Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 14. juni 2021
Mødested: Teams

Dagsordenpunkter

140. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for et område til erhverv nord for Hammerum Hovedgade

Sagsnr.: 01.02.05-P16-24-20 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for et område til erhverv nord for Hammerum Hovedgade

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


X

X


Øvrige sagsbehandlere: Lisbeth Andresen

Sagsresume

Der er udarbejdet forslag til lokalplan nr. 31.E2.3 erhverv nord for Hammerum Hovedgade. Lokalplanen skal muliggøre anvendelse til lager, showroom, engrossalg mv., og er udarbejdet på baggrund af et ønske fra en virksomhed om at etablere sig i området.


Lokalplanen ledsages af tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2021-2032.


Planforslaget indstilles hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet er ca. 4,6 ha stort og beliggende nord for Hammerum Hovedgade - umiddelbart øst for Hammerum. Området er i dag ubebygget landbrugsareal, men beliggende i byzone.


Lokalplanområdets afgrænsning og de nære omgivelser.


Lokalplanens indhold

Lokalplanområdet disponeres med to delområder.


Inden for delområde I må der etableres selvstændig kontorvirksomhed, liberale erhverv, videnbaserede virksomheder, kursusvirksomheder, lager, engroshandel, webshop og udstilling ifm. virksomhed inden for miljøklasse 2-4. Der kan opføres eller indrettes de for virksomhedernes administration nødvendige kontorer.


Inden for delområde II må der etableres selvstændig kontorvirksomhed, liberale erhverv, videnbaserede virksomheder, kursusvirksomheder, lager, engroshandel, webshop og udstilling ifm. virksomhed inden for miljøklasse 2-4.Der kan opføres eller indrettes de for virksomhedernes administration nødvendige kontorer.

Delområde II må desuden anvendes til undervisning, administration og kontor i tilknytning til køreteknisk anlæg.


Bebyggelse inden for lokalplanområdet må opføres i op til 3 etager og med en højde på op til 12 meter. Bebyggelse skal placeres med gavl eller facade i facadebyggelinjen langs Hammerum Hovedgade for at skabe et ensartet udtryk. Lokalplanen fastsætter forholdsvis åbne bestemmelser i forhold til bebyggelsens facadeudtryk, materialer osv. Dette er for at imødekomme forskellige virksomheder over en længere periode.


Vejadgang til delområde I skal ske fra øst via Bitsovvej. Vejadgang til delområde II skal ske fra vest via en forlængelse af Trafikskolevej. Denne forlængelse af Trafikskolevej skal ses i sammenhæng med lokalplan 31.E2.2 Køreteknisk anlæg og erhvervsområde, Hammerum øst, som muliggør en fremtidig omfartsvej og en forlængelse af Trafikskolevej - f.eks. ved opdæmning, hvilket er indarbejdet i nærværende lokalplan med en byggelinje.


Lokalplanen fastlægger en grøn zone mellem erhvervsområdet og Hammerum Hovedgade. Den grønne zone skal skabe en grøn overgang mellem Hammerum Hovedgade og erhvervsområdet og beplantes med grupper af træer, der tillader synlighed til virksomhederne i området.


For at understøtte det grønne udtryk i området skal den eksisterende trærække langs Bitsovvej bevares og beskyttes. Ved sygdom eller væsentlig skade, skal et træ erstattes af et nyt træ med samme karakter. Derudover stiller lokalplanen krav om afstand til træerne blandt andet ved at fastlægge en byggelinje.
Lokalplankort, der viser lokalplanområdets disponering.


Eksisterende planforhold

Lokalplanområdet er i dag omfattet af hhv. lokalplan nr. 31.E2.2 for køreteknisk anlæg og erhvervsområde, Hammerum Øst, samt 31.E10.1 for et erhvervsområde omkring Bitsovgård. Begge lokalplaner aflyses for det område, som er omfattet af nærværende lokalplan ved dennes endelige vedtagelse og offentliggørelse.


Lokalplanområdet er i dag omfattet af omfattet af kommuneplanramme 31.E2 og 31.E6.


For at bringe lokalplan nr. 31.E2.3 i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2021-2032 er der udarbejdet tillæg nr. 3 til forslag til Herning Kommuneplan 2021-2032. Den foreløbige vedtagelse af lokalplanen nr. 31.E2.3 og tillæg nr. 3 forudsætter derfor endelig vedtagelse af Herning Kommuneplan 2021-2032, som behandles på samme møde.


Tillæg nr. 3 overfører del af eksisterende rammeområde 31.E2 og del af eksisterende rammeområde 31.E6 til et nyt rammeområde 31.E10 erhverv nord for Hammerum Hovedgade for at give mulighed for etablering af bl.a. engrossalg i området. Derudover justeres bestemmelserne vedrørende miljøklasser og parkering.

den nuværende, mindste tilladte miljøklasse er 1 og den maksimalt tilladte miljøklasse er 2, hvilket ændres til miljøklasse 2-4 med tillægget.


Øvrige forhold

Der skal udarbejdes tillæg til spildevandsplanen.

Herning Vand planlægger et bassin syd for lokalplanområdet - umiddelbart syd for Hammerum Hovedgade.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplan nr. 31.E2.3 erhverv nord for Hammerum Hovedgade foreløbig vedtages.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til byrådet.

Bilag

  • FORSLAG_ Lokalplan 31.E2.3 erhverv nord for Hammerum Hovedgade