Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 14. juni 2021
Mødested: Teams

Dagsordenpunkter

144. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for solceller ved Skarrildhus ved Skarrild

Sagsnr.: 01.02.05-P16-9-15 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for solceller ved Skarrildhus ved Skarrild

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRx


x

x


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Hotel og konferencecenteret Skarrildhus ved Skarrild ønsker at opføre et solcelleanlæg til at forsyne virksomheden med strøm.

For at give mulighed for at opføre et solcelleanlæg på et areal på cirka 3.400 m² er der udarbejdet et forslag til en lokalplan for en del af Skarrildhus´ ejendom.

Forvaltningen anbefaler, at lokalplanforslaget indstilles til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Hotelkæden Sinatur, som Skarrildhus er en del af, har fokus på at drive deres virksomheder ansvarligt og bæredygtigt. I den forbindelse ønsker Skarrildhus at opstille et solcelleanlæg til at forsyne virksomheden med strøm. Effekten af det anlæg, som lokalplanforslaget giver mulighed for opføre, er beregnet til cirka 186.000 kWh på årsbasis. Det svarer til en reduktion i CO2 -udledningen på cirka 102 tons om året. Lokalplanforslaget er dermed i overenstemmelse med Herning Kommunes mål om at el- og varmeforsyningen skal være baseret på 100% vedvarende energi i 2030.


Hele Skarrildhus´ ejendom er omfattet af fredskovpligt. Det kræver derfor en dispensation fra Miljøstyrelsen at få lov til at opstille et solcelleanlæg. Miljøstyrelsen har i juni 2020 meddelt en dispensation til at opstille et solcelleanlæg til Skarrildhus´ eget forbrug på et åbent areal nord for hovedbygningerne. Da anlægget er over 500 m² og området ligger i landzone, er der udarbejdet et lokalplanforslag for at give mulighed for at opføre anlægget.


Lokalplanen omfatter et areal på cirka 4.700 m². Lokalplanens område er en del af et åbent areal nord for hovedbygningerne. Mod nord, øst og syd er det åbne areal afskærmet af eksisterende beplantning. Vest for lokalplanområdet ligger et parkeringsareal og en eksisterende bygning, der blandt andet rummer et flisfyr.


Lokalplanforslaget har en række bestemmelser, der sikrer at anlægget kommer til at fremstå som en samlet helhed i en mørk farve. Anlægget må maksimalt have en højde på 2,5 meter. Solcellerne må ikke være reflekterende.


Der er forskellige naturinteresser inden for og i umiddelbar nærhed af lokalplanens område. Forvaltningen vurderer, at opstillingen af solcelleanlægget ikke vil påvirke naturinteresserne i området væsentligt.


Området ligger i landzone og skal forblive i landzone. Lokalplanen indeholder bestemmelser, der sikrer at anlægget fjernes igen når driften ophører.


Lokalplanområdet ligger inden for kommuneplanramme 99.E6 - Erhvervsområde ved Skarrildhus. Det er i forslag til Kommuneplan 2021 - 2032 tilføjet, at der inden for rammeområdet kan opføres solcelleanlæg til Skarrildhus´ egen forsyning.


Luftfoto af området med lokalplanområdet markeret med hvid, stiplet linje


Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller forslag til lokalplan 99.E6.1 for solceller ved Skarrildhus ved Skarrild til foreløbig vedtagelse.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til byrådet.

Bilag

  • Lokalplan 99.E6.1 for solceller ved Skarrildhus_foreløbig vedtagelse