Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 14. juni 2021
Mødested: Teams

Dagsordenpunkter

133. Orientering om status på opsætning af master til bredbånd

Sagsnr.: 13.16.02-P08-1-17 Sagsbehandler: Poul Venø  

Orientering om status på opsætning af master til bredbånd

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

xØvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Økonomi- og Erhvervsudvalget fik 28. september 2020 en status på opsætning af master til mobil- og bredbåndsdækning samt samarbejde om etablering af en ekstra mast ved Gødstrup Storsygehus sammen med regionen. Med denne orientering følger en status siden sidst.


Der er udarbejdet en rapport, som viser, hvordan bredbånds- og mobildækningen er i Herning Kommune ultimo 2020.


Overordnet set viser rapporten, at langt de fleste borgere og virksomheder har tilfredsstillende bredbånd (adgang til internettet og TV) samt en tilfredsstillende mobildækning.

Herning Kommune har sat fire master op. Alle master er i drift. Teleoperatørerne har sat otte nye master op i samme periode.

Sagsfremstilling

Herning Kommunes strategi og deraf afledte økonomisk prioritering er investering i luftbåret mobil- og bredbåndsdækning. Det sker ved kommunale investeringer i etablering af master til sikring af mobildækning og internetadgang via mobildækning. Private kan ansøge statens bredbåndspulje om støtte til etablering af jordbåret bredbåndsdækning til konkrete adresser i et lokalområde. Herning Kommune tilbyder vejledning til private - men ingen økonomisk støtte - hvis private ansøger statens bredbåndspulje.


Status på bredbåndsstrategien


Konklusion på analysen om fast bredbåndsforbindelse på udvalgte områder på kommuneniveau:


  • I forhold til regeringens bredbåndsmålsætning om 100/30 MB (100 Mb download og 30 Mb upload) til alle er status, at Herning Kommune har udbredelse til 94 % af alle adresser i Herning Kommune. Til sammenligning er landsgennemsnittet 95 %.
  • Herning Kommune ligger over gennemsnittet, når det kommer til udbredelsen af gigabit internet. Her ligger Herning Kommune på 94 % udbredelse mod et landsgennemsnit på 78 %.


På adresse niveau er der 1976 adresser, som ikke har adgang til højhastighedsbredbånd (100/30 MB). De 1976 adresser er fordelt blandt følgende forsyningsselskaber:Norlys, som har det største antal adresser, er i gang med at få udarbejdet en plan for at få etableret fiber til så mange som muligt af "deres"1540 adresser inden udgangen af 2023. I forhold til 2017 er der 9.401 færre adresser, som ikke har adgang til højhastighedsbredbånd - 100/30 MB. Det forventes, at bredbåndspuljen kan få en indflydelse for hastigheden af fiberudrulning. De øvrige elforsyningsselskaber forventes at få udarbejdet implementeringsplaner for fiberudrulning, dog senere end Norlys.

Status på mobil dækning i Herning Kommune


Herning Kommune har etableret fire master siden 2014 og teleoperatørerne har sat otte master op i samme periode. Samlet er der etableret 140 master i hele Herning Kommune, og det betyder, at der er mobil dækning stort set i alle områder i Herning Kommune. Dog er der udvalgte områder, hvor skove og dale samt demografien gør, at der ikke er nok dækning. Det vurderes, at mobildækningen er 99,3% for hele Herning Kommune ud fra målinger.


I de områder, hvor der er borgere og virksomheder, som ikke har tilfredsstillende mobildækning, er der i samarbejde med Telenor udarbejdet en dialogplan, hvorefter der tages direkte kontakt til de pågældende borgere/virksomheder med henblik på at finde alternative løsninger.


Tiltag fremadrettet


Forvaltningen anbefaler, at der ikke etableres flere master til mobil dækning, henset til det høje dækningsniveau. Dialogen fastholdes med de borgere og virksomheder, som desuagtet ikke har tilfredsstillende mobildækning.


Med hensyn til at få udbredt bedre bredbånd til borgere og virksomheder, igangsættes et samarbejde med Norlys og de øvrige el- og teleselskaber med fælles aktiviteter for at nå ud til de borgere og virksomheder, som ikke har adgang til tilfredsstillende bredbånd (de nævnte 1.540 adresser). Målet er at få alle virksomheder og borgere oplyst om planerne for yderligere internet til yderområderne. Planen er endvidere at invitere borger og virksomheder til møder 2 - 3 steder i kommunen sammen med el- og teleselskaberne. I april 2018 lavede kommunen et lignede arrangement sammen med Erhvervsrådet Herning og Ikast/Brande med besøg tre steder i yderområderne i kommunen. Forvaltningen vil være behjælpelig med information om rådgivning til ansøgninger om bredbåndspuljen


Som alternativ til investering i luftbåret mobil- og bredbåndsdækning kan det overvejes at give et tilskud til de borgere og virksomheder, som søger i regeringens bredbåndspulje i 2021.

Kommunen kan frit vælge, hvor stort et eventuelt tilskud til et projekt skal være. Når en kommune vælger at medfinansiere et projekt, har det betydning for projektets samlede pointscore. Kommunens finansiering bliver nemlig trukket fra den gennemsnitlige samlede pris pr. tilskudssøgende adresse, når der skal gives point i pointmodellens kriterie 5. Kommunens medfinansiering kan dermed forbedre et projekts chance for at opnå tilskud fra bredbåndspuljen.


Andre kommuner har gjort tilsvarende med et tilskud pr. adresse på 1.000 kr.

Økonomi

Ved budgetforliget for 2018 afsatte forligskredsen i hvert af årene 2018, 2019 og 2020 en million kroner til at forbedre den digitale infrastruktur. "Det kan handle om at opsætte nye mobilmaster, men der skal også være opmærksomhed omkring mulighederne for at udlægge kabler, for eksempel i en mere koordinerede rolle i forhold til bredbåndspuljen. Arbejdet og afklaringen vil ske i samarbejde med de private aktører på markedet. Udgiften finansieres af Udviklingsfonden." Senere blev der yderligere afsat miudler også i 2021 og 2022, således at der i alt er afsat 5 mio. kr. til formålet.


Status på økonomien er, at der er overført 1.267.000 kr. fra 2020, der er budget i 2021 på 990.000 kr. og 997.000 kr. i 2022


Det foreslås, at midlerne går tilbage til udviklingsfonden.


Det resterende beløb indebærer, at der er budgetgrundlag for at få dækket de evt. omkostninger, der vil komme, hvis det besluttes at yde et tilskud på 1.000 kr. pr. adresse til at søge tilskud i bredbånds puljen.


Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller,

at orienteringen tages til efterretning,


at der arbejdes på et samarbejde med Norlys og de øvrige el- og teleselskaber for at få lavet en fælles plan for de 1540 adresser, som ikke har tilfredsstillende bredbåndsdækning,


at de resterende midler, ca. 3,2 mio. kr., går tilbage til udviklingsfonden - alternativt at der gives tilskud til bredbåndspuljen fra regeringen på 1.000 kr. pr. adresse til de borgere og virksomheder, som ønsker at søge i regeringens bredbåndspulje.
Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt, således der oprettes en pulje, hvorfra der i 2021 kan meddeles et tilskud på 1.000 kr. pr. adresse til de borgere og virksomheder, som ønsker at ansøge i regeringens bredbåndspulje.

Det resterende beløb tilgår udviklingspuljen.