Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 14. juni 2021
Mødested: Teams

Dagsordenpunkter

129. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021 Økonomi- og Erhvervsudvalget

Sagsnr.: 00.30.14-Ø00-5-20 Sagsbehandler: Charlotte Ranch  

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021 Økonomi- og Erhvervsudvalget

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

xØvrige sagsbehandlere: Anne Marie Muff

Sagsresume

Administrationen har foretaget budgetopfølgning på baggrund af forbruget pr. 31. marts 2021 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område.


Overførslerne fra 2020 er godkendt i Byrådet den 20. april 2021 og indgår derfor ikke i det korrigerede budget pr. 31. marts 2021. Der er korrigeret for dette ved at tilføje ekstra kolonner til tabellerne.


Samlet set forventes der i 2021 i forhold til de korrigerede budgetter inkl. overførsler fra 2020 et mindreforbrug på 63,116 mio. kr. vedrørende drift. På anlægsområdet er der en merindtægt/mindreudgift på 60,624 mio. kr.


Vedrørende de finansielle konti forventes en mindreudgift på 8,437 mio. kr.


Opfølgningen indgår i den samlede budgetopfølgning pr. 31. marts 2021, der behandles som særskilt punkt på denne dagsorden og efterfølgende i Byrådet den 22. juni 2021.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen er foretaget af administrationen på baggrund af det konstaterede forbrug pr. 31. marts 2021.


Af nedenstående tabeller bliver afvigelsen generelt målt som forventet regnskab 2021 (forventet forbrug ved årets afslutning) sammenlignet med det korrigerede budget 2021.


Der skal gøres opmærksom på, at overførslerne fra 2020 ikke er indeholdt i det korrigerede budget pr. 31. marts 2021, idet disse først er godkendt i Byrådet den 20. april 2021.


Overførslerne og afvigelsen korrigeret for overførsler er derfor vist i særskilte kolonner i tabellerne.


De afvigelser, der beskrives i sagen, er afvigelsen pr. 31. marts 2021 korrigeret for overførsler (de grå kolonner).


Driftsudgifter:


Tabel 1:Forventet regnskab 2021 – drift:


Note: I afvigelseskolonnerne er + = mindreforbrug og - = merforbrug


Som det fremgår af ovenstående, forventes i 2021 en samlet afvigelse vedrørende drift på 63,116 mio. kr.


Styringsmæssigt vedrører 58,578 mio. kr. af mindreforbruget områder indenfor rammestyring og 4,538 mio. kr. forskydninger mellem årene vedrørende projekter.


Bemærkninger til afvigelserne:


Serviceområde 08 Driftsselskaber:

Forbrug forventes at svare til korrigeret budget.


Serviceområde 11 Idræt og Fritid (ØKE):

Mindreforbrug på 5,294 mio. kr. som forventes overført til 2022 til fremtidige store idrætsevents. Området ses i et flerårigt perspektiv.


Serviceområde 15 Kultur (ØKE):

Mindreforbrug på 1,606 mio. kr. vedrørende bymarkedsføring, Digitale skilte samt andre aktiviteter i Herning Midtby.


Serviceområde 20 Administration:

Samlet set forventes et mindreforbrug på 56,215 mio. kr. under Serviceområde 20 Administration, som er specificeret nedenfor:


Tabel 2: Forventet regnskab 2021 pr. 31. marts 2021 - afvigelse fordelt på funktionsniveau:

Note: I afvigelseskolonnerne er + = mindreforbrug og - = merforbrug


Afvigelsen på 56,215 mio. kr. skyldes primært den generelle reserve på 20 mio. kr., afvigelser vedrørende sekretariat og forvaltninger på i alt 27,7 mio. kr., hvoraf genbevillinger udgør 16,1 mio. kr., samt en række opsparinger og forskydninger vedrørende interne forsikringspuljer på i alt ca. 6,4 mio. kr. Den afsatte Covid 19-pulje på 10 mio. kr. er ligeledes afsat på Serviceområde 20 Administration og indgår som et mindreforbrug i opfølgningen.


Barselspuljen udviser et forventet merforbrug på 3,9 mio. kr., som skyldes en overførsel fra 2020, der forventes udlignet i de kommende år. Barselspuljen administreres som en intern forsikringspulje, der skal hvile i sig selv over årene.


På tjenestemandspensioner er der en forskydning mellem regnskabsår og budget, hvilket kommer til udtryk i et overført merforbrug på 3,2 mio. kr. fra 2020. Overførslen vedrører en to-årig besparelse på bonusforsikringspræmie, som er forskudt et år i forhold til det budgetterede. Herudover er der et merforbrug på udbetaling af tjenestemandspensioner i 2021 på i alt 1,6 mio. kr.


Der er på turisme- og erhvervsområdet en samlet afvigelse på knapt 6,3 mio. kr., som kan henføres til mindreforbrug på Turisme, Erhvervsplaymaker, Sindets dag, som forventes afholdt i 2022, LAG-midler, Bæredygtighed samt pulje til erhvervsaktiviteter.


