch Kehlet  

Afbureaukratisering og regelforenkling. Initiativer 2021

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


x

xØvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Byrådet ønsker jvf. det politiske arbejdsgrundlag fokus på afbureaukratisering og regelforenkling. Direktionen har ansvaret for årligt at præsentere byrådet for konkrete forslag og initiativer på området.

Der præsenteres her to konkrete forslag.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har som alle andre offentlige organisationer en løbende opgave med at holde øje med muligheder for et effektuere afbureaukratisering og regelforenkling (AR). I det politiske arbejdsgrundlag er det beskrevet, at Byrådet ønsker fortsat fokus på afbureaukratisering og regelforenkling, hvor det er muligt. Bestræbelserne gælder alle medarbejdere og arbejdsfunktioner, uanset hvor i kommunen, man er placeret. Direktionen har ansvaret for årligt at præsentere byrådet for konkrete forslag og initiativer på området.


Siden forrige rapportering har der i Herning Kommune blandt andet været arbejdet med fortsat implementering og efter-implementering af Cura Omsorg (Sundhed og Ældre) og Cura Social (Handicap og Psykiatri). Læringen er, at det kræver tid og vedholdenhed at ændre arbejdsgange og dermed også at høste de AR gevinster, der ligger i de nye systemer. Corona har i den forbindelse løftet innovationskraften i de lokale processer, hvor der hurtigt er skabt løsninger for at sikre den fortsatte serviceproduktion, mens mere strukturerede udviklings- og evalueringsprocesser, har været helt eller delvist pauseret.


Et andet arbejde er sprunget ud af tidsanalysen af pædagogernes arbejde i dagtilbud, jf. budgetforlig 2020. Med baggrund heri er der skabt et enstrenget system ift. anvendelse af redskaber og IT-understøttelse i forbindelse med analyse/vurderinger af børn. Nu anvendes Rambølls system ”Hjernen og Hjertet” af såvel Center for Børn og Læring som Center for Børn og Forebyggelse. Det har betydet kortere arbejdsgange for alle.


I det tværorganisatoriske ses styrken i at stå på et fælles fundament, når udviklingsaktiviteter skal fastholdes trods ualmindelige vilkår. Det vidner ikke mindst RPA-indsatsen om, hvor det trods lange hjemsendelsesperioder er lykkedes at udvikle og implementere løsninger såvel lokalt som tværorganisatorisk.


På den baggrund er forslaget, at der i 2021 arbejdes fokuseret på to indsatsområder, der med udgangspunkt i de lokale udfordringer skaber løsninger til gavn for hele organisationen:


Automatiseringsindsats (RPA)

Efter et år med RPA i Herning Kommune hvor fokus har været på at udvikle processer og metoder, der sikrer bæredygtige og robuste løsninger, er forslaget, at der i 2021 realiseres nogle af de op mod 100 automatiseringspotentialer, der allerede er identificeret. Pt. er der udvalgt 18 sager til yderligere prioritering. Herudover arbejder Teknik og Miljø med at kvalificere yderligere 7-10 ønsker.


Forventningen er, at der med ansættelse af yderligere en RPA-ressource i 2021 kan udvikles yderligere 7 til 12 nye "robotter", afhængig af omfang og kompleksitet. Se Bilag 1 for en uddybning af RPA-arbejdet i 2020 samt oversigt over de 18 udvalgte arbejdsgange.


Bedre systemunderstøttede ansættelses- og fratrædelsesprocedurer

Indsatsen tager udgangspunkt i en kortlægning af ansættelsesprocessen i Sundhed og Ældre. Analysen viste, at processerne omkring den administrative ansættelse er præget af mange forskellige arbejdsgange, mange tilbageløb grundet manglende eller forkert indsendt dokumentation, forskelligartet og uhensigtsmæssig systembrug samt mange manuelle processer, da Herning Kommune ikke har en autoritativ database med organisationsdata – herunder beslutninger og ensretning i forhold til jobprofiler. Det betyder konkret, at kommunen ikke er i stand til at udnytte de nuværende systemer optimalt og dermed skabe en sammenhængende og digitalt understøttet ansættelsesproces.


Forlaget er, at der i 2021 startes med at skabe et stabilt og autoritativt fundament for vores organisationsdata og rydde op i uhensigtsmæssige regler og arbejdsgange, der besværliggør processen. I første omgang med fokus på selve ansættelsesprocessen, fordi det er her, der skabes data, men på sigt også i forhold til en fastholdelses- og kompetenceudviklingsdagsorden. Det vil give kommunens ledere bedre mulighed for at følge op på fx uddannelses- og kompetenceudviklingstiltag og bidrage til at nyansatte får en positiv on-boarding i Herning Kommune.


Ud over de to konkrete initiativer arbejdes der bredt og løbende med afbureaukratisering og regelforenkling. Det fortsættes der med samtidig med, at der i næste runde sættes fokus på det decentrale niveau - er der her "selvskabte plager", der med mening kan reduceres/fjernes?


Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at det tages til orientering, at der pt. konkret arbejdes med afbureaukratiserings- og regelforenklingsinitiativer i forhold til udvikling af yderligere RPA løsninger samt at der skabes en sammenhængende og automatiseret løsning til understøttelse af ansættelsesprocessen i Herning Kommune.
Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 • Bilag 1 _ AR 2021
 

136. Fritagelse for stigning i ejendomsskat som følge af ny lokalplan

Sagsnr.: 25.02.08-A26-1-20 Sagsbehandler: Malene Jensen  

Fritagelse for stigning i ejendomsskat som følge af ny lokalplan

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

x


Øvrige sagsbehandlere: Lene Bjerregård, Hans Eghøj, Maria Kringelholt, Marius Reese, Jacob Phillipsen, Hanne Østergaard

Sagsresume

Folketinget har vedtaget § 8A i Lov om kommunal ejendomsskat, som nu gør det muligt for kommunerne at fritage en ejendomsejer for stigning i ejendomsskat, som kan henføres til nye lokalplaner.

I indeværende sag skal der konkret tages stilling til fritagelse vedr. Gødstrupvej 6, Snejbjerg, og ved en eventuel fritagelse fastsættes de særlige vilkår og betingelser, der skal være gældende.


Forvaltningen anbefaler, at loven finder anvendelse efter konkret ansøgning fra ejendomsejeren og på baggrund af de vilkår og betingelser, som fremgår af sagsfremstillingen nedenfor.

Sagsfremstilling

Med ændringslov nr. 688 af 8. juni 2017 er indsat § 8A i Lov om kommunal ejendomsskat for at sikre, at en ejendomsejer har mulighed for at fravælge større stigninger i ejendomsskat.

I henhold til ændringsloven har kommunen mulighed for at give en ejendomsejer hel- eller delvis fritagelse for stigninger i ejendomsskat, der kan henføres til nye lokalplaner.


Ændringen gælder for de lokalplaner, der er vedtaget efter 1. oktober 2017 for ejerboliger og 1. oktober 2018 for øvrige ejendomme. Ejendomsejere vil efter denne periode kunne søge om fritagelse for en stigning i ejendomsskatten, hvis de ikke ønsker at udnytte den nye lokalplans anvendelses- eller byggemuligheder.


Ejendomsejerne kan opleve store stigninger i ejendomsskatten, hvis en ny lokalplan f.eks. giver mulighed for at bygge i flere etager, eller giver flere byggeretter.


Kommunerne kan vælge at anvende § 8 A, men det er ikke et krav, og borgerne har således ikke retskrav på anvendelse af reglen.


Ejeren af Gødstrupvej 6, Snejbjerg har fremsendt ansøgning om fritagelse efter § 8A den 24. april 2020. Lokalplan nr. 51.B3.3 er endeligt vedtaget d. 6.marts 2018. Lokalplanen giver mulighed for at udstykke flere byggegrunde på ejendommen.

Ejer er ikke interesseret i at gøre brug af de eksisterende muligheder og har på den baggrund søgt om fritagelse for stigning i ejendomsskat.


Der er i lovændringen visse betingelser, der skal være opfyldt for, at kommunen kan fritage en ejendomsejer for de skattemæssige konsekvenser af en lokalplan.


Betingelser for fritagelse i henhold til lov om kommunal ejendomsskat § 8A:

 • Grundværdien for ejendommen skal stige med mere end 20%
 • Fritagelsen gælder kun for den del af stigningen, der skyldes ny lokalplan
 • Ejendommen kan ikke anvendes eller udnyttes i videre omfang, end hvad der var tilladt før den nye lokalplan
 • Fritagelsen kan max gives i 10 år fra det tidspunkt, hvor grundværdien er ændret


Fritagelsen for stigning i grundskylden bortfalder:

 • Hvis ejendommen sælges eller de ændrede anvendelsesmuligheder tages i brug af nuværende ejer
 • Senest 10 år efter det tidspunkt, hvor der er sket en ændring i grundværdien


Konkret ansøgning:

Forvaltningen har modtaget en ansøgning fra ejeren af Gødstrupvej 6, hvor ejendommen opfylder ovenstående betingelser for fritagelse af ejendomsskatten i henhold til § 8A


Ejendomsejeren har med en ny lokalplan fået mulighed for at udstykke 14 nye grunde med byggemulighed i stedet for tidligere 5 grunde.
Ejendommen er beliggende op til et nybyggerkvarter, men nuværende ejer ønsker ikke på nuværende tidspunkt at udnytte de lokalplanlagte muligheder på ejendommen eller gøre brug af de ekstra byggeretter.


Ejendomsskattestigning på ejendommen:
Ejendomsskat 2019 – 28.364 kr. på baggrund af vurdering 2017 – 1.870.100 kr.
Ejendomsskat 2020 – 68.404 kr. på baggrund af vurdering 2018 – 3.331.900 kr.


Der er således tale om mere end en fordobling af ejendomsskatten - eller en stigning på 141,2 % - som følge af de nye byggemuligheder, som skal udredes af ejendomsejeren fremadrettet.


Grundværdien er steget med 78,16% på baggrund af lokalplanændringen.


I 2019 er ejendomsskatten opkrævet på baggrund af grundskatteloftsværdien på 1.381.600 kr. I 2020 er ejendomsskatten opkrævet på baggrund af grundværdien.


Ved en hel fritagelse vil der ske fritagelse for hele stigningen, som i ovenstående sag vil betyde en fritagelse på 40.040 kr. pr. år.

Ved en delvis fritagelse vil der kunne fastsættes en procentsats for fritagelse, f.eks. 50% af stigningen i ejendomsskat.
Ved en delvis fritagelse på f.eks. 50% vil ovenstående ejer modtage en fritagelse på 20.020 kr. pr. år.

Ved en fritagelse for den stigning, der overstiger 20 %, vil det betyde en fritagelse på 32.032 kr. pr. år.


Andre forhold af betydning:

Andre kommuner har udelukkende valgt at behandle konkrete ansøgninger om fritagelse i henhold til § 8A.

Nogen kommuner har givet fuld fritagelse i 10 år, andre har givet en fritagelse på stigningen over 20%, nogen har valgt at give afslag.

Ved en fritagelse på stigningen over 20% vil det betyde, at ejendomsejer fortsat skal betale en del af stigningen.

En fuld fritagelse vil sikre, at ejendomsejer kan fortsætte med at betale det samme som ved tidligere vurderinger.


Der er pt. ingen systemunderstøttelse til at håndtere §8A og sikre, at ejendomsejer overholder betingelserne for fritagelsen. Fritagelsen vil derfor blive håndteret manuelt i forvaltningen.

Økonomi

I forhold til den konkrete ansøgning vil en fritagelse for stigningen over 20% medføre en mindre indtægt for kommunen på 32.032 kr. pr. år i mistet ejendomsskat i maksimalt 10 år.


Forvaltningen anbefaler, at § 8A i Lov om kommunal ejendomsskat finder anvendelse i Herning Kommune efter konkret ansøgning for den stigning, der overstiger 20 % og den maksimale længde. Fritagelsen gives fra det år, hvor ansøgningen modtages.


Forvaltningens anbefaling bunder i, at fritagelse efter en konkret ansøgning både beløbs- og ressourcemæssigt forventes at kunne administeres af forvaltningen på ca. 15 timer årligt pr. ejendom. Flere kommuner har indført en lignende praksis.

I forhold til den kommunale udligning bemærkes, at det er den afgiftsmæssige grundværdi (grundværdi fratrukket fritagelser), der er grundlaget for udligning.

Det indstilles i sagen, at Økonomi- og Erhvervsudvalget giver fritagelse til ejeren af Gødstrupvej 6, Snejbjerg i de maximale 10 år for den stigning, der overstiger 20 %.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller:

at § 8A i Lov om kommunal ejendomsskat finder anvendelse for Gødstrupvej 6, Snejbjerg i Herning Kommune,


at fritagelsen gives på baggrund af en konkret ansøgning fra ejendomsejeren,


at der sker fritagelse for den stigning i grundskyld, der overstiger 20 %


at fritagelsen er gældende i maksimalt 10 år,


at fritagelsen meddeles med tilbagevirkende kraft fra ansøgningstidspunktet


at Økonomi- og Erhversudvalget forelægges fremtidige sager af lignende karakter til afgørelse.


