Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 14. juni 2021
Mødested: Teams

Dagsordenpunkter

145. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for et centerområde på Torvet i Herning

Sagsnr.: 01.02.05-P16-5-21 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for et centerområde på Torvet i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


X

X


Øvrige sagsbehandlere: Sine Dall, Marius Reese

Sagsresume

Byplanudvalget har på mødet den 1. februar 2021, på baggrund af en ansøgning om tilbygning til en eksisterende restauration på Torvet, godkendt at der igangsættes ny planlægning for et område til centerformål på Torvet i Herning.


Der er udarbejdet forslag til lokalplan 11.C4.9 Centerområde på Torvet i Herning, som indstilles til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet, der omfatter del af matr. nr. 627a, 623a og 7000 ei Herning Bygrunde, er ca. 1.000 m2 stort og beliggende på den østlige side af Torvet i Herning.

Området anvendes i dag til centerformål og fungerer som torveareal med udeserveringsareal, legeplads mm.

Der er ikke eksisterende bebyggelse i området, bortset fra en pavillon med midlertidig karakter.


Lokalplanforslaget udarbejdes på baggrund af et ønske om at etablere en tilbygning til en nuværende restauration i området.


Lokalplanområdets afgrænsning og de nære omgivelser.


Lokalplanens indhold

Det er lokalplanforslagets formål at udlægge området til centerformål med mulighed for etablering af restauration.

Lokalplanforslaget skal muliggøre etablering af mindre tilbygninger til den eksisterende bebyggelse, som ligger langs den østlige side af Torvet umiddelbart uden for lokalplanområdet. Efter forslaget givers også mulighed for opstilling af legeredskaber, byinventar, kunst m.m. på torvearealet.


Bebyggelse inden for lokalplanområdet kan opføres inden for de angivne byggefelter som tilbygninger til den eksisterende bebyggelse. Bebyggelse kan opføres i én etage med en højde på op til 3,5 meter. Bebyggelsens facader skal opføres primært i glas med rammer af aluminium, stål eller kobber og have et let og moderne udtryk. Rammerne kan fremstå i sort, antracitgrå, mørk grøn eller bordeauxrød farve. De nævnte farver er de samme, som er anbefalet med "Brug Byen", dog er den mørk grønne farve en tilføjelse. Tage skal udføres med ensidig taghældning eller som flade tage, og fremstå i glas eller som overdækning med f.eks. sejldug.


Ansøger har fremsendt projektforslag til en tilbygning som fremgår af Bilag A. Det er forvaltningens vurdering, at det fremsendte projektforslag skal bearbejdes yderligere inden der indgåes en lejeaftale på arealet.


Torvet blev renoveret i 1996 efter en plan af landskabsarkitekt Jeppe Aagaard Andersen. I 2019 blev der lavet tilføjelser til projektet i form af blandt andet opholdsmuligheder legeplads, beplantning og kunst. Lokalplanområdet skal fortsat fungere som torveareal og indgå i sammenhæng med Torvets eksisterende udformning med en belægning, der består af granit, tegl og gummiasfalt omkring legepladsen.


Med lokalplanforslaget er der krav om, at de eksisterende 8 kastanjetræer på Torvet skal bevares og beskyttes. Træerne er en del af Jeppe Aagaard Andersens samlede plan for Torvet, og er med til at give byrummet karakter. Lokalplanen indeholder derfor bestemmelser om, at træernes kroner skal fremstå fritvoksende og fuldkronede (det betyder ikke, at man ikke kan foretage vedligehold og beskæring, men at det skal ske efter annerkendte principper for beskæringen), og der må ikke graves eller lignende inden for en afstand på minimum 1,5 meter fra træernes stamme. Ved sygdom eller væsentlig skade skal et træ erstattes af et nyt træ af samme art og karakter. Såfremt flere end 2 af de i alt 8 bevaringsværdige træer erstattes, stiller lokalplanen krav om, at træerne udskiftes, så der opnås et ensartet udtryk.


Der er ikke veje, stier eller parkeringsarelaer inden for lokalplanområdet, da området er udlagt som torveareal til ophold m.m.

Nærmeste vejadgang til lokalplanområdet for kørende trafik er Nygades P-Plads mod nord/øst og Mindegade mod syd.


Der er krav om etablering af parkeringspladser til ny bebyggelse. Da der ikke kan etableres parkeringspladser inden for lokalplanområdet
giver lokalplanen mulighed for, at der kan indbetales til p-fonden som alternativ til etablering af parkeringspladser på egen grund.


Lokalplankort, der viser lokalplanområdets disponering.


Eksisterende planforhold

Lokalplan nr. 11.C4.9 er i overensstemmelse med forslag til Herning Kommuneplan 2021-2032. Den foreløbige vedtagelse af lokalplan nr. 11.C4.9 forudsætter derfor endelige vedtagelse af Herning Kommuneplan 2021-2032, som behandles på samme møde.


Lokalplanområdet er omfattet af eksisterende lokalplan nr. 11.C4.1 for Torvet i Herning samt lokalplan nr. 11.C18.3 for centerområde ved Østergade og Nørregade i Herning. Disse lokalplaner aflyses for det område, som er omfattet af nærværende lokalplan ved dennes endelige vedtagelse og offentliggørelse.


Andre forhold

En stor del af lokalplanområdet er ejet af Herning Kommune. I forbindelse med indgåelse af en lejeaftale på arealet, vil det være muligt at stille vilkår om for eksempel etablering og drift af beplantning, arkitektur og fundering i belægningen med henblik på at beskytte træerne bedst muligt.


En del af det areal, der er udlagt til byggfelt med lokalplanen, er i dag vejareal (matr. nr. 7000 ei, Hering Bygrunde). Vejarealet skal derfor nedlægges med en vejnedlæggelsessag på baggrund af den endeligt vedtagne lokalplan.Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplan nr. 11.C4.9 Centerområde på Torvet i Herning foreløbig vedtages, idet bordeauxrød udgår som farvemulighed.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til byrådet.

Bilag

  • Bilag A_projektforslag fra bygherre
  • LP 11.C4.9_forslag_BYP 31 maj 2021