Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 14. juni 2021
Mødested: Teams

Dagsordenpunkter

142. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for erhverv på Orebygårdvej 3-5 i Tjørring

Sagsnr.: 01.02.05-P16-4-21 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for erhverv på Orebygårdvej 3-5 i Tjørring

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


X

XSagsresume

Byplanudvalget behandlede den 19. oktober 2020 ny planlægning for erhverv og detailhandel på Orebygårdvej 3-5 i Tjørring.


Byplanudvalget besluttede at igangsætte udarbejdelse af et tillæg til Herning Kommuneplan 2021-2032 og et lokalplanforslag for erhverv på Orebygårdvej 3-5 i Tjørring, og besluttede samtidig at lokalplanforslaget også skal omfatte en større del af det omkringliggende erhvervsområde. Forvaltningen har i forbindelse med udarbejdelse af planforslagen imidlertid vurderet, at det vil være mest hensigtsmæssigt, at lokalplanforslaget kun omfatter Orebygårdvej 3-5.


Lokalplanforslaget giver mulighed for etablering af erhverv samt detailhandel til særlig pladskrævende varegrupper på Orebygårdvej 3-5.


Forslag til lokalplan 41.E4.2 for erhverv på Orebygårdvej 3-5 i Tjørring indstilles til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har i forbindelse med afgrænsningen af lokalplanområdet vurderet, at det er mest hensigtsmæssigt, at lokalplanforslaget kun omfatter Orebygårdvej 3-5, som er én matrikel. I forbindelse med udarbejdelse af kommuneplantillæg nr. 4 er detailhandelsrammen for særligt pladskrævende varer for rammeområde 41.E4 hævet til 4500 m2. Del af denne detialhandelsramme i rammeområde 41.E4 er allerede styret af en anden lokalplan nr. 41.E4.1. Denne lokalplan fastlægger kun bestemmelser for projektet på Orebygårdvej 3-5. Den samlede ramme for detailhandel til særligt pladskrævende varer i rammeområde 31.E4 vil dermed være styret af lokalplan 41.E4.1 og 41.E4.2.


Lokalplanområdet

Lokalplanområdet omfatter Orebygårdvej 3-5, som ligger inden for et erhvervsområde, som har facade ud mod Holstebrovej i Tjørring. Lokalplanområdet er afgrænset mod vest af Holstebrovej, mod øst af Orebygårdvej, mod nord af erhverv og mod syd af detailhandel til dagligvarer.


Forslag til lokalplan 41.E4.2 omfatter matrikel 11aci Tjørring, Herning Jorder og udgør et areal på ca. 7.000 m2.

I lokalplanområdet er der eksisterende bebyggelse, som i dag dels anvendes til fertilitetsklinik og dels står bebyggelsen tom.


Lokalplanforslaget

Lokalplankortet


Forslag til lokalplan 41.E4.2 (bilag) giver mulighed for at anvende området til erhverv, som giver anledning til ubetydelig påvirkning af de nærmeste omgivelser til mindre belastende af egentlige produktionsvirksomhed, dvs. f.eks. klinikker til transportvirksomheder samt detailhandel til særlig pladskrævende varegrupper, som f.eks. bilforretning.


Lokalplanforslaget har desuden til formål at sikre, at lokalplanområdet indgår som en del af et grønt forløb langs Holstebrovej ved at bevare de eksisterende egetræer og udlægge græsareal samt friholde det grønne areal for bebyggelse mv. Lokalplanen fastsætter derfor bestemmelser om, at det grønne areal skal friholdes for udstilling af biler og parkering, men at der må opsættes et fritstående skilt og flagstang.


Lokalplanforslaget udlægger et byggefelt, hvor der er mulighed for at bygge i to etager med en bygningshøjde på 10 meter. Byggefeltet er udlagt, så der på sigt er mulighed for udvidelse, selvom der fra bygherres side ikke er aktuelle planer om udvidelse. Lokalplanforslaget fastlægger en påbudt facadebyggelinje mod Holstebrovej for at sikre byggeriets fremtræden mod Holstebrovej, som samtidig kan være med til at understrege det grønne forløb langs Holstebrovej.


Lokalplanområdet vejbetjenes fra Orebygårdvej via den eksisterende indkørsel. I Lokalplanområdet gives mulighed for at etablere parkering ud mod Orebygårdvej og indenfor byggefelt. Lokalplanen specificerer, at en p-plads pr. 50 m² etageareal til erhverv og detailhandel, undtaget er lager til erhverv og showroom til særlig pladskrævende varer, hvor der skal etableres minimum 1 p-plads pr. 100 m2. Der skal dog på ejendommen reserveres areal til at placere op til 1 p-plads pr. 50 m2 erhvervsareal.


Herning Kommuneplan

Lokalplan 41.E4.2 er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2021-2032, og der er derfor udarbejdet et tillæg nr. 4 til Herning Kommuneplan 2021-2032.


Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller forslag til lokalplan 41.E4.2 for erhverv på Orebygårdvej 3-5 i Tjørring til foreløbig vedtagelse
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til byrådet.

Bilag

  • Forslag til lokalplan 41.E4.2 for erhverv på Orebygårdvej 3-5 i Tjørring