Direktøren for Teknik og Miljø indstiller:

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

137. Frigivelse af anlægsbevilling til kunstgræsbane ved Herning KFUM Fodbold

Sagsnr.: 04.08.00-P20-1-21 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Frigivelse af anlægsbevilling til kunstgræsbane ved Herning KFUM Fodbold

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX
X


X


Øvrige sagsbehandlere: Bo Eyro

Sagsresume

Herning KFUM Fodbold anmoder i samarbejde med Herning Kommune om frigivelse af 1,5 mio. kr. til etablering af ny kunstgræsbane, og Herning KFUM Fodbold har anmodet Herning Kommune om at være bygherre på projektet.

Sagsfremstilling

I budgetforliget for 2020-2023 blev der afsat 1,5 mio. kr. til etablering af ny kunstgræsbane ved Herning KFUM Idrætscenter. Hertil kommer 1,063 mio. kr., som blev afsat til etablering af ny boldbane ved Herning KFUM i forbindelse med salg af areal til Herning Gymnasium. De 1,063 mio. kr. er frigivet i forbindelse med salget.

Herning Kommune har således i alt afsat 2,563 mio. kr. til projektet, og Herning KFUM Fodbold skal finansiere den del af anlægsudgiften, som ligger ud over de 2,563 mio. kr. (f.eks. lysanlæg mv.)


Efter gennemført licitation har Herning KFUM besluttet, at de vil anlægge en bane, som er placeret foran deres eksisterende klubhus, så der er nem og direkte adgang til anlægget. Herning KFUM har valgt en bane som opbygges med indfyld af SBR-gummi. Miljømyndighederne har undersøgt de produkter, der benyttes til opbygning af banen. Disse overholder de krav, der er opstillet for, at vandet må nedsive og drænvand ledes til et nedsivningsbassin. Der arbejdes desuden med foranstaltninger rundt om banen, så der holdes så meget granulat som muligt på banearealet, og der etableres opsamlingsriste ved ind- og udgang, for at opsamle så meget granulat som muligt.


Anlægsudgiften er, med tilbudssum fra entreprenør, rådgiveraftale og afsat beløb til uforudsete udgifter, budgetteret til i alt 4,476 mio. kr., og Herning KFUM har dokumenteret, at egenfinansieringen er på plads i forhold til deres andel af projektet.


Anlæggelse af banen er i henhold til tidsplanen planlagt til gennemførelse hen over sommeren 2021.


Driften af banen foretages af Herning Kommune inden for den afsatte budgetramme på Serviceområde 11, Idræt og Fritid.


Placering af banen på boldbaneanlægget ved Herning KFUM Idrætscenter:Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 2,563 mio. kr. i 2021 på Serviceområde 11 Idræt og Fritid, nyt stednr., Kunstgræsbane Herning KFUM.
at udgiften finansieres delvist af det til formålet afsatte rådighedsbeløb 1,5 mio. kr. på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, stednr. 031099 10 i 2021,
at udgiften finansieres delvist med 1,063 mio. kr. i 2021 på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, stednr. 318094, ny boldbane ved Herning KFUM. Anlægsbevillingen nedskrives tilsvarende med 1,063 mio. kr. på samme stednr.,
at forvaltningen bemyndiges til at godkende endelig igangsætning af projektet, når der er sikkerhed for fuld finansiering af projektet.


Borgerlisten tilkendegav, at det ønskes, at der findes et mere miljøvenligt indfyld.Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til byrådet.

 

138. Endelig vedtagelse af Herning kommuneplan 2021-2032

Sagsnr.: 01.02.03-P15-2-19 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Endelig vedtagelse af Herning kommuneplan 2021-2032

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


X

X


Øvrige sagsbehandlere: Trine Eide, Anders Meinhard Hallund

Sagsresume

Forslaget til Herning Kommuneplan 2021-2032 har været i offentlig høring i perioden fra den 11. februar 2021 til den 8. april 2021. Der er i perioden indkommet 195 høringssvar.


Høringssvarene beskrives i indsigelsesnotatet, og er gengivet ud fra temaer. Særligt har Aulum omfartsvej, vejudlæg generelt, erhvervsområde ved Miljøvej og boligudvikling fyldt i debatten og de indkomne høringssvar.


Forvaltningen anbefaler at kommuneplanen endelig vedtages på baggrund af stillingtagen til de indkomne høringssvar.

Sagsfremstilling

Forslag til Herning Kommuneplan fremsendes til endelig vedtagelse. Kommuneplanen har været i offentlig høring fra den 11. februar 2021 til den 8. april 2021. I perioden blev afholdt 5 digitale borgermøder om kommuneplanens temaer. I alt har ca. 700 borgere deltaget. Forvaltningens vurdering er, at der har deltaget flere ved de digitale borgermøder end ved de fysiske borgermøder ved sidste revision.


Høringssvar

Der er til kommuneplanen indkommet i alt 195 høringssvar. Dog er de 134 høringssvar reelt enslydende og kan som sådan betragtes som en underskriftindsamling. Høringssvarene er vedlagt som bilag 3. Høringssvarenes hovedindhold er beskrevet i bilag 1 Indsigelsesnotat – Herning Kommuneplan 2021. Ligeledes fremgår forvaltningens bemærkninger og indstilling til udvalget af notatet. Indstillingerne er gengivet i denne dagsorden.


Der er i høringsperioden ligeledes afholdt møde med Bolig- og Planstyrelsen, samt Vejdirektoratet og Miljøstyrelsen. På baggrund af mødet har Bolig- og Planstyrelsen ikke fundet anledning til at gøre indsigelse til kommuneplanen, dog på baggrund af mindre tilretninger af forslaget. Ændringerne er en forudsætning for at kommuneplanen kan vedtages.


 • Vejinfrastrukturanlæg

Lind-vestvendte ramper, Dr. Boulevard/Herningmotorvejen-Udbygning af rundkørsel og Miljøvej-forbedring af adgangsveje til Herningmotorvejen, flyttes til redegørelsesafsnittet for Mobilitet indtil de konkrete anlæg er aftalt på plads med Vejdirektoratet.

 • Naturinteresser

Redegørelse for Grønt Danmarkskort udbygges med en arealopgørelse til sammenligning af kommuneplan 2017 med 2021. Der er også udarbejdet en redegørelse for forslag til Kommuneplan 2021 påvirkning af Natura2000 områder og beskyttede arter efter Habitatdirektivets bilag IV

 • Klimatilpasning

Der indføres en retningslinje om sikring mod oversvømmelse.

"Forud for byudvikling i de udpegede risikoområder, jf. kortbilag 3 og de konkrete rammebestemmelser, skal det vurderes om der skal etableres afværgeforanstaltninger til sikring mod oversvømmelse."

 • Derudover foretages flere mindre præciseringer og administrative tilretninger af kommuneplanen, se indsigelsesnotatet og høringssvar 000 for detaljer.


De 195 høringssvar er indenfor emnerne:


 • Vejanlæg i HI-Park syd for Hammerum
 • Erhvervsområde ved Miljøvej i Herning
 • Omfartsvej ved Aulum
 • Holing Sø ved Herning
 • Bolig og erhvervsudvikling, udstykninger og byggemodning
 • Østerholmvej (parallelvej til Vesterholmvej)
 • Løvbakkevej ved Gullestrup
 • Vejanlæg vest for Snejbjerg
 • Vejanlæg nord for Snejbjerg (Langvadbjergvej)
 • Anlæg til vedvarende energi
 • Høringssvar uden temaer (i alt 18)


Der henvises til indsigelsesnotatet for en gennemgang af de enkelte høringssvar. Forvaltningens anbefalinger er gengivet i både notatet og nedenfor i indstillingen.


Resumehæftet

Forvaltningen må beklageligvis konstatere at tre vejanlæg ikke fremgår af resumehæftet som har fulgt forslag til Herning Kommuneplan 2021-2032. Resumehæftet er ikke, rent juridisk, det gældende dokument i forbindelse med høringen, men dokumentet dannede grundlag for borgerinddragelsen og de digitale borgermøder. Det ses som en væsentlig mangel, at de tre vejanlæg ikke som resten af ændringerne har været fremhævet i resumehæftet. Dette gør, at forvaltningen anbefaler at de tre vejanlæg, ”Vej syd om Lind”, ”ny vejforbindelse mellem Hammerum-Gjellerup og Ikast” og ”N.O. Hansens Vejs forlængelse”, fjernes fra kommuneplanen ved den endelige vedtagelse. De kan så eventuelt planlægges for igen ved en senere kommuneplanrevision. Vejen ved Lind er ligeledes nævnt i høringssvar 058.


Yderligere ændringer

Ud over de konkrete høringssvar er forvaltningen derudover blevet gjort opmærksom på enkelte mindre ændringer som ligeledes bør medtages ved den endelige vedtagelse af kommuneplanen.


Kommuneplanramme 82.R2 i Skibbild er landbrugsmark. Arealet er udlagt til boldbane fra den gang, hvor der var to klubber i byen. Borgerforeningen har gjort opmærksom på, at udpegningen ikke længere er relevant. Forvaltningen anbefaler at kommuneplanrammen slettes.


Kommuneplanramme 02.R2 i Haderup præciseres så eksisterende bolig på matrikel 7ae må genopføres ved nedrivning. Herning Vand har nedlagt rensningsanlægget i nærhed til matrikel 7ae, og har nu kun regnvandsbassiner i området. Dermed kan det tillades af boligen bibeholdes. Forvaltningen anbefaler at kommuneplanrammen præciseres.


Med vedtagelse af lokalplan nr. 32.B13.1 for boligområde ved Skolebakken i Gjellerup samt kommuneplantillæg nr. 58 for samme område blev det besluttet, at udpegningen af grøn bynatur nord for lokalplanområdet skulle udgå for at give mulighed for øget byudvikling på sigt. Dette blev behandlet på Byrådet den 10. november 2020. Beklageligvis blev dette ikke indarbejdet i forslag til Herning Kommuneplan, da denne blev fremlagt i Byrådet den 26. januar 2021. Forvaltningen anbefaler at udpegningen udgår af kommuneplanen. Ejer af den pågældende matrikel (1k) har ligeledes tilkendegivet at have behov for udvidelse af deres virksomhed. Forvaltningen anbefaler, at der igangsættes et arbejde for at afklare om området kan overgå fra boligområde til erhvervsområde.


Sammenfattende redegørelse - miljøvurdering

I forbindelse med den endelige vedtagelse af kommuneplanen er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse for den medfølgende miljøvurdering. Den sammenfattende redegørelse er et lovpligtigt dokument, som beskriver, hvorledes der er taget hensyn til forventede miljøpåvirkninger og planernes muligheder. Redegørelsen er ligeledes baggrunden for, at planerne indstilles til endelig vedtagelse, se bilag 2.


Der er med kommuneplanen tale om en såkaldt overordnet plan for den samlede kommune. Redegørelsen har derfor en udformning, der er beskrivende for hvad der skal undersøges yderligere i forbindelse med den efterfølgende konkrete planlægning. Dette sker normalt på det tidspunkt, hvor der skal udarbejdes lokalplan for kommende bolig-, erhvervs- eller vejprojekter.


