Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 14. juni 2021
Mødested: Teams

Dagsordenpunkter

153. Herning Vand A/S anmoder om forekspropriation til fordel for dem til udvidelse af eksisterende regnvandsbassin i Vildbjerg

Sagsnr.: 06.01.00-P19-14-21 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Herning Vand A/S anmoder om forekspropriation til fordel for dem til udvidelse af eksisterende regnvandsbassin i Vildbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

X

X


Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Herning Vand A/S ønsker at udvide deres regnvandsbassin beliggende ved Åbjergvænget og Lysgårdvej i Vildbjerg.


Arealet er beliggende i landzone og er ikke omfattet af hverken kommuneplanramme eller af lokalplan.


Herning Kommune kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 58 ekspropriere arealer til brug for anlæggelse af spildevandsanlæg, når der er meddelt tilladelse til de pågældende anlæg. Anlægget er beskrevet og godkendt i Herning Kommunes spildevandsplan.


Forvaltningen anbefaler, at der meddeles tilladelse til at igangsætte en ekspropriation af det beskrevne areal, samt at der udpeges en repræsentant fra udvalget til at deltage i åstedsforretningen.

Sagsfremstilling

På grund af øget pres på det eksisterende regnvandsbassin, som er beliggende ved Åbjergvænget og Lysgårdvej, ønsker Herning Vand A/S at udvide bassinet.


En udvidelse af bassinet er allerede en del af planlægningen, og der er indarbejdet et bassin i den gældende spildevandsplan for Herning Kommune.


Der er derfor den fornødne hjemmel til at kunne eksproprierer efter Miljøbeskyttelseslovens § 58.


Arealet, som Herning Vand A/S ønsker at erhverve, er på 1,8 ha.


Herning Kommune kan lovligt ekspropriere til fordel for private selskaber, så længe at der forfølges et lovligt kommunalt formål. Håndteringen af spildevand er ved lov flyttet fra kommunen til et privat spildevandsselskab, men det er fortsat inden for rammerne af et lovligt formål, for en kommune at søge at hjælpe spildevandsselskabet med et realisere de planer, som kommunen selv har vedtaget i den kommunale spildevandsplan. Det er på den baggrund lovligt for Herning Kommune, i den konkrete situation, at ekspropriere til fordel for Herning Vand A/S.


Herning Vand A/S har været i kontakt med lodsejeren, men det har indtil videre ikke været muligt at indgå en almindelig handel om arealet. Ved at sende sagen videre til Økonomi- og Erhvervsudvalget og senere Byrådet, åbnes der op for, at Herning Vand A/S og lodsejeren kan indgå en aftale på ekspropriationslignende vilkår. Dette kan medvirke til, at der kan laves en aftale, uden at kommunen er nødt til at ekspropriere arealet.


Administrationen anbefaler, at der indledes ekspropriation af arealet, og at Teknik- og Miljøudvalget udpeger en repræsentant til at deltage i en evt. åstedsforretning. Administrationen anbefaler ligeledes, at Byrådet opfordrer til, at Herning Vand A/S søger at indgå en frivillig aftale med lodsejeren evt. på ekspropriationslignende vilkår.


Vedhæftet sagen er kortbilag, som viser det ønskede areal, samt uddrag af den gældende spildevandsplan for Herning Kommune, som viser bassinets placering i planen.


Økonomi

Herning Vand A/S har i deres ansøgning tilkendegivet, at ville afholde alle udgifter forbundet med en ekspropriation af arealet, hvis dette skulle blive nødvendigt. Det være sig udgifter til erstatning, matrikulær og tinglysningsmæssig berigtigelse, øvrig rådgivning samt eventuel taksation, overtaksation og domstolsprøvelse af erstatningsfastsættelsen. Der er således ingen eksterne udgifter forbundet med sagen for Herning Kommune.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at administrationen bemyndiges til at igangsætte ekspropriationsprocedure og afholde åstedsforretning vedrørende arealet beskrevet på kortbilaget og i sagen
at Herning Vand A/S forpligtes til at afholde eventuelle udgifter forbundet med ekspropriationen fx. erstatning, udgifter til landinspektør, taksation mv.,
at Herning Vand A/S opfordres til at indgå en frivillig aftale, eventuelt på ekspropriationslignende vilkår
at Byrådet tilkendegiver at være indstillet på at ekspropriere, såfremt der ikke indgås aftale på ekspropriationslignende vilkår.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til byrådet.

Bilag

  • Spildevandsplan.pdf
  • 2103731_arealerhvervelsesplan.pdf