Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 14. juni 2021
Mødested: Teams

Dagsordenpunkter

138. Endelig vedtagelse af Herning kommuneplan 2021-2032

Sagsnr.: 01.02.03-P15-2-19 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Endelig vedtagelse af Herning kommuneplan 2021-2032

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


X

X


Øvrige sagsbehandlere: Trine Eide, Anders Meinhard Hallund

Sagsresume

Forslaget til Herning Kommuneplan 2021-2032 har været i offentlig høring i perioden fra den 11. februar 2021 til den 8. april 2021. Der er i perioden indkommet 195 høringssvar.


Høringssvarene beskrives i indsigelsesnotatet, og er gengivet ud fra temaer. Særligt har Aulum omfartsvej, vejudlæg generelt, erhvervsområde ved Miljøvej og boligudvikling fyldt i debatten og de indkomne høringssvar.


Forvaltningen anbefaler at kommuneplanen endelig vedtages på baggrund af stillingtagen til de indkomne høringssvar.

Sagsfremstilling

Forslag til Herning Kommuneplan fremsendes til endelig vedtagelse. Kommuneplanen har været i offentlig høring fra den 11. februar 2021 til den 8. april 2021. I perioden blev afholdt 5 digitale borgermøder om kommuneplanens temaer. I alt har ca. 700 borgere deltaget. Forvaltningens vurdering er, at der har deltaget flere ved de digitale borgermøder end ved de fysiske borgermøder ved sidste revision.


Høringssvar

Der er til kommuneplanen indkommet i alt 195 høringssvar. Dog er de 134 høringssvar reelt enslydende og kan som sådan betragtes som en underskriftindsamling. Høringssvarene er vedlagt som bilag 3. Høringssvarenes hovedindhold er beskrevet i bilag 1 Indsigelsesnotat – Herning Kommuneplan 2021. Ligeledes fremgår forvaltningens bemærkninger og indstilling til udvalget af notatet. Indstillingerne er gengivet i denne dagsorden.


Der er i høringsperioden ligeledes afholdt møde med Bolig- og Planstyrelsen, samt Vejdirektoratet og Miljøstyrelsen. På baggrund af mødet har Bolig- og Planstyrelsen ikke fundet anledning til at gøre indsigelse til kommuneplanen, dog på baggrund af mindre tilretninger af forslaget. Ændringerne er en forudsætning for at kommuneplanen kan vedtages.


 • Vejinfrastrukturanlæg

Lind-vestvendte ramper, Dr. Boulevard/Herningmotorvejen-Udbygning af rundkørsel og Miljøvej-forbedring af adgangsveje til Herningmotorvejen, flyttes til redegørelsesafsnittet for Mobilitet indtil de konkrete anlæg er aftalt på plads med Vejdirektoratet.

 • Naturinteresser

Redegørelse for Grønt Danmarkskort udbygges med en arealopgørelse til sammenligning af kommuneplan 2017 med 2021. Der er også udarbejdet en redegørelse for forslag til Kommuneplan 2021 påvirkning af Natura2000 områder og beskyttede arter efter Habitatdirektivets bilag IV

 • Klimatilpasning

Der indføres en retningslinje om sikring mod oversvømmelse.

"Forud for byudvikling i de udpegede risikoområder, jf. kortbilag 3 og de konkrete rammebestemmelser, skal det vurderes om der skal etableres afværgeforanstaltninger til sikring mod oversvømmelse."

 • Derudover foretages flere mindre præciseringer og administrative tilretninger af kommuneplanen, se indsigelsesnotatet og høringssvar 000 for detaljer.


De 195 høringssvar er indenfor emnerne:


 • Vejanlæg i HI-Park syd for Hammerum
 • Erhvervsområde ved Miljøvej i Herning
 • Omfartsvej ved Aulum
 • Holing Sø ved Herning
 • Bolig og erhvervsudvikling, udstykninger og byggemodning
 • Østerholmvej (parallelvej til Vesterholmvej)
 • Løvbakkevej ved Gullestrup
 • Vejanlæg vest for Snejbjerg
 • Vejanlæg nord for Snejbjerg (Langvadbjergvej)
 • Anlæg til vedvarende energi
 • Høringssvar uden temaer (i alt 18)


Der henvises til indsigelsesnotatet for en gennemgang af de enkelte høringssvar. Forvaltningens anbefalinger er gengivet i både notatet og nedenfor i indstillingen.


