Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 14. juni 2021
Mødested: Teams

Dagsordenpunkter

128. Anmodning om udtræden af byrådet. Indkaldelse af stedfortræder

Sagsnr.: 00.22.02-A00-1-21 Sagsbehandler: Flemming Laurits Pedersen  

Anmodning om udtræden af byrådet. Indkaldelse af stedfortræder

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

x

x


Øvrige sagsbehandlere: Maria Kringelholt Nielsen og Steen Dahl Pedersen

Sagsresume

Byrådsmedlem Rasmus Norup anmoder om at blive fritaget for hvervet som byrådsmedlem med virkning fra og med den 23. juni 2021.


Sagsfremstilling

Byrådsmedlem Rasmus Norup, Det Konservative Folkeparti, har ved mail den 28. maj 2021 anmodet om at kunne udtræde af Herning Byråd med virkning fra og med den 23. juni 2021.


Anmodningen er begrundet i forretnings- og arbejdsmæssige forhold. Rasmus Norup tiltræder den 23. juni 2021 stillingen som erhvervsdirektør hos Erhvervsrådet Herning og Ikast-Brande, og det er Rasmus Norups vurdering, at han ikke kan varetage den krævende stilling på tilfredsstillende måde sammen med hvervet som byrådsmedlem.


I henhold til den kommunale valglov § 103 kan et byrådsmedlem efter anmodning fritages for sit medlemskab, såfremt medlemmet på grund af sin helbredstilstand, varetagelæse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende har rimelig grund til at ønske sig fritaget for medlemsskabet.

Byrådet afgør, om et medlem opfylder betingelserne for at kunne udtræde af byrådet.


Når et medlem i valgperioden udtræder af byrådet, indtræder vedkommende stedfortræder i det pågældende medlems sted, jf. den kommunale valglov § 104.

Stedfortræder nr. 1 på det Konservative Folkepartis kandidatliste er Mette Guldberg.


Fordeling af poster:

Når et medlem udtræder af et udvalg, en bestyrelse eller lignende i løbet af valgperioden, besættes den ledigblevne plads af den samme valggruppe, som har udpeget medlemmet jf. den kommunale styrelseslov § 28, stk 1.


Valg af 2. viceborgmester sker - når der er valgt både en 1. og 2. viceborgmester - således, at den ledige plads besættes af den valggruppe i byrådet, som har valgt den pågældende næstformand jf. den kommunale styrelseslov § 7, stk. 3. I tilfælde af uenighed i valggruppen, afgøres det ved stemmeflerhed i gruppen.


Ved konstitueringen i 2017 optrådte byrådet som én valggruppe, idet posterne besattes i enighed.


Rasmus Norup varetager ud over byrådshvervet følgende hverv, hvortil han er udpeget af byrådet:


 • 2. viceborgmester
 • Økonomi- og Erhvervsudvalget – næstformand
 • Medlem af Børne- og Familieudvalget
 • Valgbestyrelsen for kommunale valg
 • Valgbestyrelser ved folketingsvalg og folkeafstemninger samt ved EU-parlamentet - stedfortræder
 • Beredskabskommissionen for Brand og Redning Midt/Vest
 • Bæredygtighedsrådet
 • Bæredygtig Herning – næstformand


Borgmester indstiller følgende ændringer og udpegninger:


 • 2. viceborgmester: Tommy Tønning
 • Næstformand i Økonomi- og Erhvervsudvalget: Mette Guldberg
 • Medlem af Børne- og Familieudvalget: Kent Falkenvig
 • Social- og Sundhedsudvalget: Kent Falkenvig udtræder og Mette Guldberg indtræder
 • Valgbestyrelsen for kommunale valg: Mette Guldberg
 • Valgbestyrelser ved folketingsvalg og folkeafstemninger samt ved EU-parlamentet - stedfortræder: Mette Guldberg
 • Beredskabskommissionen: Mette Guldberg
 • Bæredygtigsrådet, advisory board/repræsentantskab: Peter Villadsen
 • Bæredygtig Herning - næstformand: Dorte WestSagen forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget til orientering.Indstilling

Borgmesteren indstiller

at Rasmus Norups anmodning om udtræden af Herning Byråd med virkning fra og med den 23. juni 2021 godkendes,


at byrådet godkender, at 1. stedfortræder på Det Konservative Folkepartis kandidatliste, Mette Guldberg, indtræder i byrådet med virkning fra samme dato,


at fordelingen af poster som anført i sagsfremstillingen godkendes.


Borgmesteren indstiller

Beslutning

Taget til orientering. Rasmus Norup deltog ikke i orienteringen.