Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 14. juni 2021
Mødested: Teams

Dagsordenpunkter

151. Frigivelse af anlægsbevilling til motionscykelruter

Sagsnr.: 05.00.00-G01-2-21 Sagsbehandler: Hanne Thomsen-Mühlbrand  

Frigivelse af anlægsbevilling til motionscykelruter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

X

X


Øvrige sagsbehandlere: Martin Frandsen, Tommy Jonassen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 304.000 kr. til gennemførelse af en motionscykelrutekampagne samt fysiske tiltag. Tiltagene har til formål at understøtte motionscyklismen samt fremme sikkerhed og tryghed for motionscyklister, herunder understøtte en forståelse mellem cyklister og bilister om at dele vejen. Der gennemføres punktvise fysiske tiltag til beskyttelse af cyklisterne. Alle tiltag gennemføres i samarbejde med cykelklubberne.


Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

I investeringsoversigten for 2021 er der afsat et rådighedsbeløb på 304.000 kr. på Serviceområde 09 Trafik til "Beskyttede cykelruter til motion".


Med henblik på at kvalificere projektet har alle cykelklubberne i Herning Kommune været indbudt til 2 workshop, hvor der også var deltagelse af Politiet, konsulentfirmaet Celis Consult og medarbejdere fra Herning Kommune.

Cykelklubberne blev repræsenteret af medlemmer fra Tjørring Cykelmotion, Hammerum-Gjellerup Cykelklub, De små Klinger fra Lind, cykelklubben MedVind fra Vind/Sørvad samt Vildbjerg Cykelmotion.


Grundlæggende anbefaler cykelklubberne ikke skiltning af hele ruter, da de ikke kører faste ruter – ud i modvind og hjem i medvind. Klubberne kører som regel ud fra faste steder i deres lokalområde og holdkaptajnen har i forvejen fastlagt en rute ud fra erfaring og vindretning. Holdkaptajnerne har stor erfaring i at lave ruter, der undgår potentielle farlige steder med meget trafik og for mange krydsninger.

Mange af ruterne ligger til download på diverse platforme og Apps - fx Strava, bikemap, Alltrails, GPSies mv., hvor andre cyklister kan finde inspiration og eventuel selv lave ruter.


Med baggrund i de gennemførte workshop foreslås det, at der gennemføres tiltag med fokus på formidling, punktvise fysiske tiltag til beskyttelse/motivation for cyklisterne, samt fremtidigt samarbejde mellem cykelklubberne, Politiet og Herning Kommune.


Forvaltning anbefaler derfor, at der gennemføres følgende tiltag:


Formidling og branding:

 • Udvikling af korte illustrationsfilm til Facebook, hjemmesider, digitale infoskærme mv.
 • Udvikling af kampagneskilte til opsætning langs udvalgte vejstrækninger samt piktogramskabelon til maling af kampagneskilt på vejene
 • Udvikling af merchandise og flyer til uddeling.


Fysiske tiltag:

 • Opsætning af kampagneskilte på udvalgte strækninger
 • Udpegning af strækninger, hvor der udføres fysiske forbedringer for motionscyklister.


Fastholdelse:

 • Motionscykelklubberne mødes en gang årligt med Herning Kommune
 • Repræsentant for cykelklubberne deltager i Trafiksikkerhedsudvalgsmøderne
 • Giv et praj - opfordre cykelklubberne til at melde ind.


Tidsplan:

 • Workshop 3 med cykelklubberne uge 22
 • Maj 2021 til september 2021 – udviklingsarbejde
 • Lancering i september 2021 og igen i marts/april 2022.

Økonomi

Udgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 304.000 kr. i 2021 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223099 16 Udendørs cykelrute.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at der gennemføres motionscykelkampagne og fysiske tiltag som beskrevet ovenfor
at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 304.000 kr. i 2021 på Serviceområde 09 Trafik, nyt stednr. Beskyttede cykelruter til motion
at anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 304.000 kr. i 2021 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223099 16 Udendørs cykelrute.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til byrådet.