Resumehæftet

Forvaltningen må beklageligvis konstatere at tre vejanlæg ikke fremgår af resumehæftet som har fulgt forslag til Herning Kommuneplan 2021-2032. Resumehæftet er ikke, rent juridisk, det gældende dokument i forbindelse med høringen, men dokumentet dannede grundlag for borgerinddragelsen og de digitale borgermøder. Det ses som en væsentlig mangel, at de tre vejanlæg ikke som resten af ændringerne har været fremhævet i resumehæftet. Dette gør, at forvaltningen anbefaler at de tre vejanlæg, ”Vej syd om Lind”, ”ny vejforbindelse mellem Hammerum-Gjellerup og Ikast” og ”N.O. Hansens Vejs forlængelse”, fjernes fra kommuneplanen ved den endelige vedtagelse. De kan så eventuelt planlægges for igen ved en senere kommuneplanrevision. Vejen ved Lind er ligeledes nævnt i høringssvar 058.


Yderligere ændringer

Ud over de konkrete høringssvar er forvaltningen derudover blevet gjort opmærksom på enkelte mindre ændringer som ligeledes bør medtages ved den endelige vedtagelse af kommuneplanen.


Kommuneplanramme 82.R2 i Skibbild er landbrugsmark. Arealet er udlagt til boldbane fra den gang, hvor der var to klubber i byen. Borgerforeningen har gjort opmærksom på, at udpegningen ikke længere er relevant. Forvaltningen anbefaler at kommuneplanrammen slettes.


Kommuneplanramme 02.R2 i Haderup præciseres så eksisterende bolig på matrikel 7ae må genopføres ved nedrivning. Herning Vand har nedlagt rensningsanlægget i nærhed til matrikel 7ae, og har nu kun regnvandsbassiner i området. Dermed kan det tillades af boligen bibeholdes. Forvaltningen anbefaler at kommuneplanrammen præciseres.


Med vedtagelse af lokalplan nr. 32.B13.1 for boligområde ved Skolebakken i Gjellerup samt kommuneplantillæg nr. 58 for samme område blev det besluttet, at udpegningen af grøn bynatur nord for lokalplanområdet skulle udgå for at give mulighed for øget byudvikling på sigt. Dette blev behandlet på Byrådet den 10. november 2020. Beklageligvis blev dette ikke indarbejdet i forslag til Herning Kommuneplan, da denne blev fremlagt i Byrådet den 26. januar 2021. Forvaltningen anbefaler at udpegningen udgår af kommuneplanen. Ejer af den pågældende matrikel (1k) har ligeledes tilkendegivet at have behov for udvidelse af deres virksomhed. Forvaltningen anbefaler, at der igangsættes et arbejde for at afklare om området kan overgå fra boligområde til erhvervsområde.


Sammenfattende redegørelse - miljøvurdering

I forbindelse med den endelige vedtagelse af kommuneplanen er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse for den medfølgende miljøvurdering. Den sammenfattende redegørelse er et lovpligtigt dokument, som beskriver, hvorledes der er taget hensyn til forventede miljøpåvirkninger og planernes muligheder. Redegørelsen er ligeledes baggrunden for, at planerne indstilles til endelig vedtagelse, se bilag 2.


Der er med kommuneplanen tale om en såkaldt overordnet plan for den samlede kommune. Redegørelsen har derfor en udformning, der er beskrivende for hvad der skal undersøges yderligere i forbindelse med den efterfølgende konkrete planlægning. Dette sker normalt på det tidspunkt, hvor der skal udarbejdes lokalplan for kommende bolig-, erhvervs- eller vejprojekter.


