Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 14. juni 2021
Mødested: Teams

Dagsordenpunkter

143. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for Boligområde ved Skolegade i Sønder Felding

Sagsnr.: 01.02.05-P16-18-20 Sagsbehandler: Annette Niemann  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for Boligområde ved Skolegade i Sønder Felding

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


X

X


Øvrige sagsbehandlere: - Cristina-Maria Mateescu

Sagsresume

Der er udarbejdet forslag til lokalplan nr. 95.B2.1 for Boligområde ved Skolegade i Sønder Felding.
Planforslaget skal muliggøre en omdannelse af et offentligt institutionsområde til boligområde med åben-lav eller tæt-lav boligbebyggelse, samt bevare det øvrige eksisterende område til boligbebyggelse.

Lokalplanen er udarbejdet for at erstatte en del af den eksisterende lokalplan nr. 95.5.61 for bolig- og institutionsområde ved Skolegade i Sdr. Felding.

Nærværende lokalplanforslag omhandler hermed udelukkende retningslinjer for boligområdet, vejarealer og grønne friarealer.


Lokalplanforslaget indstilles hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet omfatter et areal på ca. 2,1 ha, hvoraf delområdet til omdannelse er på ca. 4.700 m2. Lokalplanområdet er beliggende i den nordøstlige del af Sdr. Felding, med Sønder Felding Skole mod nord og Sdr. Felding Hallen "Det legende hus" mod vest.

Mod syd ligger Sognegården og Sønder Felding Kirke og mod øst afgrænses området af Vardevej.


Disponering af området (lokalplanens kortbilag 2).


Lokalplanens indhold:

Lokalplanområdet disponeres i 3 delområder, hvoraf delområde I og II ejes af Herning Kommune.


Delområde I må kun anvendes til åben-lav eller tæt-lav bebyggelse, samt veje og stier.

Delområde II må kun anvendes til grønne friarealer.

Delområde III indeholder eksisterende ældre boligbebyggelse.


Lokalplanforslaget giver indenfor delområde I mulighed for at etablere åben-lav eller tæt-lav bebyggelse i maksimalt 2 etager, og med en maksimal bygningshøjde på 8,5 meter.

Bebyggelsesprocenten ved åben-lav bebyggelse er 30 og ved tæt-lav bebyggelse 40.

Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra Skolegade.


Plangrundlag:

Lokalplanområdet er i forslag til Herning Kommuneplan 2021-2032 omfattet af kommuneplanramme 95.B2.


Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller forslag til lokalplan nr. 95.B2.1 for boligområde ved Skolegade i Sønder Felding til foreløbig vedtagelse.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til byrådet.

Bilag

  • LP_95.B2.1_Foreløbig vedtagelse_31.05.2021