Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 14. juni 2021
Mødested: Teams

Dagsordenpunkter

125. Fritagelse for hvervet som borgmester

Sagsnr.: 00.22.02-A00-2-21 Sagsbehandler: Flemming Laurits Pedersen  

Fritagelse for hvervet som borgmester

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

x

x


Øvrige sagsbehandlere: Maria Kringelholt Nielsen og Steen Dahl Pedersen

Sagsresume

Borgmester Lars Krarup har meddelt, at han ønsker sig fritaget for hvervet som borgmester med virkning fra og med den 1. august 2021.

Hvis byrådet imødekommer anmodningen, skal byrådet efterfølgende vælge en ny formand.

Sagsfremstilling

Borgmester Lars Krarup har ved mail den 1. juni 2021 meddelt, at han ønsker at fratræde som borgmester med virkning fra og med den 1. august 2021.


Lars Krarup fortsætter i byrådet som menigt byrådsmedlem.


Byrådet kan i henhold til den kommunale styrelseslov § 7, stk. 2 efter anmodning fritage borgmesteren fra hvervet som borgmester for resten af funktionsperioden.

Lovgivningen opstiler ikke betingelser for, hvornår et byråd kan imødekomme en anmodning, og det beror således på byrådets skøn, om man vil fritage formanden for hvervet samtidig med, at han forbliver medlem af byrådet.


Sagen forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget til orientering.


Indstilling

1. viceborgmester indstiller

at byrådet imødekommer borgmester Lars Krarup anmodning om fritagelse for hvervet som borgmester med virkning fra og med den 1. august 2021.
1. viceborgmester indstiller

Beslutning

Taget til orientering. Lars Krarup deltog ikke i orienteringen.