Indbetalinger til Lønmodtagernes Feriemidler forventes at udgøre 4 mio. kr. i 2021. Beløbet er foreløbigt finansieret via en negativ pulje på samme beløb på funktion 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger, idet der endnu ikke er taget politisk stilling til finansieringsmodel. Indbetalingen fremgår således i den samlede budgetopfølgning som et merforbrug. Der henvises i øvrigt til beslutning i ØKE den 17. august 2020: "Økonomi- og Erhvervsudvalget har drøftet sagen. Beslutningen i sagen afventer forhandlinger på nationalt plan. Sagen er udsat."


Den resterende del af afvigelsen på Serviceområde 20 Administration skyldes mindre afvigelser +/- samt diverse opsparinger og forskydninger i administrationen vedrørende forskellige udviklingsprojekter, personale og personaleaktiviteter, opsparinger til ombygninger på rådhuset m.v.Anlægsudgifter:


Tabel 3: Forventet regnskab 2021 – anlæg:

Note: I afvigelseskolonnerne er + = mindreforbrug og - = merforbrug


Som det fremgår af ovenstående tabel 3, forventes i 2021 en samlet afvigelse vedrørende anlæg på 60,624 mio. kr.


Bemærkninger til afvigelserne:


Serviceområde 01 Byggemodning:


Tabel 4: Specifikation af indtægter og udgifter på det samlede byggemodningsområde på Serviceområde 01 Byggemodning for Økonomi- og Erhvervsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget:

Note: I afvigelseskolonnerne er + = mindreforbrug/merindtægt og - = merforbrug/mindre indtægt


På jordforsyningsområdet forventes det at realisere indtægter på 81,902 mio. kr. i 2021. Indtægterne vedrører salg af storparcel på Fuglsang Holm i Tjørring samt salg af boliggrunde bl.a. i Herning, Snejbjerg, Lind og Tjørring.


Forventet regnskab 2021 for byggemodningsudgifter (ØKE + TMU) udgør i alt 110,890 mio. kr. Der udføres større byggemodningsarbejder i Lind, Snejbjerg, Tjørring og Vildbjerg samt etablering af Ny Løvbakkevej mellem Tjørring og Gullestrup. Nedrivning af Gjellerupskolen færdiggøres i 2021, mens nedrivning af Sønderagerskolen igangsættes og forventes færdig omkring april 2022. Der er desuden afsat rådighedsbeløb til arealerhvervelser i Snejbjerg og HI Park, som realiseres i 2021.


Serviceområde 02 Arealerhvervelser/salgsindtægter:

Afvigelsen på Serviceområde 02 Arealerhvervelser/Salgsindtægter er på 2,260 mio. kr., hvilket primært skyldes et forventet mindre forbrug på mindre arealerhvervelser.


Serviceområde 11 Idræt og Fritid:

Det forventes at samtlige planlagte aktiviter vedrørende opgraderingen af MCH i forbindelse med, at Herning Kommune erhvervede en ejerlejlighed og ekslusiv brugsret til MCH Arena, forventes gennemført i 2021.


Serviceområde 15 Kultur (ØKE):

Afvigelsen på Serviceområde 15 Kultur på i alt 2,363 mio. kr. er forskydninger vedrørende renovering af Elia og socioøkonomiske initiativer.


Serviceområde 20 Administration:

Afvigelsen på Serviceområde 20 Administrationen er forskydninger vedrørende puljer til renovering af Rådhuset i såvel Direktionens Stab på 3,0 mio. kr. samt Børn og Unges del af Rådhuset, som udgør 1,0 mio. kr. Dernæst er der en forskydning på 2,047 mio. kr. på puljen til diverse renoveringer af administrationsbygninger. I forbindelse med de samlede overførsler fra 2020 besluttede Forligskredsen og Økonomi- og Erhvervsudvalget at afsætte rådighedsbeløb på 5. mio. kr. i 2021 på Serviceområde 20 til dispostionspulje for Direktionen.Finansielle konti:


Tabel 5: Forventet regnskab 2021 pr. 31.03.2021 - Finansielle konti

* Excl. Likviditetsforbrug 08.22
Note: I afvigelseskolonnerne er + = mindreforbrug og - = merforbrug


For de finansielle konti forventes et samlet mindreforbrug på 8,437 mio. kr. som er specificeret nedenfor:


Serviceområde 21 Renteindtægter:

Forventningerne til renteindtægter er nedjusteret med 1,5 mio. kr. som følge af en lavere forretningsprocent end indarbejdet ifm. med budgetlægningen.


Serviceområde 22 Renteudgifter:

Der forventes en mindreudgift på 0,357 mio. kr. primært på grund af et lavere renteniveau end forudsat ved budgetlægningen.


Serviceområde 26 Udlån, langfristede tilgodehavender:

Den forventede mindreudgift på 2,449 mio. kr. kan henføres til mindreudgifter på indskud i Landsbyggefonden og en merudgift til finansiering af indefrosset grundskyld.