Endelig vedtagelse af kommuneplanen

Det er forvaltningens vurdering, at de i dagsordenen foreslåede ændringer af forslag til Herning Kommuneplan 2021-2032 er af mindre karakter og kan vedtages uden at planen skal genfremlægges i fornyet høring. Det skal ligeledes bemærkes at større ændringer ikke kan vedtages i forbindelse med den endelige vedtagelse af kommuneplanen, men forudsætter udarbejdelse af kommuneplantillæg til kommuneplanen, da væsentlige ændringer forudsætter at offentligheden har haft mulighed for at udtale sig om de foreslåede ændringer.Indstilling

Byplanudvalget indstiller

kommuneplanen til vedtagelse, hvor følgende bemærkninger indarbejdes:

at ændringer og suppleringer som aftalt med Bolig- og Planstyrelsen foretages for vejinfrastrukturanlæg der flyttes til redegørelsen, Naturinteresser med udvidet redegørelse og klimatilpasning med ny retningslinje
at vejanlægget, ”Hammerum Syd-Fordelingsvej til erhvervsområder”, fastholdes i kommuneplanen
at kommuneplanramme 14.E2 i Herning Syd fastholdes samt, at kommuneplanrammen præciseres med formuleringen ”Faunapassagens funktion skal opretholdes så den sikrer vildtets frie bevægelighed.”
at vejanlægget, ”Miljøvej-Forbedring af adgangsvej til Herningmotorvejen”, udgår af kommuneplanen
at vejprojektet Aulum omfartsvej, udgår af kommuneplanen
at muligheden for etablering af Holing Sø fastholdes i kommuneplanen
at nuværende bolig- og erhvervsrammer fastholdes dog igangsættes et arbejde i forhold til nye udpegninger af potentielle boligområder gennem et kommuneplantillæg
at der ved kommuneplantillæg gives mulighed for ændring af kommuneplanramme 31.OF4 i Hammerum til delvist boligområde.
at vejanlægget ”Ny fordelingsvej ved Vesterholmvej” udgår af kommuneplanen
at vejanlægget, ”Ny vejforbindelse for erhvervsområder, ved etape 1, ved Snejbjerg vest” fastholdes i kommuneplanen
at vejanlægget ”Ny vejforbindelse for erhvervsområder, ved etape 2, ved Snejbjerg vest”, udgår af kommuneplanen
at vejanlæggene, ”Langvadbjergvejs udbygning i Snejbjerg” og ”Langvadbjergvejs forlængelse til Gødstrup”, fastholdes i kommuneplanen
at projektforslagene til vedvarende energi tages til efterretning og indgår som potentielle projektområder i strategien for produktion af vedvarende energi
at planlægning for udvidelse af erhvervsareal i Gødstrup kan igangsættes
at beskyttelseszone omkring gas hovedledning udvides til 200 meter
at nuværende udpegning af Grønt Danmarkskort, fastholdes i kommuneplanen
at nuværende mulighed for 3 etagers boligbyggeri på matrikel 11ad, 11acd og 11acc i Tjørring, fastholdes i kommuneplanen
at højhuspolitikken fastholdes
at ændring af del af kommuneplanramme 31.R5 til offentligt formål i Hammerum, fastholdes i kommuneplanen
at konsekvenszoner for virksomheder i Ringkøbing-Skjern Kommune indarbejdes i kommuneplanen hvor de rækker ind i Herning Kommune
at langsigtet arealkorridor for ”Lind-sydlig fordelingsvej”, ”Ny forbindelse mellem Hammerum og Ikast” og ”N.O. Hansens Vejs forlængelse” udgår af kommuneplanen
at Energinets eltransmissionsledninger tilføjes kommuneplanens kortbilag 5
at retningslinje for højspændingsanlæg tilrettes Energinets bemærkninger som beskrevet i indsigelsesnotatet
at kommuneplanramme 82.R2 i Skibbild-Nøvling udgår af kommuneplanen
at kommuneplan ramme 02.R2 i Haderup præciseres så eksisterende bolig kan genopføres
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til byrådet.

Bilag

 • Bilag 1 Indsigelsesnotat - Herning Kommuneplan 2021
 • Bilag 2 Sammenfattende redegørelse til Miljøvurdering KP2021
 • Bilag 3 Høringssvar samlet
 

139. Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg for et område til erhverv nord for Hammerum Hovedgade

Sagsnr.: 01.02.15-P16-1-21 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg for et område til erhverv nord for Hammerum Hovedgade

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


X

X


Øvrige sagsbehandlere: Kaare Hjorth

Sagsresume

Der er udarbejdet forslag til tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2021-2032 erhverv nord for Hammerum Hovedgade.

Tillægget ledsager forslag til lokalplan nr. 31.E2.3 erhverv nord for Hammerum Hovedgade.

Planforslagene skal muliggøre etablering af bl.a. engroshandel, lager og udstilling på baggrund af et ønske fra en virksomhed om at etablere sig i området.


Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2021-2032 indstilles hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

For at bringe forslag til lokalplan 31.E2.3 i overensstemmelse med kommuneplanen, er der udarbejdet tillæg nr. 3 til forslag til Herning Kommuneplan 2021-2032.

Den foreløbige vedtagelse af lokalplan nr. 31 E2.3 og tillæg nr. 3 forudsætter endelig vedtagelse af Herning Kommuneplan 2021-2032, som behandles på samme møde (pkt. 49).


Tillægget skal sikre, at planlovens krav om at lokalplanlægningen skal være i overensstemmelse med kommuneplanen, er opfyldt.


Området er i dag omfattet af rammeområde 31.E2 og 31.E6.

Tillæg nr. 3 overfører del af eksisterende rammeområde 31.E2 og del af eksisterende rammeområde 31.E6 til et nyt rammeområde 31.E10 erhverv nord for Hammerum Hovedgade.

Tillægget justerer anvendelsen i det nye rammeområde, så der kan etableres engroshandel, lager og udstilling, der understøtter områdets anvendelse som erhvervsområde.

Derudover justerer tillægget de eksisterende bestemmelserne vedrørende miljøklasser og parkering. Den nuværende mindste tilladte miljøklasse er 1, og den maksimalt tilladte miljøklasse er 2, hvilket ændres til miljøklasse 2-4.


Derudover ændres bestemmelsen om miljøklasser i eksisterende rammeområde 31.E6 i tråd med ovennævnte. Den geografiske afgrænsning af 31.E6 ændres ikke.


Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til tillæg nr. 3 erhverv nord for Hammerum Hovedgade til Herning Kommuneplan 2021-2032 foreløbig vedtages.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til byrådet.

Bilag

 • FORSLAG_Kommuneplantillæg nr 3 til Herning Kommuneplan 2021-2032
 

140. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for et område til erhverv nord for Hammerum Hovedgade

Sagsnr.: 01.02.05-P16-24-20 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for et område til erhverv nord for Hammerum Hovedgade

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


X

X


Øvrige sagsbehandlere: Lisbeth Andresen

Sagsresume

Der er udarbejdet forslag til lokalplan nr. 31.E2.3 erhverv nord for Hammerum Hovedgade. Lokalplanen skal muliggøre anvendelse til lager, showroom, engrossalg mv., og er udarbejdet på baggrund af et ønske fra en virksomhed om at etablere sig i området.


Lokalplanen ledsages af tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2021-2032.


Planforslaget indstilles hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet er ca. 4,6 ha stort og beliggende nord for Hammerum Hovedgade - umiddelbart øst for Hammerum. Området er i dag ubebygget landbrugsareal, men beliggende i byzone.


Lokalplanområdets afgrænsning og de nære omgivelser.


Lokalplanens indhold

Lokalplanområdet disponeres med to delområder.


Inden for delområde I må der etableres selvstændig kontorvirksomhed, liberale erhverv, videnbaserede virksomheder, kursusvirksomheder, lager, engroshandel, webshop og udstilling ifm. virksomhed inden for miljøklasse 2-4. Der kan opføres eller indrettes de for virksomhedernes administration nødvendige kontorer.


Inden for delområde II må der etableres selvstændig kontorvirksomhed, liberale erhverv, videnbaserede virksomheder, kursusvirksomheder, lager, engroshandel, webshop og udstilling ifm. virksomhed inden for miljøklasse 2-4.Der kan opføres eller indrettes de for virksomhedernes administration nødvendige kontorer.

Delområde II må desuden anvendes til undervisning, administration og kontor i tilknytning til køreteknisk anlæg.


Bebyggelse inden for lokalplanområdet må opføres i op til 3 etager og med en højde på op til 12 meter. Bebyggelse skal placeres med gavl eller facade i facadebyggelinjen langs Hammerum Hovedgade for at skabe et ensartet udtryk. Lokalplanen fastsætter forholdsvis åbne bestemmelser i forhold til bebyggelsens facadeudtryk, materialer osv. Dette er for at imødekomme forskellige virksomheder over en længere periode.


Vejadgang til delområde I skal ske fra øst via Bitsovvej. Vejadgang til delområde II skal ske fra vest via en forlængelse af Trafikskolevej. Denne forlængelse af Trafikskolevej skal ses i sammenhæng med lokalplan 31.E2.2 Køreteknisk anlæg og erhvervsområde, Hammerum øst, som muliggør en fremtidig omfartsvej og en forlængelse af Trafikskolevej - f.eks. ved opdæmning, hvilket er indarbejdet i nærværende lokalplan med en byggelinje.


Lokalplanen fastlægger en grøn zone mellem erhvervsområdet og Hammerum Hovedgade. Den grønne zone skal skabe en grøn overgang mellem Hammerum Hovedgade og erhvervsområdet og beplantes med grupper af træer, der tillader synlighed til virksomhederne i området.


For at understøtte det grønne udtryk i området skal den eksisterende trærække langs Bitsovvej bevares og beskyttes. Ved sygdom eller væsentlig skade, skal et træ erstattes af et nyt træ med samme karakter. Derudover stiller lokalplanen krav om afstand til træerne blandt andet ved at fastlægge en byggelinje.
Lokalplankort, der viser lokalplanområdets disponering.


Eksisterende planforhold

Lokalplanområdet er i dag omfattet af hhv. lokalplan nr. 31.E2.2 for køreteknisk anlæg og erhvervsområde, Hammerum Øst, samt 31.E10.1 for et erhvervsområde omkring Bitsovgård. Begge lokalplaner aflyses for det område, som er omfattet af nærværende lokalplan ved dennes endelige vedtagelse og offentliggørelse.


Lokalplanområdet er i dag omfattet af omfattet af kommuneplanramme 31.E2 og 31.E6.


For at bringe lokalplan nr. 31.E2.3 i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2021-2032 er der udarbejdet tillæg nr. 3 til forslag til Herning Kommuneplan 2021-2032. Den foreløbige vedtagelse af lokalplanen nr. 31.E2.3 og tillæg nr. 3 forudsætter derfor endelig vedtagelse af Herning Kommuneplan 2021-2032, som behandles på samme møde.


Tillæg nr. 3 overfører del af eksisterende rammeområde 31.E2 og del af eksisterende rammeområde 31.E6 til et nyt rammeområde 31.E10 erhverv nord for Hammerum Hovedgade for at give mulighed for etablering af bl.a. engrossalg i området. Derudover justeres bestemmelserne vedrørende miljøklasser og parkering.

den nuværende, mindste tilladte miljøklasse er 1 og den maksimalt tilladte miljøklasse er 2, hvilket ændres til miljøklasse 2-4 med tillægget.


Øvrige forhold

Der skal udarbejdes tillæg til spildevandsplanen.

Herning Vand planlægger et bassin syd for lokalplanområdet - umiddelbart syd for Hammerum Hovedgade.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplan nr. 31.E2.3 erhverv nord for Hammerum Hovedgade foreløbig vedtages.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til byrådet.

Bilag

 • FORSLAG_ Lokalplan 31.E2.3 erhverv nord for Hammerum Hovedgade
 

141. Foreløbig vedtagelse af tillæg nr. 4 til Herning Kommuneplan 2021-2032

Sagsnr.: 01.02.15-P16-2-21 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Foreløbig vedtagelse af tillæg nr. 4 til Herning Kommuneplan 2021-2032

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


X

XSagsresume

Byplanudvalget behandlede den 19. oktober 2020 ny planlægning for erhverv og detailhandel på Orebygårdvej 3-5 i Tjørring.


På baggrund af beslutningen er der udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg og et lokalplanforslag.


For at sikre overensstemmelse mellem kommuneplanen og lokalplanen for et erhvervsområde ved Orebygårdvej 3-5 i Tjørring er der udarbejdet tillæg nr. 4 til Herning Kommuneplan 2021-2032.


Forslag til kommuneplantillæg nr. 4 for et erhvervsområde ved Holstebrovej indstilles til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplan 41.E4.2 stemmer ikke overens med Herning Kommuneplan 2021-2032, hvad angår bl.a. den samlede detailhandelsramme, afgrænsning af rammeområde 41.E4.2, krav om parkering og etablering af friareal. Derfor er der udarbejdet tillæg nr. 4 til Herning Kommuneplan 2021-2032 (bilag).


Forslag til ny afgrænsning af rammeområde 41.E4


Med forslag til kommuneplantillæg nr. 4 til Herning Kommuneplan 2021-2032 ændres og udvides den eksisterende kommuneplanramme 41.E4 til at indeholde én matrikel på hjørnet af Vesterholmvej og Knuthenborgvej, da der ligger en eksisterende detailhandel til særlig pladskrævende varer.


Lokalplan 41.E4.2 skal give mulighed for etablering af detailhandel til særlig pladskrævende varegrupper og at afgrænsningen af kommuneplanrammen bliver udvidet, som nævnt ovenfor, hvorfor det er nødvendigt at udvide detailhandelsrammen med yderligere 1200 m2, så den samlede detailhandelsramme for rammeområde 41.E4 bliver 4500 m2.


Kommuneplantillægget fastsætter bestemmelse om:


- at der i forbindelse med den konkrete lokalplanlægning inden for kommuneplanramme 41.E4 skal sikres et sammenhængende grønt forløb langs Holstebrovej for at bevare og sikre det grønne udtryk, som der i dag er langs med Holstebrovej.


- at parkeringskravet til særlig pladskrævende varer i forbindelse med den nærmere lokalplanlægning kan nedsættes for showroom og lager. Forvaltningen gør opmærksom på, at der er tale om en konkret vurdering, som skal foretages i forbindelse med udarbejdelse af nye lokalplaner inden for kommuneplanramme 41.E4.


