Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 14. juni 2021
Mødested: Teams

Dagsordenpunkter

148. Endelig vedtagelse af lokalplan for ny daginstitution ved Kollundvej, Lind

Sagsnr.: 01.02.05-P16-22-20 Sagsbehandler: Cristina-Maria Mateescu  

Endelig vedtagelse af lokalplan for ny daginstitution ved Kollundvej, Lind

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


X

X


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Byrådet besluttede på mødet den 20. april 2021 at foreløbig vedtage forslag til lokalplan 61.OF1.3 for et område til offentlige formål ved Kollundvej i Lind.

Forslag til lokalplan 61.OF1.3 giver mulighed for etablering af et område til offentlige formål ved Kollundvej i Lind.


Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 29. april til den 27. maj 2021. Der er i høringsperioden ikke indkommet indsigelser eller bemærkninger.


Forvaltningen anbefaler, at forslag til lokalplan 61.OF1.3 for et område til offentlige formål ved Kollundvej i Lind endeligt vedtages uden ændringer.

Sagsfremstilling

Lokalplanforslagets formål er at muliggøre områdets anvendelse til offentlige formål.


Lokalplanforslaget opdeler lokalplanområdet i to delområder:

  • Delområde I udlægges som byggeretsgivende lokalplan med detailbestemmelser for byggeri og anlæg, relateret til opførelse af en ny daginstitution.
  • Delområde II udlægges som rammelokalplan og har til formål at sikre områdets fremtidige anvendelse til offentlige formål, idet der forventes en fortsat udvikling af Lind og byens omgivelser.


Lokalplanområdet er i landzone og skal overføres til byzone.


Offentlig høring

Lokalplanen har været i offentlig høring fra den 29. april til den 27. maj 2021. Der er i høringsperioden ikke indkommet indsigelser eller bemærkninger.

Forvaltningen anbefaler, at forslag til lokalplan 61.OF1.3 for et område til offentlige formål ved Kollundvej i Lind endeligt vedtages uden ændringer.

Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen.Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplan 61.OF1.3 for offentlige formål ved Kollundvej i Lind endelig vedtages.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til byrådet.