Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 14. juni 2021
Mødested: Teams

Dagsordenpunkter

126. Valg af ny borgmester

Sagsnr.: 00.22.02-A00-2-21 Sagsbehandler: Flemming Laurits Pedersen  

Valg af ny borgmester

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

x

x


Øvrige sagsbehandlere: Maria Kringelholt Nielsen og Steen Dahl Pedersen

Sagsresume

Ved borgmesterens fratræden skal byrådet vælge en ny borgmester.


Sagsfremstilling

Når en borgmester er blevet fritaget for sit hverv som borgmester, skal byrådet vælge ny borgmester jf. den kommunale styrelseslov § 7, stk. 3.


Valget ledes af borgmester Lars Krarup.


Valget foretages som flertalsvalg efter reglerne i den komunale styrelseslov § 24, stk. 1, for resten af byrådets funktionstid.


Ved flertalsvalg er den kandidat valgt, som opnår stemmer fra et flertal af de tilstedeværende byrådsmedlemmer.

Opnås et sådant flertal ikke ved 1. afstemning, foretages en ny afstemning. Ved 2. afstemning er en kandidat valgt, hvis den pågældende opnår stemmer fra et flertal af de tilstedeværende medlemmer, eller hvis der kun afgives stemmer på den pågældende. Bringer 2. afstemning heller ikke nogen afgørelse, foretages bundet valg mellem de to, der ved 2. afstemning har fået flest stemmer, således at det ved stemmelighed afgøres ved lodtrækning, på hvilke to der ved det bundne valg (3. afstemning) skal stemmes. Står stemmerne lige ved 3. afstemning, træffes afgørelsen ved lodtrækning.


Sagen forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget til orientering.


Indstilling

Borgmesteren indstiller

at byrådet vælger Dorte West som ny borgmester med virkning fra og med den 1. august 2021.


Borgmesteren indstiller

Beslutning

Taget til orientering.