- en retningslinje for opholdsareal til at være minimum 10% af bruttoetagearealet. Dette stemmer overens med områdets anvendelse til erhverv.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller forslag til kommuneplantillæg nr. 4 til Herning Kommuneplan 2021-2032 til foreløbig vedtagelse
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til byrådet.

Bilag

 • Forslag til kommuneplantillæg nr 4 til Herning Kommuneplan 2021-2032
 

142. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for erhverv på Orebygårdvej 3-5 i Tjørring

Sagsnr.: 01.02.05-P16-4-21 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for erhverv på Orebygårdvej 3-5 i Tjørring

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


X

XSagsresume

Byplanudvalget behandlede den 19. oktober 2020 ny planlægning for erhverv og detailhandel på Orebygårdvej 3-5 i Tjørring.


Byplanudvalget besluttede at igangsætte udarbejdelse af et tillæg til Herning Kommuneplan 2021-2032 og et lokalplanforslag for erhverv på Orebygårdvej 3-5 i Tjørring, og besluttede samtidig at lokalplanforslaget også skal omfatte en større del af det omkringliggende erhvervsområde. Forvaltningen har i forbindelse med udarbejdelse af planforslagen imidlertid vurderet, at det vil være mest hensigtsmæssigt, at lokalplanforslaget kun omfatter Orebygårdvej 3-5.


Lokalplanforslaget giver mulighed for etablering af erhverv samt detailhandel til særlig pladskrævende varegrupper på Orebygårdvej 3-5.


Forslag til lokalplan 41.E4.2 for erhverv på Orebygårdvej 3-5 i Tjørring indstilles til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har i forbindelse med afgrænsningen af lokalplanområdet vurderet, at det er mest hensigtsmæssigt, at lokalplanforslaget kun omfatter Orebygårdvej 3-5, som er én matrikel. I forbindelse med udarbejdelse af kommuneplantillæg nr. 4 er detailhandelsrammen for særligt pladskrævende varer for rammeområde 41.E4 hævet til 4500 m2. Del af denne detialhandelsramme i rammeområde 41.E4 er allerede styret af en anden lokalplan nr. 41.E4.1. Denne lokalplan fastlægger kun bestemmelser for projektet på Orebygårdvej 3-5. Den samlede ramme for detailhandel til særligt pladskrævende varer i rammeområde 31.E4 vil dermed være styret af lokalplan 41.E4.1 og 41.E4.2.


Lokalplanområdet

Lokalplanområdet omfatter Orebygårdvej 3-5, som ligger inden for et erhvervsområde, som har facade ud mod Holstebrovej i Tjørring. Lokalplanområdet er afgrænset mod vest af Holstebrovej, mod øst af Orebygårdvej, mod nord af erhverv og mod syd af detailhandel til dagligvarer.


Forslag til lokalplan 41.E4.2 omfatter matrikel 11aci Tjørring, Herning Jorder og udgør et areal på ca. 7.000 m2.

I lokalplanområdet er der eksisterende bebyggelse, som i dag dels anvendes til fertilitetsklinik og dels står bebyggelsen tom.


Lokalplanforslaget

Lokalplankortet


Forslag til lokalplan 41.E4.2 (bilag) giver mulighed for at anvende området til erhverv, som giver anledning til ubetydelig påvirkning af de nærmeste omgivelser til mindre belastende af egentlige produktionsvirksomhed, dvs. f.eks. klinikker til transportvirksomheder samt detailhandel til særlig pladskrævende varegrupper, som f.eks. bilforretning.


Lokalplanforslaget har desuden til formål at sikre, at lokalplanområdet indgår som en del af et grønt forløb langs Holstebrovej ved at bevare de eksisterende egetræer og udlægge græsareal samt friholde det grønne areal for bebyggelse mv. Lokalplanen fastsætter derfor bestemmelser om, at det grønne areal skal friholdes for udstilling af biler og parkering, men at der må opsættes et fritstående skilt og flagstang.


Lokalplanforslaget udlægger et byggefelt, hvor der er mulighed for at bygge i to etager med en bygningshøjde på 10 meter. Byggefeltet er udlagt, så der på sigt er mulighed for udvidelse, selvom der fra bygherres side ikke er aktuelle planer om udvidelse. Lokalplanforslaget fastlægger en påbudt facadebyggelinje mod Holstebrovej for at sikre byggeriets fremtræden mod Holstebrovej, som samtidig kan være med til at understrege det grønne forløb langs Holstebrovej.


Lokalplanområdet vejbetjenes fra Orebygårdvej via den eksisterende indkørsel. I Lokalplanområdet gives mulighed for at etablere parkering ud mod Orebygårdvej og indenfor byggefelt. Lokalplanen specificerer, at en p-plads pr. 50 m² etageareal til erhverv og detailhandel, undtaget er lager til erhverv og showroom til særlig pladskrævende varer, hvor der skal etableres minimum 1 p-plads pr. 100 m2. Der skal dog på ejendommen reserveres areal til at placere op til 1 p-plads pr. 50 m2 erhvervsareal.


Herning Kommuneplan

Lokalplan 41.E4.2 er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2021-2032, og der er derfor udarbejdet et tillæg nr. 4 til Herning Kommuneplan 2021-2032.


Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller forslag til lokalplan 41.E4.2 for erhverv på Orebygårdvej 3-5 i Tjørring til foreløbig vedtagelse
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til byrådet.

Bilag

 • Forslag til lokalplan 41.E4.2 for erhverv på Orebygårdvej 3-5 i Tjørring
 

143. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for Boligområde ved Skolegade i Sønder Felding

Sagsnr.: 01.02.05-P16-18-20 Sagsbehandler: Annette Niemann  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for Boligområde ved Skolegade i Sønder Felding

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


X

X


Øvrige sagsbehandlere: - Cristina-Maria Mateescu

Sagsresume

Der er udarbejdet forslag til lokalplan nr. 95.B2.1 for Boligområde ved Skolegade i Sønder Felding.
Planforslaget skal muliggøre en omdannelse af et offentligt institutionsområde til boligområde med åben-lav eller tæt-lav boligbebyggelse, samt bevare det øvrige eksisterende område til boligbebyggelse.

Lokalplanen er udarbejdet for at erstatte en del af den eksisterende lokalplan nr. 95.5.61 for bolig- og institutionsområde ved Skolegade i Sdr. Felding.

Nærværende lokalplanforslag omhandler hermed udelukkende retningslinjer for boligområdet, vejarealer og grønne friarealer.


Lokalplanforslaget indstilles hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet omfatter et areal på ca. 2,1 ha, hvoraf delområdet til omdannelse er på ca. 4.700 m2. Lokalplanområdet er beliggende i den nordøstlige del af Sdr. Felding, med Sønder Felding Skole mod nord og Sdr. Felding Hallen "Det legende hus" mod vest.

Mod syd ligger Sognegården og Sønder Felding Kirke og mod øst afgrænses området af Vardevej.


Disponering af området (lokalplanens kortbilag 2).


Lokalplanens indhold:

Lokalplanområdet disponeres i 3 delområder, hvoraf delområde I og II ejes af Herning Kommune.


Delområde I må kun anvendes til åben-lav eller tæt-lav bebyggelse, samt veje og stier.

Delområde II må kun anvendes til grønne friarealer.

Delområde III indeholder eksisterende ældre boligbebyggelse.


Lokalplanforslaget giver indenfor delområde I mulighed for at etablere åben-lav eller tæt-lav bebyggelse i maksimalt 2 etager, og med en maksimal bygningshøjde på 8,5 meter.

Bebyggelsesprocenten ved åben-lav bebyggelse er 30 og ved tæt-lav bebyggelse 40.

Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra Skolegade.


Plangrundlag:

Lokalplanområdet er i forslag til Herning Kommuneplan 2021-2032 omfattet af kommuneplanramme 95.B2.


Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller forslag til lokalplan nr. 95.B2.1 for boligområde ved Skolegade i Sønder Felding til foreløbig vedtagelse.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til byrådet.

Bilag

 • LP_95.B2.1_Foreløbig vedtagelse_31.05.2021
 

144. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for solceller ved Skarrildhus ved Skarrild

Sagsnr.: 01.02.05-P16-9-15 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for solceller ved Skarrildhus ved Skarrild

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRx


x

x


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Hotel og konferencecenteret Skarrildhus ved Skarrild ønsker at opføre et solcelleanlæg til at forsyne virksomheden med strøm.

For at give mulighed for at opføre et solcelleanlæg på et areal på cirka 3.400 m² er der udarbejdet et forslag til en lokalplan for en del af Skarrildhus´ ejendom.

Forvaltningen anbefaler, at lokalplanforslaget indstilles til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Hotelkæden Sinatur, som Skarrildhus er en del af, har fokus på at drive deres virksomheder ansvarligt og bæredygtigt. I den forbindelse ønsker Skarrildhus at opstille et solcelleanlæg til at forsyne virksomheden med strøm. Effekten af det anlæg, som lokalplanforslaget giver mulighed for opføre, er beregnet til cirka 186.000 kWh på årsbasis. Det svarer til en reduktion i CO2 -udledningen på cirka 102 tons om året. Lokalplanforslaget er dermed i overenstemmelse med Herning Kommunes mål om at el- og varmeforsyningen skal være baseret på 100% vedvarende energi i 2030.


Hele Skarrildhus´ ejendom er omfattet af fredskovpligt. Det kræver derfor en dispensation fra Miljøstyrelsen at få lov til at opstille et solcelleanlæg. Miljøstyrelsen har i juni 2020 meddelt en dispensation til at opstille et solcelleanlæg til Skarrildhus´ eget forbrug på et åbent areal nord for hovedbygningerne. Da anlægget er over 500 m² og området ligger i landzone, er der udarbejdet et lokalplanforslag for at give mulighed for at opføre anlægget.


Lokalplanen omfatter et areal på cirka 4.700 m². Lokalplanens område er en del af et åbent areal nord for hovedbygningerne. Mod nord, øst og syd er det åbne areal afskærmet af eksisterende beplantning. Vest for lokalplanområdet ligger et parkeringsareal og en eksisterende bygning, der blandt andet rummer et flisfyr.


Lokalplanforslaget har en række bestemmelser, der sikrer at anlægget kommer til at fremstå som en samlet helhed i en mørk farve. Anlægget må maksimalt have en højde på 2,5 meter. Solcellerne må ikke være reflekterende.


Der er forskellige naturinteresser inden for og i umiddelbar nærhed af lokalplanens område. Forvaltningen vurderer, at opstillingen af solcelleanlægget ikke vil påvirke naturinteresserne i området væsentligt.


Området ligger i landzone og skal forblive i landzone. Lokalplanen indeholder bestemmelser, der sikrer at anlægget fjernes igen når driften ophører.


Lokalplanområdet ligger inden for kommuneplanramme 99.E6 - Erhvervsområde ved Skarrildhus. Det er i forslag til Kommuneplan 2021 - 2032 tilføjet, at der inden for rammeområdet kan opføres solcelleanlæg til Skarrildhus´ egen forsyning.


Luftfoto af området med lokalplanområdet markeret med hvid, stiplet linje


Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller forslag til lokalplan 99.E6.1 for solceller ved Skarrildhus ved Skarrild til foreløbig vedtagelse.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til byrådet.

Bilag

 • Lokalplan 99.E6.1 for solceller ved Skarrildhus_foreløbig vedtagelse
 

145. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for et centerområde på Torvet i Herning

Sagsnr.: 01.02.05-P16-5-21 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for et centerområde på Torvet i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


X

X


Øvrige sagsbehandlere: Sine Dall, Marius Reese

Sagsresume

Byplanudvalget har på mødet den 1. februar 2021, på baggrund af en ansøgning om tilbygning til en eksisterende restauration på Torvet, godkendt at der igangsættes ny planlægning for et område til centerformål på Torvet i Herning.


Der er udarbejdet forslag til lokalplan 11.C4.9 Centerområde på Torvet i Herning, som indstilles til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet, der omfatter del af matr. nr. 627a, 623a og 7000 ei Herning Bygrunde, er ca. 1.000 m2 stort og beliggende på den østlige side af Torvet i Herning.

Området anvendes i dag til centerformål og fungerer som torveareal med udeserveringsareal, legeplads mm.

Der er ikke eksisterende bebyggelse i området, bortset fra en pavillon med midlertidig karakter.


Lokalplanforslaget udarbejdes på baggrund af et ønske om at etablere en tilbygning til en nuværende restauration i området.


Lokalplanområdets afgrænsning og de nære omgivelser.


Lokalplanens indhold

Det er lokalplanforslagets formål at udlægge området til centerformål med mulighed for etablering af restauration.

Lokalplanforslaget skal muliggøre etablering af mindre tilbygninger til den eksisterende bebyggelse, som ligger langs den østlige side af Torvet umiddelbart uden for lokalplanområdet. Efter forslaget givers også mulighed for opstilling af legeredskaber, byinventar, kunst m.m. på torvearealet.


