Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 14. juni 2021
Mødested: Teams

Dagsordenpunkter

141. Foreløbig vedtagelse af tillæg nr. 4 til Herning Kommuneplan 2021-2032

Sagsnr.: 01.02.15-P16-2-21 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Foreløbig vedtagelse af tillæg nr. 4 til Herning Kommuneplan 2021-2032

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


X

XSagsresume

Byplanudvalget behandlede den 19. oktober 2020 ny planlægning for erhverv og detailhandel på Orebygårdvej 3-5 i Tjørring.


På baggrund af beslutningen er der udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg og et lokalplanforslag.


For at sikre overensstemmelse mellem kommuneplanen og lokalplanen for et erhvervsområde ved Orebygårdvej 3-5 i Tjørring er der udarbejdet tillæg nr. 4 til Herning Kommuneplan 2021-2032.


Forslag til kommuneplantillæg nr. 4 for et erhvervsområde ved Holstebrovej indstilles til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplan 41.E4.2 stemmer ikke overens med Herning Kommuneplan 2021-2032, hvad angår bl.a. den samlede detailhandelsramme, afgrænsning af rammeområde 41.E4.2, krav om parkering og etablering af friareal. Derfor er der udarbejdet tillæg nr. 4 til Herning Kommuneplan 2021-2032 (bilag).


Forslag til ny afgrænsning af rammeområde 41.E4


Med forslag til kommuneplantillæg nr. 4 til Herning Kommuneplan 2021-2032 ændres og udvides den eksisterende kommuneplanramme 41.E4 til at indeholde én matrikel på hjørnet af Vesterholmvej og Knuthenborgvej, da der ligger en eksisterende detailhandel til særlig pladskrævende varer.


Lokalplan 41.E4.2 skal give mulighed for etablering af detailhandel til særlig pladskrævende varegrupper og at afgrænsningen af kommuneplanrammen bliver udvidet, som nævnt ovenfor, hvorfor det er nødvendigt at udvide detailhandelsrammen med yderligere 1200 m2, så den samlede detailhandelsramme for rammeområde 41.E4 bliver 4500 m2.


Kommuneplantillægget fastsætter bestemmelse om:


- at der i forbindelse med den konkrete lokalplanlægning inden for kommuneplanramme 41.E4 skal sikres et sammenhængende grønt forløb langs Holstebrovej for at bevare og sikre det grønne udtryk, som der i dag er langs med Holstebrovej.


- at parkeringskravet til særlig pladskrævende varer i forbindelse med den nærmere lokalplanlægning kan nedsættes for showroom og lager. Forvaltningen gør opmærksom på, at der er tale om en konkret vurdering, som skal foretages i forbindelse med udarbejdelse af nye lokalplaner inden for kommuneplanramme 41.E4.


- en retningslinje for opholdsareal til at være minimum 10% af bruttoetagearealet. Dette stemmer overens med områdets anvendelse til erhverv.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller forslag til kommuneplantillæg nr. 4 til Herning Kommuneplan 2021-2032 til foreløbig vedtagelse
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til byrådet.

Bilag

  • Forslag til kommuneplantillæg nr 4 til Herning Kommuneplan 2021-2032