Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 14. juni 2021
Mødested: Teams

Dagsordenpunkter

149. Endelig vedtagelse af lokalplan nr 14. B16.1 for etageboliger ved Kikkenborgvej i Herning

Sagsnr.: 01.02.05-P16-4-20 Sagsbehandler: Louise Porsgaard Olesen  

Endelig vedtagelse af lokalplan nr 14. B16.1 for etageboliger ved Kikkenborgvej i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


X

X


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forslag til lokalplan nr. 14.B16.1 for etageboliger ved Kikkenborgvej i Herning og tilhørende kommuneplantillæg nr. 107 til Herning Kommuneplan 2017-2028, har været i offentlig høring fra den 11. marts 2021 til den 8. april 2021.


Lokalplan nr. 14.B16.1 er i overensstemmelse med forslag til Herning Kommuneplan 2021-2032. Den endelige vedtagelse af lokalplan nr. 14.B16.1 forudsætter derfor endelig vedtagelse af Herning Kommuneplan 2021-2032, som behandles på samme møde.


Der er kommet en enkelt indsigelse til lokalplanen i høringsperioden.


Forvaltningen anbefaler, at lokalplanforslaget indstilles til endelig vedtagelse med en tilføjelse i redegørelsen, som beskriver den forventede fremtidige trafik til og fra området.

Sagsfremstilling

Området

Lokalplanområdet er beliggende i den sydvestlige del af Herning tæt på bymidten, dagligvarebutikker, gode stiforbindelser og store rekreative områder. Området afgrænses mod nordøst af Dronningens Boulevard, mod sydøst af detailhandelsområdet ved Dæmningen og et punkthusbebyggelse under opførelse, og mod sydvest af Kikkenborgvej og et ældre parcelhusområde.


Indsigelse

Der er kommet en enkelt indsigelse til lokalplanforslaget i høringsperioden. Indsigelsen kommer fra en nabo, som bor på hjørnet af Kikkenborgvej og Syrenvej/Dæmningen, lige overfor indkørslen til den planlagte etageboligbebyggelse.


Indsigelsen er behandlet i indsigelsesnotatet (vedhæftet dagsordenen som bilag) og omhandler bekymring for gener fra den øgede trafik og en bemærkning om, at dette forhold ikke er beskrevet i lokalplanforslaget. Derudover omhandler indsigelsen bekymring fra gener fra centraludsugningsanlæg på den planlagte bebyggelse og en klage over støj fra en eksisterende dagligvarebutik udenfor lokalplanens område.


Forvaltningen anbefaler at lokalplanforslaget vedtages endeligt med nedenstående tilføjelse i redegørelsen, som beskriver den forventede fremtidige trafik til og fra området:


"Det forventes at lokalplanens realisering vil medføre en øget trafikmængde på 310-340 kørsler/døgn til og fra den planlagte etageboligbebyggelse.


Etageboligernes placering tæt på dagligvarebutikker og gode stiforbindelser til bymidten betyder, at en stor del af kørslerne vil blive foretaget til fods eller på cykel. De fleste af de kørsler, som vil blive foretaget med bil, forventes at at ske ad Kikkenborgvej via Dæmningen ud til Dronningens Boulevard. En mindre del forventes at ske via Syrenvej og Jasminvej til Messevejen.


Både Kikkenborgvej, Dæmningen og Syrenvej har en placering og en udformning, som vil kunne håndtere og afvikle den øgede trafikmængde. Lokalplanen indeholder desuden bestemmelser, som sikrer at indkørslen til det planlagte boligområde placeres i tilstrækkelig afstand fra krydset Kikkenborgvej/Dæmningen, til at skabe gode og trafiksikre forhold for både hårde og bløde trafikanter i området."


Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller lokalplan nr. 14.B16.1 til endelig vedtagelse med den anførte tilføjelse til redegørelsen.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til byrådet.

Bilag

  • Indsigelsesnotat_LP 14.B16.1_12052021