Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 14. juni 2021
Mødested: Teams

Dagsordenpunkter

146. Endelig vedtagelse af lokalplan for regnvandsbassiner ved Industrivej Nord og Ny Gjellerupvej i Birk

Sagsnr.: 01.02.05-P16-19-20 Sagsbehandler: Julie Krengelund Bertelsen  

Endelig vedtagelse af lokalplan for regnvandsbassiner ved Industrivej Nord og Ny Gjellerupvej i Birk

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


X

X


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Byråd har på mødet den 2. marts 2021 foreløbigt vedtaget lokalplan 33.E7.2 for regnvandsbassiner ved Industrivej Nord og Ny Gjellerupvej i Birk. Planlægningen giver mulighed for etablering af regnvandsbassiner i området mellem Silkeborg og Ny Gjellerupvej. Forslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 11. marts 2021 til og med den 9. april 2021.

Der er i høringsperioden ikke indkommet indsigelser, ændringsforslag eller bemærkninger til planforslaget.


Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med forslaget til kommuneplan.


Sagsfremstilling

Lokalplanområdet er beliggende i den nordøstlige del af Birk. Lokalplanområdet ligger nord for Silkeborgvej, øst for en virksomhed, og vest for den tidligere Hammerum Skole, og syd for det åbne land ved Hammerum Bæk.


Lokalplanforslaget

Det er lokalplanens formål at muliggøre etablering af regnvandsbassiner, som skal opmagasinere hverdagsregn op til 5 års regn samt skabe et rekreativt grønt område. Etablering af regnvandsbassin indenfor lokalplanområdet er ikke i overensstemmelse med Herning kommunes spildevandsplan. Der er derfor udarbejdet tillæg til spildevandsplanen sideløbende med at lokalplanen udarbejdes.


Lokalplanen er inddelt i 4 delområder.


Lokalplanens afgrænsning og delområder.


Delområde I skal anvendes til et hovedregnvandsbassin og forbassin. Ydermere kan der etableres en servicevej fra Ny Gjellerupvej og vest for bassinet gennem Industrivej Nord.

Delområde II udlægges til ubebygget areal, der skal anvendes til et rekreativt grønt område med eksempelvis bænke og lignende.

Delområde III skal anvendes til et forbassin. Ydermere kan der etableres én servicevej fra Industrivej Nord med tilhørende vendeplads samt teknisk anlæg og trampesti og tracé til grøft.

Delområde IV består af Ny Gjellerupvej. Her må kun etableres vejanlæg samt servicevej til delområde I.


Offentlig høring

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 11. marts 2021 til og med den 9. april 2021. Der er i høringsperioden ikke indkommet indsigelser, ændringsforslag eller bemærkninger til planforslaget.


Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med forslaget til kommuneplan.Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplanforslag 33.E7.2 endelig vedtages.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til byrådet.