Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 14. juni 2021
Mødested: Teams

Dagsordenpunkter

150. Ansøgning om nedrivning af ejendommen Skjernvej 201, Vind

Sagsnr.: 02.34.02-P19-578-20 Sagsbehandler: Lisbeth Andresen  

Ansøgning om nedrivning af ejendommen Skjernvej 201, Vind

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


X

X


Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Forvaltningen har modtaget en ansøgning fra Naturstyrelsen om nedrivning af ejendommen "Toftsminde" Skjernvej 201. Byplanudvalget har på mødet den 1. februar 2021 (punkt 16) foreløbigt besluttet, at ejendommen Skjernvej 201 ikke må nedrives. Der er sendt varsel og partshøring om et §14 forbud til Naturstyrelsen som ejer af ejendommen. Naturstyrelsen har indsendt bemærkninger til det varslede §14 forbud. Forvaltningen fremsender sagen til Byplanudvalget til beslutning, om der skal nedlægges et §14 forbud på ejendommen og dermed udarbejdes en bevarende lokalplan for ejendommen inden for et år.

Sagsfremstilling

Byplanudvalget besluttede foreløbigt på et møde den 1. februar 2021, at ejendommen Skjernvej 201 ikke må nedrives.

Baggrunden er, at ejendommen har en bevaringsværdi på 4 og er et velbevaret eksempel på et husmandssted fra slutningen af 1800-tallet, der er udviklet i mild grad med hensyn til tidens krav til boligstandard.

Husmandsbevægelsen blev organiseret omkring år 1900, og ejendommen er med sin opførelsestid med til at formidle og dokumentere denne centrale brydningstid i dansk landbohistorie.


Ejendommen "Toftsminde"


På baggrund af Byplanudvalgets beslutning på mødet d. 1. februar 2021 anbefaler forvaltningen, at Byrådet nedlægger et §14 forbud imod nedrivning af ejendommen, med henblik på vedtagelse af en bevarende lokalplan inden for et år.

Det mulige §14 forbud er sendt i varsling og høring hos Naturstyrelsen, som ejer af ejendommen. Naturstyrelsen har indsendt høringssvar.


Høringssvar fra Naturstyrelsen

Naturstyrelsen konstaterer, at Herning Kommunens vurdering af ejendommen med en bevaringsværdig på 4 på en skala fra 1-9, hvor 5-9 er ikke bevaringsværdig, må være et grænsetilfælde. Naturstyrelsen har i øvrigt ingen bemærkninger til vurderingen. Naturstyrelsen oplyser, at bygningen indtil efteråret 2019 har været beboet. Der var dog efterhånden behov for reparationer af meget dyre bygningsdele:

Nyt stråtag, udskiftning af alle vinduer, grundlæggende isolering af huset fra bunden, idet huset bare ”står på jorden”, udskiftning af alle dyre rum såsom toiletter og køkken, tidsvarende varmesystem samt almindeligt vedligehold, såsom gulve og maling. Der er ikke opstillet et nøjagtigt budget på disse helt nødvendige arbejder, men Naturstyrelsen vurderer, at det vil beløbe sig til 2,0 -2,5 mio. kr.

Dette skal sættes i relief til en huslejeindtægt på 70.000 kr. til 75.000 kr.

Bygningen har været uden opvarmning siden udflytningen i efteråret 2019, hvilket rummene også bærer præg af, dog uden der er alvorlige skader og svampeangreb.

I forbindelse med fraflytningen blev ejendommen sat på nedrivningslisten, idet Naturstyrelsen ikke anså det muligt at udstykke ejendommen.

Det har senere vist sig, at huset og ca. 1 ha grund kan udstykkes, så ejendommen forventes solgt i 2021.

De forespørgsler, der er kommet på ejendommen er alle med den hensigt at nedrive huset og anvende grunden til at bygge et nyt hus.

Naturstyrelsen ønsker derfor at fastholde ansøgning om nedrivning, idet det er deres klare overbevisning, at ejendommen ikke kan sælges, hvis huset efterfølgende skal gennemrenoveres.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at Naturstyrelsens bemærkninger primært omhandler omkostninger til istandsættelse, da ejendommen ikke er blevet vedligeholdt tilstrækkeligt gennem årene.

Det ændrer dog ikke på den fastsatte bevaringsværdi på 4, og på hvor velbevaret et eksempel ejendommen er for sin tid og dansk bygningskultur.

For at sikre bevaring af ejendommen vurderer forvaltningen, at der skal nedlægges et forbud mod nedrivning efter planlovens §14 med henblik på, at der udarbejdes en bevarende lokalplan for ejendommen inden for et år.

Hvis ejendommen bevares gennem en bevarende lokalplan, kan det ikke udelukkes, at Herning Kommune kan blive overtagelsespligtig.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at det overfor Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet indstilles, at der nedlægges forbud mod nedrivning af ejendommen Skjernvej 201 efter planlovens § 14, og
at der igangsættes ny bevarende lokalplanlægning for ejendommen.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til byrådet.

Bilag

  • Høringssvar fra Naturstyrelsen vedrørende Skjernvej 201
  • Bevaringsværdi for ejendom - registrering