Serviceområde 27 Afdrag på optagne lån:

Der forventes en merudgift på 0,240 mio. kr. på afdrag af lån. Dette vedrører primært ældreboliglån og modsvares af lavere renteudgifter til disse lån.


Serviceområde 28 Optagne lån:

Der er indregnet en merindtægt/lån på 7,371 mio. kr., som vedrører lånefinansiering af renoveringsudgift vedrørende Lindegården.


Serviceområde 29 Tilskud og udligning:

Der foretages en lovbestemt efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2020, som afregnes i 4. kvartal 2021. KL har udsendt en prognose for efterreguleringen i februar 2021, som viser en forventet regulering på 12,9 mio. kr. for Herning Kommune. Der blev i forbindelse med budgetlægningen afsat 15 mio. kr. i 2021 til imødegåelse af diverse efterreguleringer, hvorfor der på nuværende tidspunkt ikke forventes væsentlige afvigelser i forhold til budgettet vedrørende tilskud og udligning.Supplerende til sagen er vedlagt oversigt over restancer pr. 31. marts 2021 (Bilag 1).Bevillingsmæssige ændringer:
Der ønskes i forbindelse med budgetopfølgningen foretaget følgende bevillingsmæssige ændringer:


 • Udmøntning af reduktionspulje vedrørende konsulenter på 6 mio. kr. i 2021:
  • 3 mio. kr. på Serviceområde 20 Administration, Fællesudgifter og - indtægter (Tryghedspulje 1,262 mio. kr., puljer til fleks- og skånejobs i alt 0,7 mio. kr., elever 0,7 mio. kr. og de resterende 0,338 mio. kr. fra øvrige puljemidler).
  • 3 mio. kr. fordelt på serviceområder i forhold til servicedriftsudgifter ekskl. Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder.


 • Udmøntning af reduktionspulje vedrørende konsulenter på 6 mio. kr. i 2022 og frem:
  • 3 mio. kr. på Serviceområde 20 Administration, fordelt med 2 mio. kr. på fællesudgifter (Tryghedspulje 1,262 mio. kr., puljer til fleks- og skånejobs i alt 0,738 mio. kr.) og 1 mio. kr. fordelt mellem fagforvaltningerne i forhold til lønsum.
  • 3 mio. kr. fordelt på serviceområder i forhold til servicedriftsudgifter ekskl. Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder som i 2021.


 • Økonomi- og Erhvervsudvalget har siden budgetopfølgningen pr. 31. august 2020 godkendt en række salg af arealer, som samlet sendes til godkendelse i Byrådet. Der er samlet godkendt anlægsindtægter på 13,204 mio. kr. med henholdsvis 4,819 mio. kr. på Serviceområde 01 Byggemodning og 8,385 mio. kr. på Serviceområde 02 Arealerhvervelse/salgsindtægter. Fordelingen af indtægterne på de enkelte anlægsprojekter fremgår af bilag 2. Desuden er der på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 7. december 2020 godkendt en mindreindtægt på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme på netto 0,115 mio. kr. fra 2021 og frem vedrørende salg af ejendom beliggende på Lykkesvej, Herning, som finansieres af de likvide midler.


 • Administrationen har siden budgetopfølgningen pr. 31. august 2020 indgået i alt 6 aftaler om deklarationer med henholdsvis Herning Vand, Netselskabet N1 samt Vestjyske Net med en samlet erstatning på 0,307 mio. kr.
  Der anmodes på denne baggrund om anlægsindtægtsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på i alt 0,307 mio. kr. i 2021 fordelt med henholdsvis 0,010 mio. kr. på Serviceområde 01 Byggemodning samt 0,297 mio. kr. på Serviceområde 02 Arealerhvervelser/salgsindtægter. Af salgsindtægten indeholdes 0,010 mio. kr. i afsat rammerådighedsbeløb til indtægter på Serviceområde 01 Byggemodning, stednr. 002003 i 2022 og 0,297 mio. kr. tilskrives de likvide aktiver, da rammerådighedsbeløb til indtægter på Serviceområde 02 Arealerhvervelser/salgsindtægter er disponeret i 2021. Fordeling af indtægter på de enkelte anlægsprojekter og stednumre fremgår af
  bilag 3.


 • I forbindelse med afholdelse af Sindets Dag er der på Serviceområde 20, Administration, funktion 06.48.67 Vejledning og Erhvervsudvikling, Sindets Dag afsat 0,250 mio. kr. i 2021 og 0,400 mio. kr. i 2022. Sindets Dag forventes afholdt i 2022, hvorfor budgetbeløbet i 2021 på 0,250 mio. kr. flyttes til samme funktion i 2022.


Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender de anførte bevillingsmæssige ændringer jf. sagsfremstillingen,


at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 i øvrigt tages til efterretning og indgår i den samlede budgetopfølgning, som behandles som særskilt punkt på denne dagsorden og efterfølgende i Byrådet den 22. juni 2021.
Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 • Bilag 1 - Restancer 31.03.2021 - 8-6-21
 • Bilag 2 - Orientering om salg siden 02.11.20
 • Bilag 3 - Bevillinger som følge af aftaler om deklarationer