Bebyggelse inden for lokalplanområdet kan opføres inden for de angivne byggefelter som tilbygninger til den eksisterende bebyggelse. Bebyggelse kan opføres i én etage med en højde på op til 3,5 meter. Bebyggelsens facader skal opføres primært i glas med rammer af aluminium, stål eller kobber og have et let og moderne udtryk. Rammerne kan fremstå i sort, antracitgrå, mørk grøn eller bordeauxrød farve. De nævnte farver er de samme, som er anbefalet med "Brug Byen", dog er den mørk grønne farve en tilføjelse. Tage skal udføres med ensidig taghældning eller som flade tage, og fremstå i glas eller som overdækning med f.eks. sejldug.


Ansøger har fremsendt projektforslag til en tilbygning som fremgår af Bilag A. Det er forvaltningens vurdering, at det fremsendte projektforslag skal bearbejdes yderligere inden der indgåes en lejeaftale på arealet.


Torvet blev renoveret i 1996 efter en plan af landskabsarkitekt Jeppe Aagaard Andersen. I 2019 blev der lavet tilføjelser til projektet i form af blandt andet opholdsmuligheder legeplads, beplantning og kunst. Lokalplanområdet skal fortsat fungere som torveareal og indgå i sammenhæng med Torvets eksisterende udformning med en belægning, der består af granit, tegl og gummiasfalt omkring legepladsen.


Med lokalplanforslaget er der krav om, at de eksisterende 8 kastanjetræer på Torvet skal bevares og beskyttes. Træerne er en del af Jeppe Aagaard Andersens samlede plan for Torvet, og er med til at give byrummet karakter. Lokalplanen indeholder derfor bestemmelser om, at træernes kroner skal fremstå fritvoksende og fuldkronede (det betyder ikke, at man ikke kan foretage vedligehold og beskæring, men at det skal ske efter annerkendte principper for beskæringen), og der må ikke graves eller lignende inden for en afstand på minimum 1,5 meter fra træernes stamme. Ved sygdom eller væsentlig skade skal et træ erstattes af et nyt træ af samme art og karakter. Såfremt flere end 2 af de i alt 8 bevaringsværdige træer erstattes, stiller lokalplanen krav om, at træerne udskiftes, så der opnås et ensartet udtryk.


Der er ikke veje, stier eller parkeringsarelaer inden for lokalplanområdet, da området er udlagt som torveareal til ophold m.m.

Nærmeste vejadgang til lokalplanområdet for kørende trafik er Nygades P-Plads mod nord/øst og Mindegade mod syd.


Der er krav om etablering af parkeringspladser til ny bebyggelse. Da der ikke kan etableres parkeringspladser inden for lokalplanområdet
giver lokalplanen mulighed for, at der kan indbetales til p-fonden som alternativ til etablering af parkeringspladser på egen grund.


Lokalplankort, der viser lokalplanområdets disponering.


Eksisterende planforhold

Lokalplan nr. 11.C4.9 er i overensstemmelse med forslag til Herning Kommuneplan 2021-2032. Den foreløbige vedtagelse af lokalplan nr. 11.C4.9 forudsætter derfor endelige vedtagelse af Herning Kommuneplan 2021-2032, som behandles på samme møde.


Lokalplanområdet er omfattet af eksisterende lokalplan nr. 11.C4.1 for Torvet i Herning samt lokalplan nr. 11.C18.3 for centerområde ved Østergade og Nørregade i Herning. Disse lokalplaner aflyses for det område, som er omfattet af nærværende lokalplan ved dennes endelige vedtagelse og offentliggørelse.


Andre forhold

En stor del af lokalplanområdet er ejet af Herning Kommune. I forbindelse med indgåelse af en lejeaftale på arealet, vil det være muligt at stille vilkår om for eksempel etablering og drift af beplantning, arkitektur og fundering i belægningen med henblik på at beskytte træerne bedst muligt.


En del af det areal, der er udlagt til byggfelt med lokalplanen, er i dag vejareal (matr. nr. 7000 ei, Hering Bygrunde). Vejarealet skal derfor nedlægges med en vejnedlæggelsessag på baggrund af den endeligt vedtagne lokalplan.Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplan nr. 11.C4.9 Centerområde på Torvet i Herning foreløbig vedtages, idet bordeauxrød udgår som farvemulighed.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til byrådet.

Bilag

 • Bilag A_projektforslag fra bygherre
 • LP 11.C4.9_forslag_BYP 31 maj 2021
 

146. Endelig vedtagelse af lokalplan for regnvandsbassiner ved Industrivej Nord og Ny Gjellerupvej i Birk

Sagsnr.: 01.02.05-P16-19-20 Sagsbehandler: Julie Krengelund Bertelsen  

Endelig vedtagelse af lokalplan for regnvandsbassiner ved Industrivej Nord og Ny Gjellerupvej i Birk

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


X

X


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Byråd har på mødet den 2. marts 2021 foreløbigt vedtaget lokalplan 33.E7.2 for regnvandsbassiner ved Industrivej Nord og Ny Gjellerupvej i Birk. Planlægningen giver mulighed for etablering af regnvandsbassiner i området mellem Silkeborg og Ny Gjellerupvej. Forslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 11. marts 2021 til og med den 9. april 2021.

Der er i høringsperioden ikke indkommet indsigelser, ændringsforslag eller bemærkninger til planforslaget.


Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med forslaget til kommuneplan.


Sagsfremstilling

Lokalplanområdet er beliggende i den nordøstlige del af Birk. Lokalplanområdet ligger nord for Silkeborgvej, øst for en virksomhed, og vest for den tidligere Hammerum Skole, og syd for det åbne land ved Hammerum Bæk.


Lokalplanforslaget

Det er lokalplanens formål at muliggøre etablering af regnvandsbassiner, som skal opmagasinere hverdagsregn op til 5 års regn samt skabe et rekreativt grønt område. Etablering af regnvandsbassin indenfor lokalplanområdet er ikke i overensstemmelse med Herning kommunes spildevandsplan. Der er derfor udarbejdet tillæg til spildevandsplanen sideløbende med at lokalplanen udarbejdes.


Lokalplanen er inddelt i 4 delområder.


Lokalplanens afgrænsning og delområder.


Delområde I skal anvendes til et hovedregnvandsbassin og forbassin. Ydermere kan der etableres en servicevej fra Ny Gjellerupvej og vest for bassinet gennem Industrivej Nord.

Delområde II udlægges til ubebygget areal, der skal anvendes til et rekreativt grønt område med eksempelvis bænke og lignende.

Delområde III skal anvendes til et forbassin. Ydermere kan der etableres én servicevej fra Industrivej Nord med tilhørende vendeplads samt teknisk anlæg og trampesti og tracé til grøft.

Delområde IV består af Ny Gjellerupvej. Her må kun etableres vejanlæg samt servicevej til delområde I.


Offentlig høring

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 11. marts 2021 til og med den 9. april 2021. Der er i høringsperioden ikke indkommet indsigelser, ændringsforslag eller bemærkninger til planforslaget.


Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med forslaget til kommuneplan.Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplanforslag 33.E7.2 endelig vedtages.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til byrådet.

 

147. Endelig vedtagelse af lokalplan for et regnvandsbassin ved Sports Allé i Vildbjerg

Sagsnr.: 01.02.05-P16-6-20 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Endelig vedtagelse af lokalplan for et regnvandsbassin ved Sports Allé i Vildbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


X

XSagsresume

Herning Byråd har på et møde den 2. marts 2021 foreløbigt vedtaget lokalplan 81.R1.1 for et regnvandsbassin ved Sports Allé i Vildbjerg. Lokalplanen giver mulighed for etablering af et regnvandsbassin ved Tranholm Bæk tæt på boldbanerne ved Vildbjerg Sports- og Kulturcenter.


Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 11. marts til den 8. april 2021. Der er i høringsperioden ikke indkommet bemærkninger eller indsigelser til lokalplanen.


Forvaltningen anbefaler, at lokalplanen vedtages uden ændringer.


Lokalplan
nr. 81.R1.1 er i overensstemmelse med forslag til Herning Kommuneplan 2021-2032.


Den endelige vedtagelse af lokalplan nr. 81.R1.1 forudsætter derfor endelig vedtagelse af Herning Kommuneplan 2021-2032, som behandles på samme møde.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet ligger i den sydøstlige del af Vildbjerg og omfatter et mindre areal vest for Tranholm Bæk ved de offentlige boldbaner tæt ved Vildbjerg Sports- og Kulturcenter.


Lokalplanområdet er afgrænset mod nord af Vildbjerg Lund, som er et grønt privatejet rekreativt område, som benyttes af byens borgere. Mod syd afgrænses området af boldbaner samt Vildbjerg Søpark. Lokalplanområdet er mod øst og vest omgivet af boldbaner.


Lokalplanforslaget

Lokalplankortet


Forslag til lokalplan 81.R1.1 giver mulighed for etablering af et regnvandsbassin. Lokalplanområdet er i hovedtræk disponeret efter de eksisterende forhold. Lokalplanen fastlægger, at regnvandsbassinet skal placeres, hvor den eksisterende sø ligger. Dette forudsætter en dispensation fra naturbeskyttelseslovens §3, hvilket skal søges efter lokalplanens vedtagelse.


Lokalplanen stiller krav til regnvandsbassinets udformning og placering, således at regnvandsbassinet tilpasses omgivelserne ved Vildbjerg Søpark og Tranholm Bæk, og udlægger en ny vejadgang fra Sports Allé mod nord, da det vil give bedre adgang til servicering af regnvandsbassinet. Lokalplanen sikrer også rækken af bevaringsværdige træer langs lokalplanområdets vestlige afgrænsning.


Offentlig høring

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 11. marts til og med den 8. april 2021. Der er i perioden ikke indkommet indsigelser eller bemærkninger til lokalplanforslaget. Forvaltningen vurderer derfor, at lokalplanforslaget kan vedtages uden ændringer.


Herning Kommuneplan

Lokalplan nr. 81.R1.1 er i overensstemmelse med forslag til Herning Kommuneplan 2021-2032.


Den endelige vedtagelse af lokalplan nr. 81.R1.1 forudsætter derfor endelig vedtagelse af Herning Kommuneplan 2021-2032, som behandles på samme møde.


Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplanforslag nr. 81.R1.1 for et regnvandsbassin ved Sports Allé i Vildbjerg endeligt vedtages uden ændringer.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til byrådet.

 

148. Endelig vedtagelse af lokalplan for ny daginstitution ved Kollundvej, Lind

Sagsnr.: 01.02.05-P16-22-20 Sagsbehandler: Cristina-Maria Mateescu  

Endelig vedtagelse af lokalplan for ny daginstitution ved Kollundvej, Lind

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


X

X


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Byrådet besluttede på mødet den 20. april 2021 at foreløbig vedtage forslag til lokalplan 61.OF1.3 for et område til offentlige formål ved Kollundvej i Lind.

Forslag til lokalplan 61.OF1.3 giver mulighed for etablering af et område til offentlige formål ved Kollundvej i Lind.


Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 29. april til den 27. maj 2021. Der er i høringsperioden ikke indkommet indsigelser eller bemærkninger.


Forvaltningen anbefaler, at forslag til lokalplan 61.OF1.3 for et område til offentlige formål ved Kollundvej i Lind endeligt vedtages uden ændringer.

Sagsfremstilling

Lokalplanforslagets formål er at muliggøre områdets anvendelse til offentlige formål.


Lokalplanforslaget opdeler lokalplanområdet i to delområder:

 • Delområde I udlægges som byggeretsgivende lokalplan med detailbestemmelser for byggeri og anlæg, relateret til opførelse af en ny daginstitution.
 • Delområde II udlægges som rammelokalplan og har til formål at sikre områdets fremtidige anvendelse til offentlige formål, idet der forventes en fortsat udvikling af Lind og byens omgivelser.


Lokalplanområdet er i landzone og skal overføres til byzone.


Offentlig høring

Lokalplanen har været i offentlig høring fra den 29. april til den 27. maj 2021. Der er i høringsperioden ikke indkommet indsigelser eller bemærkninger.

Forvaltningen anbefaler, at forslag til lokalplan 61.OF1.3 for et område til offentlige formål ved Kollundvej i Lind endeligt vedtages uden ændringer.

Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen.Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplan 61.OF1.3 for offentlige formål ved Kollundvej i Lind endelig vedtages.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til byrådet.

 

149. Endelig vedtagelse af lokalplan nr 14. B16.1 for etageboliger ved Kikkenborgvej i Herning

Sagsnr.: 01.02.05-P16-4-20 Sagsbehandler: Louise Porsgaard Olesen  

Endelig vedtagelse af lokalplan nr 14. B16.1 for etageboliger ved Kikkenborgvej i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


X

X


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forslag til lokalplan nr. 14.B16.1 for etageboliger ved Kikkenborgvej i Herning og tilhørende kommuneplantillæg nr. 107 til Herning Kommuneplan 2017-2028, har været i offentlig høring fra den 11. marts 2021 til den 8. april 2021.