Endelig vedtagelse af kommuneplanen

Det er forvaltningens vurdering, at de i dagsordenen foreslåede ændringer af forslag til Herning Kommuneplan 2021-2032 er af mindre karakter og kan vedtages uden at planen skal genfremlægges i fornyet høring. Det skal ligeledes bemærkes at større ændringer ikke kan vedtages i forbindelse med den endelige vedtagelse af kommuneplanen, men forudsætter udarbejdelse af kommuneplantillæg til kommuneplanen, da væsentlige ændringer forudsætter at offentligheden har haft mulighed for at udtale sig om de foreslåede ændringer.Indstilling

Byplanudvalget indstiller

kommuneplanen til vedtagelse, hvor følgende bemærkninger indarbejdes:

at ændringer og suppleringer som aftalt med Bolig- og Planstyrelsen foretages for vejinfrastrukturanlæg der flyttes til redegørelsen, Naturinteresser med udvidet redegørelse og klimatilpasning med ny retningslinje
at vejanlægget, ”Hammerum Syd-Fordelingsvej til erhvervsområder”, fastholdes i kommuneplanen
at kommuneplanramme 14.E2 i Herning Syd fastholdes samt, at kommuneplanrammen præciseres med formuleringen ”Faunapassagens funktion skal opretholdes så den sikrer vildtets frie bevægelighed.”
at vejanlægget, ”Miljøvej-Forbedring af adgangsvej til Herningmotorvejen”, udgår af kommuneplanen
at vejprojektet Aulum omfartsvej, udgår af kommuneplanen
at muligheden for etablering af Holing Sø fastholdes i kommuneplanen
at nuværende bolig- og erhvervsrammer fastholdes dog igangsættes et arbejde i forhold til nye udpegninger af potentielle boligområder gennem et kommuneplantillæg
at der ved kommuneplantillæg gives mulighed for ændring af kommuneplanramme 31.OF4 i Hammerum til delvist boligområde.
at vejanlægget ”Ny fordelingsvej ved Vesterholmvej” udgår af kommuneplanen
at vejanlægget, ”Ny vejforbindelse for erhvervsområder, ved etape 1, ved Snejbjerg vest” fastholdes i kommuneplanen
at vejanlægget ”Ny vejforbindelse for erhvervsområder, ved etape 2, ved Snejbjerg vest”, udgår af kommuneplanen
at vejanlæggene, ”Langvadbjergvejs udbygning i Snejbjerg” og ”Langvadbjergvejs forlængelse til Gødstrup”, fastholdes i kommuneplanen
at projektforslagene til vedvarende energi tages til efterretning og indgår som potentielle projektområder i strategien for produktion af vedvarende energi
at planlægning for udvidelse af erhvervsareal i Gødstrup kan igangsættes
at beskyttelseszone omkring gas hovedledning udvides til 200 meter
at nuværende udpegning af Grønt Danmarkskort, fastholdes i kommuneplanen
at nuværende mulighed for 3 etagers boligbyggeri på matrikel 11ad, 11acd og 11acc i Tjørring, fastholdes i kommuneplanen
at højhuspolitikken fastholdes
at ændring af del af kommuneplanramme 31.R5 til offentligt formål i Hammerum, fastholdes i kommuneplanen
at konsekvenszoner for virksomheder i Ringkøbing-Skjern Kommune indarbejdes i kommuneplanen hvor de rækker ind i Herning Kommune
at langsigtet arealkorridor for ”Lind-sydlig fordelingsvej”, ”Ny forbindelse mellem Hammerum og Ikast” og ”N.O. Hansens Vejs forlængelse” udgår af kommuneplanen
at Energinets eltransmissionsledninger tilføjes kommuneplanens kortbilag 5
at retningslinje for højspændingsanlæg tilrettes Energinets bemærkninger som beskrevet i indsigelsesnotatet
at kommuneplanramme 82.R2 i Skibbild-Nøvling udgår af kommuneplanen
at kommuneplan ramme 02.R2 i Haderup præciseres så eksisterende bolig kan genopføres
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til byrådet.

Bilag

 • Bilag 1 Indsigelsesnotat - Herning Kommuneplan 2021
 • Bilag 2 Sammenfattende redegørelse til Miljøvurdering KP2021
 • Bilag 3 Høringssvar samlet