Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 14. juni 2021
Mødested: Teams

Dagsordenpunkter

147. Endelig vedtagelse af lokalplan for et regnvandsbassin ved Sports Allé i Vildbjerg

Sagsnr.: 01.02.05-P16-6-20 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Endelig vedtagelse af lokalplan for et regnvandsbassin ved Sports Allé i Vildbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


X

XSagsresume

Herning Byråd har på et møde den 2. marts 2021 foreløbigt vedtaget lokalplan 81.R1.1 for et regnvandsbassin ved Sports Allé i Vildbjerg. Lokalplanen giver mulighed for etablering af et regnvandsbassin ved Tranholm Bæk tæt på boldbanerne ved Vildbjerg Sports- og Kulturcenter.


Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 11. marts til den 8. april 2021. Der er i høringsperioden ikke indkommet bemærkninger eller indsigelser til lokalplanen.


Forvaltningen anbefaler, at lokalplanen vedtages uden ændringer.


Lokalplan
nr. 81.R1.1 er i overensstemmelse med forslag til Herning Kommuneplan 2021-2032.


Den endelige vedtagelse af lokalplan nr. 81.R1.1 forudsætter derfor endelig vedtagelse af Herning Kommuneplan 2021-2032, som behandles på samme møde.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet ligger i den sydøstlige del af Vildbjerg og omfatter et mindre areal vest for Tranholm Bæk ved de offentlige boldbaner tæt ved Vildbjerg Sports- og Kulturcenter.


Lokalplanområdet er afgrænset mod nord af Vildbjerg Lund, som er et grønt privatejet rekreativt område, som benyttes af byens borgere. Mod syd afgrænses området af boldbaner samt Vildbjerg Søpark. Lokalplanområdet er mod øst og vest omgivet af boldbaner.


Lokalplanforslaget

Lokalplankortet


Forslag til lokalplan 81.R1.1 giver mulighed for etablering af et regnvandsbassin. Lokalplanområdet er i hovedtræk disponeret efter de eksisterende forhold. Lokalplanen fastlægger, at regnvandsbassinet skal placeres, hvor den eksisterende sø ligger. Dette forudsætter en dispensation fra naturbeskyttelseslovens §3, hvilket skal søges efter lokalplanens vedtagelse.


Lokalplanen stiller krav til regnvandsbassinets udformning og placering, således at regnvandsbassinet tilpasses omgivelserne ved Vildbjerg Søpark og Tranholm Bæk, og udlægger en ny vejadgang fra Sports Allé mod nord, da det vil give bedre adgang til servicering af regnvandsbassinet. Lokalplanen sikrer også rækken af bevaringsværdige træer langs lokalplanområdets vestlige afgrænsning.


Offentlig høring

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 11. marts til og med den 8. april 2021. Der er i perioden ikke indkommet indsigelser eller bemærkninger til lokalplanforslaget. Forvaltningen vurderer derfor, at lokalplanforslaget kan vedtages uden ændringer.


Herning Kommuneplan

Lokalplan nr. 81.R1.1 er i overensstemmelse med forslag til Herning Kommuneplan 2021-2032.


Den endelige vedtagelse af lokalplan nr. 81.R1.1 forudsætter derfor endelig vedtagelse af Herning Kommuneplan 2021-2032, som behandles på samme møde.


Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplanforslag nr. 81.R1.1 for et regnvandsbassin ved Sports Allé i Vildbjerg endeligt vedtages uden ændringer.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til byrådet.