Lokalplan nr. 14.B16.1 er i overensstemmelse med forslag til Herning Kommuneplan 2021-2032. Den endelige vedtagelse af lokalplan nr. 14.B16.1 forudsætter derfor endelig vedtagelse af Herning Kommuneplan 2021-2032, som behandles på samme møde.


Der er kommet en enkelt indsigelse til lokalplanen i høringsperioden.


Forvaltningen anbefaler, at lokalplanforslaget indstilles til endelig vedtagelse med en tilføjelse i redegørelsen, som beskriver den forventede fremtidige trafik til og fra området.

Sagsfremstilling

Området

Lokalplanområdet er beliggende i den sydvestlige del af Herning tæt på bymidten, dagligvarebutikker, gode stiforbindelser og store rekreative områder. Området afgrænses mod nordøst af Dronningens Boulevard, mod sydøst af detailhandelsområdet ved Dæmningen og et punkthusbebyggelse under opførelse, og mod sydvest af Kikkenborgvej og et ældre parcelhusområde.


Indsigelse

Der er kommet en enkelt indsigelse til lokalplanforslaget i høringsperioden. Indsigelsen kommer fra en nabo, som bor på hjørnet af Kikkenborgvej og Syrenvej/Dæmningen, lige overfor indkørslen til den planlagte etageboligbebyggelse.


Indsigelsen er behandlet i indsigelsesnotatet (vedhæftet dagsordenen som bilag) og omhandler bekymring for gener fra den øgede trafik og en bemærkning om, at dette forhold ikke er beskrevet i lokalplanforslaget. Derudover omhandler indsigelsen bekymring fra gener fra centraludsugningsanlæg på den planlagte bebyggelse og en klage over støj fra en eksisterende dagligvarebutik udenfor lokalplanens område.


Forvaltningen anbefaler at lokalplanforslaget vedtages endeligt med nedenstående tilføjelse i redegørelsen, som beskriver den forventede fremtidige trafik til og fra området:


"Det forventes at lokalplanens realisering vil medføre en øget trafikmængde på 310-340 kørsler/døgn til og fra den planlagte etageboligbebyggelse.


Etageboligernes placering tæt på dagligvarebutikker og gode stiforbindelser til bymidten betyder, at en stor del af kørslerne vil blive foretaget til fods eller på cykel. De fleste af de kørsler, som vil blive foretaget med bil, forventes at at ske ad Kikkenborgvej via Dæmningen ud til Dronningens Boulevard. En mindre del forventes at ske via Syrenvej og Jasminvej til Messevejen.


Både Kikkenborgvej, Dæmningen og Syrenvej har en placering og en udformning, som vil kunne håndtere og afvikle den øgede trafikmængde. Lokalplanen indeholder desuden bestemmelser, som sikrer at indkørslen til det planlagte boligområde placeres i tilstrækkelig afstand fra krydset Kikkenborgvej/Dæmningen, til at skabe gode og trafiksikre forhold for både hårde og bløde trafikanter i området."


Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller lokalplan nr. 14.B16.1 til endelig vedtagelse med den anførte tilføjelse til redegørelsen.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til byrådet.

Bilag

 • Indsigelsesnotat_LP 14.B16.1_12052021
 

150. Ansøgning om nedrivning af ejendommen Skjernvej 201, Vind

Sagsnr.: 02.34.02-P19-578-20 Sagsbehandler: Lisbeth Andresen  

Ansøgning om nedrivning af ejendommen Skjernvej 201, Vind

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


X

X


Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Forvaltningen har modtaget en ansøgning fra Naturstyrelsen om nedrivning af ejendommen "Toftsminde" Skjernvej 201. Byplanudvalget har på mødet den 1. februar 2021 (punkt 16) foreløbigt besluttet, at ejendommen Skjernvej 201 ikke må nedrives. Der er sendt varsel og partshøring om et §14 forbud til Naturstyrelsen som ejer af ejendommen. Naturstyrelsen har indsendt bemærkninger til det varslede §14 forbud. Forvaltningen fremsender sagen til Byplanudvalget til beslutning, om der skal nedlægges et §14 forbud på ejendommen og dermed udarbejdes en bevarende lokalplan for ejendommen inden for et år.

Sagsfremstilling

Byplanudvalget besluttede foreløbigt på et møde den 1. februar 2021, at ejendommen Skjernvej 201 ikke må nedrives.

Baggrunden er, at ejendommen har en bevaringsværdi på 4 og er et velbevaret eksempel på et husmandssted fra slutningen af 1800-tallet, der er udviklet i mild grad med hensyn til tidens krav til boligstandard.

Husmandsbevægelsen blev organiseret omkring år 1900, og ejendommen er med sin opførelsestid med til at formidle og dokumentere denne centrale brydningstid i dansk landbohistorie.


Ejendommen "Toftsminde"


På baggrund af Byplanudvalgets beslutning på mødet d. 1. februar 2021 anbefaler forvaltningen, at Byrådet nedlægger et §14 forbud imod nedrivning af ejendommen, med henblik på vedtagelse af en bevarende lokalplan inden for et år.

Det mulige §14 forbud er sendt i varsling og høring hos Naturstyrelsen, som ejer af ejendommen. Naturstyrelsen har indsendt høringssvar.


Høringssvar fra Naturstyrelsen

Naturstyrelsen konstaterer, at Herning Kommunens vurdering af ejendommen med en bevaringsværdig på 4 på en skala fra 1-9, hvor 5-9 er ikke bevaringsværdig, må være et grænsetilfælde. Naturstyrelsen har i øvrigt ingen bemærkninger til vurderingen. Naturstyrelsen oplyser, at bygningen indtil efteråret 2019 har været beboet. Der var dog efterhånden behov for reparationer af meget dyre bygningsdele:

Nyt stråtag, udskiftning af alle vinduer, grundlæggende isolering af huset fra bunden, idet huset bare ”står på jorden”, udskiftning af alle dyre rum såsom toiletter og køkken, tidsvarende varmesystem samt almindeligt vedligehold, såsom gulve og maling. Der er ikke opstillet et nøjagtigt budget på disse helt nødvendige arbejder, men Naturstyrelsen vurderer, at det vil beløbe sig til 2,0 -2,5 mio. kr.

Dette skal sættes i relief til en huslejeindtægt på 70.000 kr. til 75.000 kr.

Bygningen har været uden opvarmning siden udflytningen i efteråret 2019, hvilket rummene også bærer præg af, dog uden der er alvorlige skader og svampeangreb.

I forbindelse med fraflytningen blev ejendommen sat på nedrivningslisten, idet Naturstyrelsen ikke anså det muligt at udstykke ejendommen.

Det har senere vist sig, at huset og ca. 1 ha grund kan udstykkes, så ejendommen forventes solgt i 2021.

De forespørgsler, der er kommet på ejendommen er alle med den hensigt at nedrive huset og anvende grunden til at bygge et nyt hus.

Naturstyrelsen ønsker derfor at fastholde ansøgning om nedrivning, idet det er deres klare overbevisning, at ejendommen ikke kan sælges, hvis huset efterfølgende skal gennemrenoveres.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at Naturstyrelsens bemærkninger primært omhandler omkostninger til istandsættelse, da ejendommen ikke er blevet vedligeholdt tilstrækkeligt gennem årene.

Det ændrer dog ikke på den fastsatte bevaringsværdi på 4, og på hvor velbevaret et eksempel ejendommen er for sin tid og dansk bygningskultur.

For at sikre bevaring af ejendommen vurderer forvaltningen, at der skal nedlægges et forbud mod nedrivning efter planlovens §14 med henblik på, at der udarbejdes en bevarende lokalplan for ejendommen inden for et år.

Hvis ejendommen bevares gennem en bevarende lokalplan, kan det ikke udelukkes, at Herning Kommune kan blive overtagelsespligtig.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at det overfor Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet indstilles, at der nedlægges forbud mod nedrivning af ejendommen Skjernvej 201 efter planlovens § 14, og
at der igangsættes ny bevarende lokalplanlægning for ejendommen.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til byrådet.

Bilag

 • Høringssvar fra Naturstyrelsen vedrørende Skjernvej 201
 • Bevaringsværdi for ejendom - registrering
 

151. Frigivelse af anlægsbevilling til motionscykelruter

Sagsnr.: 05.00.00-G01-2-21 Sagsbehandler: Hanne Thomsen-Mühlbrand  

Frigivelse af anlægsbevilling til motionscykelruter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

X

X


Øvrige sagsbehandlere: Martin Frandsen, Tommy Jonassen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 304.000 kr. til gennemførelse af en motionscykelrutekampagne samt fysiske tiltag. Tiltagene har til formål at understøtte motionscyklismen samt fremme sikkerhed og tryghed for motionscyklister, herunder understøtte en forståelse mellem cyklister og bilister om at dele vejen. Der gennemføres punktvise fysiske tiltag til beskyttelse af cyklisterne. Alle tiltag gennemføres i samarbejde med cykelklubberne.


Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

I investeringsoversigten for 2021 er der afsat et rådighedsbeløb på 304.000 kr. på Serviceområde 09 Trafik til "Beskyttede cykelruter til motion".


Med henblik på at kvalificere projektet har alle cykelklubberne i Herning Kommune været indbudt til 2 workshop, hvor der også var deltagelse af Politiet, konsulentfirmaet Celis Consult og medarbejdere fra Herning Kommune.

Cykelklubberne blev repræsenteret af medlemmer fra Tjørring Cykelmotion, Hammerum-Gjellerup Cykelklub, De små Klinger fra Lind, cykelklubben MedVind fra Vind/Sørvad samt Vildbjerg Cykelmotion.


Grundlæggende anbefaler cykelklubberne ikke skiltning af hele ruter, da de ikke kører faste ruter – ud i modvind og hjem i medvind. Klubberne kører som regel ud fra faste steder i deres lokalområde og holdkaptajnen har i forvejen fastlagt en rute ud fra erfaring og vindretning. Holdkaptajnerne har stor erfaring i at lave ruter, der undgår potentielle farlige steder med meget trafik og for mange krydsninger.

Mange af ruterne ligger til download på diverse platforme og Apps - fx Strava, bikemap, Alltrails, GPSies mv., hvor andre cyklister kan finde inspiration og eventuel selv lave ruter.


Med baggrund i de gennemførte workshop foreslås det, at der gennemføres tiltag med fokus på formidling, punktvise fysiske tiltag til beskyttelse/motivation for cyklisterne, samt fremtidigt samarbejde mellem cykelklubberne, Politiet og Herning Kommune.


Forvaltning anbefaler derfor, at der gennemføres følgende tiltag:


Formidling og branding:

 • Udvikling af korte illustrationsfilm til Facebook, hjemmesider, digitale infoskærme mv.
 • Udvikling af kampagneskilte til opsætning langs udvalgte vejstrækninger samt piktogramskabelon til maling af kampagneskilt på vejene
 • Udvikling af merchandise og flyer til uddeling.


Fysiske tiltag:

 • Opsætning af kampagneskilte på udvalgte strækninger
 • Udpegning af strækninger, hvor der udføres fysiske forbedringer for motionscyklister.


Fastholdelse:

 • Motionscykelklubberne mødes en gang årligt med Herning Kommune
 • Repræsentant for cykelklubberne deltager i Trafiksikkerhedsudvalgsmøderne
 • Giv et praj - opfordre cykelklubberne til at melde ind.


Tidsplan:

 • Workshop 3 med cykelklubberne uge 22
 • Maj 2021 til september 2021 – udviklingsarbejde
 • Lancering i september 2021 og igen i marts/april 2022.

Økonomi

Udgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 304.000 kr. i 2021 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223099 16 Udendørs cykelrute.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at der gennemføres motionscykelkampagne og fysiske tiltag som beskrevet ovenfor
at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 304.000 kr. i 2021 på Serviceområde 09 Trafik, nyt stednr. Beskyttede cykelruter til motion
at anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 304.000 kr. i 2021 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223099 16 Udendørs cykelrute.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til byrådet.

 

152. Frigivelse af anlægsbevilling til opgradering af genbrugspladserne

Sagsnr.: 07.04.20-G01-1-16 Sagsbehandler: Karen Marie Frost Troelsen  

Frigivelse af anlægsbevilling til opgradering af genbrugspladserne

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

X

X


Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 1,834 mio.kr. til opgradering af genbrugspladserne.

Sagsfremstilling

Der er behov for følgende opgraderinger på de eksisterende mindre genbrugspladser i Herning Kommune:


 • Genbrugspladsen i Vildbjerg skal have etableret udsugning ved farligt affald samt nye mandskabsfaciliteter
 • Mandskabsfaciliteterne på genbrugspladserne i Sdr. Felding og Kibæk er meget gamle og utætte og står til udskiftning.
 • Løbende udskiftning af automatiske porte samt videoovervågning på de mindre genbrugspladser.


