Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 14. juni 2021
Mødested: Teams

Dagsordenpunkter

154. Foreløbig vedtagelse af tillæg 37 til Herning Kommunes Spildevandsplan - regnvandsbassiner i Sinding

Sagsnr.: 06.00.05-P16-1-20 Sagsbehandler: Lucia Aagaard  

Foreløbig vedtagelse af tillæg 37 til Herning Kommunes Spildevandsplan - regnvandsbassiner i Sinding

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

X

X


Øvrige sagsbehandlere: Martin Klejs Skøtt

Sagsresume

Tillæg 37 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015 - 2025 udarbejdes på baggrund af anmodning fra Herning Vand A/S. Baggrunden er, at der skal kloaksepareres, og i den forbindelse skal der etableres tre nye regnvandsbassiner, nedlægges et bassin og ændres i eksisterende oplandsgrænser og oplandsnavne. Desuden oprettes et nyt planopland, som forberedelse til et muligt kommende boligområde.


Forvaltningen anbefaler, at tillæg 37 foreløbigt vedtages.

Sagsfremstilling

De tre ønskede regnvandsbassiner i Sinding får alle afløb til Herningsholm Å. Et nordligt bassin foreslås placeret på matr. nr. 2c, Den vestlige Del, Sinding. Bassinet får afløb via eksisterende udløb til åben grøft og en ledning over matr. 2 af, Den vestlige Del Sinding. Et østligt bassin foreslås placeret på matr. nr. 2x, Den vestlige del Sinding og et sydligt bassin forslås placeret på matr. nr. 2e, Den vestlige del Sinding med afløb via ledning over matrikel 2eæ og 2eø, Den vestlige Del, Sinding. Det nye planopland E43P ligger syd for Hjortemarken. Området er i kommuneplanrammen udlagt til boligområde. Området forventes ikke bebygget foreløbig.


Recipient for regnvand

Herningsholm Å er ikke hydraulisk belastet. Miljømålet for Herningsholm Å er ”god økologisk tilstand”, og den aktuelle tilstand er ”god økologisk tilstand”. Udledning af regnvand forventes ikke at give anledning til væsentlig øget hydraulisk belastning eller øget næringsstofbelastning af recipienten, da der etableres regnvandsbassin til forsinkelse og rensning af den øgede mængde overfladevand. Den kommende tilledning af regnvand til Herningsholm Å vurderes at være acceptabel. Desuden vil der ikke længere ske overløb af opspædet spildevand ved større regnskyl, da overløb fra de tidligere fælleskloakerede oplande ophører.


Det tidligere opland E46, som allerede er separeret, har hidtil haft afløb til regnvandsbassin med nedsivning. Oplandet bliver med dette tillæg en del af opland E43, hvorfra regnvandet fremover vil blive ledt til det østlige bassin.


Regnvandsbassiner, grøft og afløbsledninger til åen bliver spildevandstekniske anlæg, som Herning Vand skal drive og vedligeholde


For at realisere planerne i dette tillæg, skal der meddeles tilladelse til udledning af regnvand fra de nye bassiner. Der vil blive stillet specifikke vilkår vedrørende placering og udformning af både grøft og de nye bassiner. Der vil også blive stillet vilkår vedrørende indretning, eftersyn og vedligehold af regnvandsbassinerne og vilkår vedrørende afløbsvandføring.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at tillæg 37 til spildevandsplanen foreløbigt vedtages.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til byrådet.

Bilag

  • Bilag 1 Tillæg 37 til Herning Kommunes spildevandsplan 2015-2025 - Sinding
  • Bilag 1.1 Oplandskort Sinding
  • Bilag 1.2 Udløbsskema Sinding
  • Bilag 1.3 Oplandsskema Sinding