Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 14. juni 2021
Mødested: Teams

Dagsordenpunkter

132. Budgetforslag for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område 2022-2025

Sagsnr.: 00.30.12-Ø00-1-20 Sagsbehandler: Charlotte Ranch  

Budgetforslag for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område 2022-2025

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


x


Øvrige sagsbehandlere: Anne Marie Muff

Sagsresume

Budgetforslag for 2022-2025 vedrørende drift på Økonomi- og Erhvervsudvalgets serviceområder, herunder målsætninger for 2022 fremsendes til godkendelse.


Forslaget er udarbejdet med afsæt i de udmeldte budgetrammer jfr. rammeudmeldingen den 12. april 2021 med en teknisk korrektion vedrørende PL-regulering af den generelle reserve samt tilpasning af budgettet for Brand og Redning MidtVest jfr. vanlig praksis.

Sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget har driftsbudget på følgende serviceområder: 02 Arealerhvervelser, 08 Driftsselskaber, 11 Idræt og Fritid, 15 Kultur og 20 Administration.


Budgetforslaget for 2022-2025 er udarbejdet med afsæt i de udmeldte budgetrammer jfr. rammeudmeldingen den 12. april 2021.


I budgetforslaget er foretaget en teknisk korrektion af den generelle reserve med 0,156 mio. kr. i 2022, 0,164 mio. kr. i 2023 og 0,168 mio. kr. i 2024 og 2025, således at denne kommer til at udgøre 20 mio. kr. i hele budgetperioden. Beløbet udeholdes af den senere PL-regulering.


Herudover er der foretaget tilpasning af budgettet vedrørende finansiering af Brand og Redning MidtVest til det fremsendte budget for 2022 med 0,457 mio. kr. i 2022, 0,463 mio. kr. i 2023 og 0,467 mio. kr. i 2024 og 2025 jfr. vanlig praksis.


De tekniske korrektioner, som begge vedrører Serviceområde 20 Administration, afregnes med de likvide aktiver.

Jfr. budgetproceduren for 2022-2025 er der ikke udarbejdet nye målsætninger for 2022, hvorfor målsætningerne fra budget 2021 indstilles videreført med en mindre ændring i teksten vedrørende målet på Serviceområde 20 Administration vedrørende digitalisering.


Budgetforslaget består af følgende dokumenter: Målsætninger for 2022, ændringsskemaer og budgetbemærkninger. Alle dokumenter er vedlagt som bilag til sagen.


Herudover er budget 2022 fra Brand og Redning Midtvest vedlagt til orientering.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at budgetforslaget for 2022-2025 vedrørende drift på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område godkendes.
Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 • SO 15 ØKE - målbeskrivelse 2022
 • SO 20 ØKE - målbeskrivelse 2022
 • SO 20 ØKE - mål beskrivelse 2022 - digitalisering
 • Driftsbemærkninger SO08
 • Driftsbemærkninger SO11
 • Driftsbemærkninger SO15
 • Driftsbemærkninger SO20
 • Ændringsskema SO08
 • Ændringsskema SO11
 • Ændringsskema SO15
 • Ændringsskema SO20
 • Bilag BRMV - budget 2022