Ovenstående er tidligere drøftet i Teknik- og Miljøudvalget, senest på mødet den 2. december 2019, hvor opgradering blev besluttet. Vildbjerg Genbrugsplads er næsten færdig og fremstår mere brugervenlig med nye plansiloer til de tungere affaldsfraktioner.

Økonomi

Udgifterne finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 1,834 mio.kr. i 2021 på Serviceområde 07 Renovation, stednr. 165094 opgradering af genbrugspladser.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 1,834 mio.kr. på Serviceområde 07 Renovation, stednr. 165094 "Opgradering af genbrugspladser"
at anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 1,834 mio.kr. på samme stednr. i 2021.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til byrådet.

 

153. Herning Vand A/S anmoder om forekspropriation til fordel for dem til udvidelse af eksisterende regnvandsbassin i Vildbjerg

Sagsnr.: 06.01.00-P19-14-21 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Herning Vand A/S anmoder om forekspropriation til fordel for dem til udvidelse af eksisterende regnvandsbassin i Vildbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

X

X


Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Herning Vand A/S ønsker at udvide deres regnvandsbassin beliggende ved Åbjergvænget og Lysgårdvej i Vildbjerg.


Arealet er beliggende i landzone og er ikke omfattet af hverken kommuneplanramme eller af lokalplan.


Herning Kommune kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 58 ekspropriere arealer til brug for anlæggelse af spildevandsanlæg, når der er meddelt tilladelse til de pågældende anlæg. Anlægget er beskrevet og godkendt i Herning Kommunes spildevandsplan.


Forvaltningen anbefaler, at der meddeles tilladelse til at igangsætte en ekspropriation af det beskrevne areal, samt at der udpeges en repræsentant fra udvalget til at deltage i åstedsforretningen.

Sagsfremstilling

På grund af øget pres på det eksisterende regnvandsbassin, som er beliggende ved Åbjergvænget og Lysgårdvej, ønsker Herning Vand A/S at udvide bassinet.


En udvidelse af bassinet er allerede en del af planlægningen, og der er indarbejdet et bassin i den gældende spildevandsplan for Herning Kommune.


Der er derfor den fornødne hjemmel til at kunne eksproprierer efter Miljøbeskyttelseslovens § 58.


Arealet, som Herning Vand A/S ønsker at erhverve, er på 1,8 ha.


Herning Kommune kan lovligt ekspropriere til fordel for private selskaber, så længe at der forfølges et lovligt kommunalt formål. Håndteringen af spildevand er ved lov flyttet fra kommunen til et privat spildevandsselskab, men det er fortsat inden for rammerne af et lovligt formål, for en kommune at søge at hjælpe spildevandsselskabet med et realisere de planer, som kommunen selv har vedtaget i den kommunale spildevandsplan. Det er på den baggrund lovligt for Herning Kommune, i den konkrete situation, at ekspropriere til fordel for Herning Vand A/S.


Herning Vand A/S har været i kontakt med lodsejeren, men det har indtil videre ikke været muligt at indgå en almindelig handel om arealet. Ved at sende sagen videre til Økonomi- og Erhvervsudvalget og senere Byrådet, åbnes der op for, at Herning Vand A/S og lodsejeren kan indgå en aftale på ekspropriationslignende vilkår. Dette kan medvirke til, at der kan laves en aftale, uden at kommunen er nødt til at ekspropriere arealet.


Administrationen anbefaler, at der indledes ekspropriation af arealet, og at Teknik- og Miljøudvalget udpeger en repræsentant til at deltage i en evt. åstedsforretning. Administrationen anbefaler ligeledes, at Byrådet opfordrer til, at Herning Vand A/S søger at indgå en frivillig aftale med lodsejeren evt. på ekspropriationslignende vilkår.


Vedhæftet sagen er kortbilag, som viser det ønskede areal, samt uddrag af den gældende spildevandsplan for Herning Kommune, som viser bassinets placering i planen.


Økonomi

Herning Vand A/S har i deres ansøgning tilkendegivet, at ville afholde alle udgifter forbundet med en ekspropriation af arealet, hvis dette skulle blive nødvendigt. Det være sig udgifter til erstatning, matrikulær og tinglysningsmæssig berigtigelse, øvrig rådgivning samt eventuel taksation, overtaksation og domstolsprøvelse af erstatningsfastsættelsen. Der er således ingen eksterne udgifter forbundet med sagen for Herning Kommune.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at administrationen bemyndiges til at igangsætte ekspropriationsprocedure og afholde åstedsforretning vedrørende arealet beskrevet på kortbilaget og i sagen
at Herning Vand A/S forpligtes til at afholde eventuelle udgifter forbundet med ekspropriationen fx. erstatning, udgifter til landinspektør, taksation mv.,
at Herning Vand A/S opfordres til at indgå en frivillig aftale, eventuelt på ekspropriationslignende vilkår
at Byrådet tilkendegiver at være indstillet på at ekspropriere, såfremt der ikke indgås aftale på ekspropriationslignende vilkår.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til byrådet.

Bilag

 • Spildevandsplan.pdf
 • 2103731_arealerhvervelsesplan.pdf
 

154. Foreløbig vedtagelse af tillæg 37 til Herning Kommunes Spildevandsplan - regnvandsbassiner i Sinding

Sagsnr.: 06.00.05-P16-1-20 Sagsbehandler: Lucia Aagaard  

Foreløbig vedtagelse af tillæg 37 til Herning Kommunes Spildevandsplan - regnvandsbassiner i Sinding

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

X

X


Øvrige sagsbehandlere: Martin Klejs Skøtt

Sagsresume

Tillæg 37 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015 - 2025 udarbejdes på baggrund af anmodning fra Herning Vand A/S. Baggrunden er, at der skal kloaksepareres, og i den forbindelse skal der etableres tre nye regnvandsbassiner, nedlægges et bassin og ændres i eksisterende oplandsgrænser og oplandsnavne. Desuden oprettes et nyt planopland, som forberedelse til et muligt kommende boligområde.


Forvaltningen anbefaler, at tillæg 37 foreløbigt vedtages.

Sagsfremstilling

De tre ønskede regnvandsbassiner i Sinding får alle afløb til Herningsholm Å. Et nordligt bassin foreslås placeret på matr. nr. 2c, Den vestlige Del, Sinding. Bassinet får afløb via eksisterende udløb til åben grøft og en ledning over matr. 2 af, Den vestlige Del Sinding. Et østligt bassin foreslås placeret på matr. nr. 2x, Den vestlige del Sinding og et sydligt bassin forslås placeret på matr. nr. 2e, Den vestlige del Sinding med afløb via ledning over matrikel 2eæ og 2eø, Den vestlige Del, Sinding. Det nye planopland E43P ligger syd for Hjortemarken. Området er i kommuneplanrammen udlagt til boligområde. Området forventes ikke bebygget foreløbig.


Recipient for regnvand

Herningsholm Å er ikke hydraulisk belastet. Miljømålet for Herningsholm Å er ”god økologisk tilstand”, og den aktuelle tilstand er ”god økologisk tilstand”. Udledning af regnvand forventes ikke at give anledning til væsentlig øget hydraulisk belastning eller øget næringsstofbelastning af recipienten, da der etableres regnvandsbassin til forsinkelse og rensning af den øgede mængde overfladevand. Den kommende tilledning af regnvand til Herningsholm Å vurderes at være acceptabel. Desuden vil der ikke længere ske overløb af opspædet spildevand ved større regnskyl, da overløb fra de tidligere fælleskloakerede oplande ophører.


Det tidligere opland E46, som allerede er separeret, har hidtil haft afløb til regnvandsbassin med nedsivning. Oplandet bliver med dette tillæg en del af opland E43, hvorfra regnvandet fremover vil blive ledt til det østlige bassin.


Regnvandsbassiner, grøft og afløbsledninger til åen bliver spildevandstekniske anlæg, som Herning Vand skal drive og vedligeholde


For at realisere planerne i dette tillæg, skal der meddeles tilladelse til udledning af regnvand fra de nye bassiner. Der vil blive stillet specifikke vilkår vedrørende placering og udformning af både grøft og de nye bassiner. Der vil også blive stillet vilkår vedrørende indretning, eftersyn og vedligehold af regnvandsbassinerne og vilkår vedrørende afløbsvandføring.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at tillæg 37 til spildevandsplanen foreløbigt vedtages.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til byrådet.

Bilag

 • Bilag 1 Tillæg 37 til Herning Kommunes spildevandsplan 2015-2025 - Sinding
 • Bilag 1.1 Oplandskort Sinding
 • Bilag 1.2 Udløbsskema Sinding
 • Bilag 1.3 Oplandsskema Sinding
 

155. Udmøntning af midler til kultur- og oplevelsesaktiviteter for ældre og udsatte borgere

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-20 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Udmøntning af midler til kultur- og oplevelsesaktiviteter for ældre og udsatte borgere

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRx

x


x
x

x

Øvrige sagsbehandlere: - Anne Marie Muff, Antonio Barahona

Sagsresume

I forbindelse med Finanslovsaftalen 2021 blev afsat 250 mio. kr. til at iværksætte aktiviteter i oplevelsesindustrien. Aktiviteterne skal være målrettet udsatte og sårbare borgere på social- og ældreområdet, herunder mennesker med handicap, og samtidig understøtte omsætning og beskæftigelse hos virksomheder og aktører i oplevelsesindustrien, som typisk har oplevet omsætningsnedgang som følge af COVID-19.


Den 24. marts 2021 er indgået aftale om udmøntning af midlerne (Aftale om udmøntning af stimuli til oplevelsesindustrien). Af aftalen fremgår en overordnet fordeling af midlerne til kommuner, regioner og private/selvejende institutioner. Den kommunale andel udgør 171,7 mio. kr., og vil blive udmøntet til kommunerne via bloktilskudsaktstykket, som udmønter aftale om kommunernes økonomi for 2022.


Herning kommunes andel er beregnet til 2,570 mio. kr. skønnet på baggrund af kommunens bloktilskudsnøgle for 2021. Administrationen har udarbejdet et forslag til fordeling af midlerne på relevante serviceområder.

Sagsfremstilling

Af aftalen om udmøntning af stimuli til oplevelsesindustrien fremgår det, at kommunernes andel på 171,7 mio. kr. udmøntes via bloktilskuddet. Det betyder, at midlerne først tilgår kommunerne i efteråret. Der er dog en forventning om, at kommunerne allerede nu sætter gang i aktiviterne, under hensyn til udviklingen i COVID-19 pandemien og i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens retningslinjer.


Kommunerne beslutter selv, indenfor servicelovens og kommunalfuldmagtens rammer, hvordan de konkret udmønter midlerne. Målgruppen af udsatte og sårbare borgere er bred, og borgerne vil kunne deltage i aktiviteter på forskellige præmisser. Nogle vil kunne gøre brug af kultur- og oplevelsestilbud ude i samfundet, mens deltagelsen for andre vil kræve, at tilbuddet kommer til dem på eksempelvis et botilbud eller plejehjem. Aktiviteterne kan derfor både være i form af aktiviteter uden for tilbuddet, som eksempelvis udflugter til kulturaktiviteter, oplevelser og ferieaktiviteter, og i form af arrangementer på tilbuddene, som eksempelvis koncerter, foredrag og fællesspisningsaktiviteter med invitation af oplevelsesaktører.


Administrationen har udarbejdet et forslag til fordeling af Herning kommunes andel af midlerne på 2,570 mio. kr. Det foreslås, at Serviceområde 15, Kultur forlods tildeles 100.000 kr., primært til finansiering af planlagte kulturaktiviteter på kommunens plejehjem. Tiltaget er tiltrådt af Kultur- og Fritidsudvalget på et møde den 19. april 2021.

Restbeløbet på 2,470 mio. kr. foreslås fordelt på baggrund af selvforvaltningsbudgetterne for Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri, Serviceområde 16 Børn og Familie og Serviceområde 18, Sundhed og Ældre:


Fordeling efter selvforvaltningsbudgetter ekskl. private/selvejende

1.000 kr.

Korrigeret budget

2021

pr. 31.3.2021

Andel

Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri

181.065

688

Serviceområde 18, Sundhed og Ældre

390.966

1.485

Serviceområde 16, Børn og Familie

78.162

297

I alt


2.470


Det skal bemærkes, at målgruppen for kommunens andel af midlerne alene er udsatte og sårbare borgere i kommunale tilbud. De private leverandører af tilbud til denne borgergruppe tilgodeses særskilt via en ansøgningspulje, som udmøntes og udmeldes af Socialstyrelsen.


Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Familieudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

at administrationens forslag til fordeling af midler til kultur- og oplevelsesaktiviteter for udsatte og sårbare borgere på social- og ældreområdet godkendes
at der meddeles udgiftsbevilling på i alt 2,570 mio. kr. i 2021, fordelt med 0,688 mio. kr. til Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri, 0,100 mio. kr. til Serviceområde 15, Kultur, 0,297 mio. kr. til Serviceområde 16 Børn og Familie og 1,485 mio. kr. til Serviceområde 18, Sundhed og Ældre. Finansiering sker via bloktilskudsaktstykket, som udmønter aftale om kommunernes økonomi for 2022.


Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Familieudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til byrådet.

Bilag

 • Aftale om udmøntning af midler til oplevelsesindustrien
 

156. Ny Herningsholmskolen - byggeprogram

Sagsnr.: 82.20.00-P00-3-19 Sagsbehandler: Rene Frahm Jørgensen  

Ny Herningsholmskolen - byggeprogram

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


X

X


Øvrige sagsbehandlere: John Lund, Bo U. Bertelsen

Sagsresume

I forbindelse med budgetforliget for 2019 er det besluttet, at der skal opføres en Ny Herningsholmskolen.


Projektet er klar til igangsætning som planlagt i investeringsoversigten, og samtidig planlægges udsendt i EU-udbud prækvalifikation den 24. august 2021 efter behandling i relevante fagudvalg og Byrådet. Der ansøges derfor om igangsætning af opførelse af en ny Herningsholmskolen til delvis erstatning for den nuværende skole i henhold til det foreløbige byggeprogram.

Sagsfremstilling

Projektet indebærer etablering af en ny 3-sporet skole som delvis erstatning for den eksisterende Herningsholmskole med afsæt i en kompakt skole i flere etager i størrelse og med en beliggenhed, der fremgår af den lokalplan (endelig vedtaget i Byrådet den 10. november 2020 pkt. 220).


Skolen er overordnet organiseret med afsæt i det pædagogiske program, der er endelig godkendt i Byrådet den 15. december 2020 pkt. 239.


Den eksisterende idrætshal og bygninger til indskolingshus bevares. Derudover nybygges ca. 9.600 m2. Skolen skal bygges med en fleksibilitet, der kan rumme både almen- og specialområdet. Skolen tænkes organiseret i tre dele – indskoling, mellemtrin og udskoling med hver deres pædagogiske måde at organisere sig på. Indretningen skal derfor være fleksibel, så den kan rumme forskellige pædagogiske tiltag, herunder specialpædagogiske tiltag og vekslende gruppestørrelser.


Faglighed og fællesskab skal være de bærende søjler i arbejdet med rumdisponering og arealbehov. Rum og rammer skal gøre læring lettere, skabe rammerne om fællesskaber og give mulighed for at tilgodese den enkelte elev.

Der indrettes faglaboratorier til teoretisk viden og værksteder til praktisk forståelse, således teori, proces og produktion går hånd i hånd og bliver en integreret del af undervisningen på alle alderstrin. Det forudsættes, at den eksisterende hal med omklædning samt indskolingsbygning integreres i det nye byggeri – i hvilket omfang resten af den eksisterende skole integreres eller nedrives, er op til de bydende. Hvis dele af skolen integreres i et nyt projekt, skal der indregnes erstatningsarealer, således skolen kan fungere under byggeriet.


Foruden det beskrevne forslår administrationen følgende optioner:


 • Alternativ energi til eksisterende bygninger
 • Godkendte bæredygtige materialer (Eksempelvis har Svanemærket krav til materialer, til byggeproces og energiforbruget. De fleste materialer i byggeriet bliver vurderet og godkendt af Miljømærkning Danmark – lige fra gulvet til fugemassen. En stor del af træet skal f.eks. stamme fra bæredygtigt skovbrug, og byggematerialerne må ikke indeholde en lang række kendte miljø- eller sundhedsskadelige stoffer. I selve byggeprocessen kræver det eksempelvis, at affaldet skal kildesorteres på byggepladsen, sådan så det bliver muligt at genanvende det)
 • Elektronisk låsesystem på alle døre
 • Kunststofbane


Disse vil blive særskilt beskrevet og efterfølgende prissat af de bydende.


Målet er at skabe de bedst mulige rammer for børnenes læring og trivsel - og samtidig sikre optimal udnyttelse af lokaler og udearealer. Det har samtidig været naturligt at inddrage FN's Verdensmål i rammesætningen af projektet.


Resultatet forventes at være en fremtidssikret skole, som både indholds- og funktionsmæssigt er visionær og varierende i forhold til de fysiske læringsmiljøer, så de pædagogiske krav bliver tilgodeset.


Der arbejdes aktivt med FN's Verdensmål i forhold til både det pædagogiske indhold og det byggede. I forhold til Verdensmålene arbejdes der med muligheder for sund skolemad, og den nye skole skal skabe de bedste muligheder for at opnå fysisk og mental sundhed i hverdagen og skabe et inkluderende og effektivt læringsmiljø for alle.


FN’s verdensmål nr. 7, bæredygtig energi, skal forsøges udformet som en del af bygningskroppen, dette kunne være solceller eller andre alternative energikilder.


Derudover arbejdes der med FN's verdensmål nr. 9, pålidelig, bæredygtig og robust infrastruktur af høj kvalitet, hvilket skal understøtte en øget trafiksikkerhed for børn og voksne. Dette sker igennem etablering af ny trafikregulering, samt en ny tilkørselsvej. Desuden vil der ske lukning af eksisterende veje, som i dag benyttes i forbindelse med aflevering af elever, samt etablering af stier, hvilket alt sammen er med til at gøre skolen trafiksikker for bløde trafikanter.


Sluttelig arbejdes der aktivt med Verdensmål nr. 13, Klimaindsats, der blandt andet skal håndtere og ikke mindst udnytte den øgede mængde af regnvand.


Udbudsform og tildelingskriterier

EU udbuddet foreslås lavet som en totalentreprise med forhandling, hvor det skal indeholde et basisprojekt, som opfylder byggeprogrammet med eventuelle optioner. Et sådant udbud er tidligere anvendt på projektet omkring Talentskole, hal og ankomst. Udbudstypen gør, at bedømmelsesudvalget skal udpege den tilbudsgiver, der efter en forhandlingsproces har afgivet til det økonomisk mest fordelagtige tilbud ud fra tildelingskriteriet ”bedste forhold mellem pris og kvalitet”.


Tildelingskriteriet består af følgende underkriterier:

 • Arkitektur og funktionalitet, 40 %
 • Teknisk kvalitet og bæredygtighed, 30 %
 • Proces og organisation, 10 %
 • Pris, 20 %


For det samlede projekt (ny 3-sporet skole med idrætsfaciliteter) er der fastsat en targetpris for totalentreprisesummen på 160 mio. kr., ekskl. moms.


Blandt de ansøgere, som er konditionsmæssige, vil der blive udvalgt 3-5 ansøgere, som i lyset af den udbudte opgave har den bedste tekniske og faglige formåen. Vi forventer at udvælge 3 ansøgere, men forbeholder os ret til at udvælge op til 5 ansøgere til tilbudsgivning.


Bedømmelsesudvalget understøttes i evalueringsprocessen af et forhandlingsudvalg, arbejdsgrupper med brugerrepræsentanter og bygherrerådgivere.


Bedømmelsesudvalget har følgende sammensætning:

 • Direktør i Teknik og Miljø og formand for styregruppen, Herning Kommune
 • Direktør, Børn og Unge, Herning Kommune
 • Udvalgsformand i Børne- og Familieudvalget
 • Næstformand i Børne- og Familieudvalget
 • Skoleleder, Herningsholmskolen
 • Driftschef for Børn og Unge, Herning Kommune
 • Afdelingsleder, Kommunale Ejendomme, Herning Kommune
 • Arkitektfagdommer I
 • Arkitektfagdommer II


Bedømmelsesudvalget har tilknyttet et panel af rådgivere:

 • Bygherrerådgiver, Kommunale Ejendomme, Herning Kommune


Herningsholmskolen:

 • Viceskoleleder, Herningsholmskolen
 • Sekretær, Herningsholmskolen
 • SFO-leder, Herningsholmskolen
 • Lærer og AMR-repræsentant, Herningsholmskolen
 • Lærerrepræsentanter, Herningsholmskolen
 • Formand for Skolebestyrelsen, Herningsholmskolen


Bedømmelsesudvalget har i øvrigt tilknyttet følgende eksterne rådgivere:

 • Bygherrerådgiver, funktionalitet og pædagogik, SKALA A/S.
 • Bygherrerådgiver, assisterende projektleder, Rambøll A/S
 • Bygherrerådgiver, projektleder og konkurrencesekretær, Rambøll A/S


Bedømmelsesudvalget kan herudover udpege et antal bisiddere, der deltager i bedømmelsesmøderne og rådgiver bedømmelsesudvalget inden for en relevant faglighed.


Bedømmelsesudvalgets hovedopgaver omfatter:

 • Overordnet gennemgang og vurdering af de indkomne tilbud i alle faser (indledende, reviderede og endelige tilbud)
 • Deltagelse i præsentationsmøder
 • Identifikation af emner, som ønskes afklaret eller bearbejdet i forhandlingsmøderne
 • Beslutning om shortlisting af deltagerfeltet
 • Beslutning om tildeling af kontrakt
 • Deltagelse i udarbejdelse og godkendelse af bedømmelsesrapport.


Forhandlingsudvalget har følgende sammensætning:

 • Skoleleder, Herningsholmskolen
 • Driftschef, Børn og Unge, Herning Kommune
 • Bygherrerådgiver, Kommunale Ejendomme, Herning Kommune
 • Afdelingsleder, Kommunale Ejendomme, Herning Kommune
 • Bygherrerådgiver, projektleder og konkurrencesekretær, Rambøll A/S
 • Arkitekt fagdommer I


Forhandlingsudvalget har i øvrigt tilknyttet følgende eksterne rådgivere:

 • Bygherrerådgiver, funktionalitet og pædagogik, SKALA A/S.
 • Bygherrerådgiver, assisterende projektleder, Rambøll A/S


Forhandlingsudvalgets hovedopgaver omfatter; Gennemgang og vurdering af de indkomne tilbud i alle faser (indledende, reviderede og endelige tilbud) med særlig vægt på:

 • Generelt overblik over tilbuddenes indhold
 • Opsamling og drøftelse af bemærkninger til de indkomne tilbud fra arbejdsgrupper med brugerrepræsentanter, bygherre og bygherrerådgiver
 • Udarbejdelse af forhandlingsbreve


Det samlede projekt inkl. nedrivning af dele af den eksisterende skole forventes færdigt ultimo 2025.


Bilag vedlagt sagsfremstillingen:

 • Byggeprogram i en foreløbig udgave
 • Tids- og procesplan


Økonomi

I investeringsoversigten er der afsat rådighedsbeløb til Ny Herningsholmskolen på henholdsvis 12,665 mio. kr. i 2021, 30,805 mio. kr. i 2022, 61,590 mio. kr. i 2023, 54,728 mio. kr. i 2024 samt 40 mio. kr. i 2025. Det samlede anlægsbudget er således 199,788 mio. kr. i årene 2021-2025 på Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler, stednr. 301099 04.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at beskrivelse og det foreliggende materiale godkendes, som grundlag til igangsættelse af projektet for så vidt angår EU-udbud prækvalifikation den 24. august 2021 med en targetpris for totalentrepricesummen på 160 mio. kr, idet bl.a. nedrivningsopgaven er inkluderet i entrepricesummen.
Børne- og Familieudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til byrådet.

Bilag

 • Tids- og procesplan_20210531
 • Byggeprogram - 31 maj 2021_foreløbigversion
 

157. Udbud af byggefelter ved Fuglsang Allé

Sagsnr.: 13.06.02-Ø54-42-21 Sagsbehandler: Rasmus Raun  

Udbud af byggefelter ved Fuglsang Allé

Beslutning


 

158. Salg af erhvervsjord - Aulum Syd

Sagsnr.: 13.06.02-Ø54-67-21 Sagsbehandler: Anne Mette Skjærlund Knudsen  

Salg af erhvervsjord - Aulum Syd

Beslutning


 

159. Salg af mindre areal, Haderup

Sagsnr.: 13.06.02-Ø54-60-20 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Salg af mindre areal, Haderup

Beslutning


 

160. Salg af mindre areal, Hammerum

Sagsnr.: 13.06.02-Ø54-59-21 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Salg af mindre areal, Hammerum

Beslutning


 

161. Prisfastsættelse af grunde, Snejbjerg, 7400 Herning

Sagsnr.: 13.06.02-S29-3-21 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Prisfastsættelse af grunde, Snejbjerg, 7400 Herning

Beslutning


 

162. Prisfastsættelse af grunde, Gjellerup, 7400 Herning

Sagsnr.: 13.06.02-S29-4-21 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Prisfastsættelse af grunde, Gjellerup, 7400 Herning

Beslutning


 

163. Overtaksationsafgørelse om erstatning

Sagsnr.: 13.06.00-P05-6-18 Sagsbehandler: Jesper Enggaard Jensen  

Overtaksationsafgørelse om erstatning

Beslutning