Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 14. juni 2021
Mødested: Teams

Dagsordenpunkter

130. Samlet budgetopfølgning pr. 31. marts 2021

Sagsnr.: 00.30.14-Ø00-1-20 Sagsbehandler: Anne Marie Muff  

Samlet budgetopfølgning pr. 31. marts 2021

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

X

X

Øvrige sagsbehandlere: Maria Laibach Christiansen

Sagsresume

Administrationen har foretaget budgetopfølgning på baggrund af forbruget pr. 31. marts 2021 på det samlede kommunale område.


Samlet set forventes et mindreforbrug på 98,3 mio. kr. vedrørende drift og et mindreforbrug på 139,9 mio. kr. vedrørende anlæg. På de finansielle konti forventes en mindreudgift på 8,4 mio. kr.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen er foretaget af administrationen på baggrund af det konstaterede forbrug pr. 31. marts 2021.


Af nedenstående tabeller bliver afvigelsen generelt målt som forventet regnskab 2021 (forventet forbrug ved årets afslutning) sammenlignet med det korrigerede budget 2021.


Der skal gøres opmærksom på, at overførslerne fra 2020 ikke er indeholdt i det korrigerede budget pr. 31. marts 2021, idet disse først er godkendt i Byrådet den 20. april 2021. Overførslerne og afvigelsen korrigeret for overførsler er derfor vist i særskilte kolonner i tabellerne. De afvigelser, der beskrives i sagen, er afvigelsen pr. 31. marts 2021 korrigeret for overførsler (de grå kolonner).Driftsudgifter:


Tabel 1: Forventet regnskab 2021 pr. 31. marts 2021 – drift


Som det fremgår af tabel 1 forventes et samlet mindreforbrug vedrørende drift på 98,3 mio. kr., heraf 102,7 mio. kr. på det skattefinansierede område. Overførslerne fra 2020 udgør 71,6 mio. kr., hvilket betyder at afvigelsen i forhold til det oprindelige budget på det skattefinansierede område udgør 31 mio. kr.


Afvigelsen dækker over både områder med selvforvaltning, projekter og områder henholdsvis indenfor og udenfor rammestyring. Specifikation fremgår af tabel 2 nedenfor.


Tabel 2: Forventet afvigelse (inkl. overførsler) pr. 31. marts 2021 – drift, styringsmæssig fordeling


Beløbene under selvforvaltning og projekter vedrører decentrale institutioner eller er afsat til konkrete projekter. Mindreforbrugene forbedrer således den totale afvigelse, men er disponeret og kan derfor principielt ikke indgå som finansieringskraft til eventuelle merforbrug på de øvrige områder.


Afvigelser på områderne udenfor rammestyring finansieres jf. styringsprincipperne af de likvide aktiver, imens afvigelser på det rammestyrede område i udgangspunktet vil indgå i overførslerne til 2022.


Bemærkninger til afvigelserne vedrørende drift:


Teknik- og Miljøudvalget

Der forventes et samlet merforbrug på 8,0 mio. kr. Merforbruget udgøres primært af et merforbrug på Serviceområde 07 Renovation på 4,3 mio. kr. Merforbruget skyldes hovedsageligt større udgifter til behandling af dagrenovation samt merudgifter til tømning af affaldsbeholderen til papir/pap og metal/plast/mad- og drikkekartoner, da tømningsfrekvensen ændres fra hver 4. uge til hver 3. uge. Det bemærkes, at der på Byrådsmødet den 20. april 2021, pkt 64 blev bevilget 2,3 mio. kr., hvilket betyder, at det samlede merforbrug udgør 2,0 mio. kr. på Serviceområde 07 Renovation.


Herudover er der et merforbrug på 4,1 mio. kr., som hovedsageligt skyldes et forventet merforbrug vedrørende vintertjenesten på 3,2 mio. kr. Området er udenfor rammestyring.


Byplanudvalget

Der forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., hvoraf størstedelen er overførsler fra 2020.


Børne- og Familieudvalget

Der forventes et samlet mindreforbrug på 19,3 mio. kr.


Heri indgår merforbrug på Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn på 6,4 mio. kr. som hovedsageligt skyldes Covid-19 udgifter på selvforvaltningsområdet. På Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler forventes et mindreforbrug på 17,2 mio. kr. I afvigelsen indgår overførsler fra 2020 på 12,3 mio. kr.
Serviceområde 16 Børn og Familie forventer et mindreforbrug på 8,5 mio. kr., hvilket bl.a. skyldes mindreforbrug vedrørende plejefamilieområdet samt PPR og Sundhedspleje.


I ovenstående tal indgår ikke den tillægsbevilling på 5,0 mio. kr., der blev tildelt Børne- og Familieudvalget i forbindelse med overførselssagen, idet bevillingsdatoen ligger efter 31. marts 2021. Det kan supplerende til sagen oplyses, at Børne- og Familieudvalget på udvalgsmødet den 5. maj 2021 har besluttet, at midlerne skal gå til et fagligt pædagogisk løft på dagtilbudsområdet.


Social- og Sundhedsudvalget

Der forventes et samlet merforbrug på 29,3 mio. kr.


Vedrørende Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri forventes der et merforbrug på 12,1 mio. kr., hvoraf 2,6 mio. kr. er et overført merforbrug fra 2020. Herudover er der et merforbrug på køb af pladser på 3,5 mio. kr. inkl. statsrefusion, forventede ekstra udgifter på 4,9 mio. kr. vedrørende Kofoedsminde (objektiv finansiering) og merforbrug på 2,7 mio. kr. vedrørende udgifter til tomme boliger.
På serviceområde 18 Sundhed og Ældre forventes der et merforbrug på 17,1 mio. kr., hvoraf 9,3 mio. kr. er et overført merforbrug fra 2020. Herudover er der et merforbrug på 7,2 mio. kr., hvor 3,9 mio. kr. vedrører hjælpemiddelsområdet, 1 mio. kr. vedrører elever og 2,3 mio. kr. vederlagsfri fysioterapi.


I de angivne tal er på Social- og Sundhedsudvalgets område er forventede merudgifter på i alt ca. 7 mio. kr. i forbindelse med Covid-19 ikke indregnet i forventning om at disse bliver kompenseret. Dette betyder reelt set, at merforbruget på Social- og Sundhedsudvalgets område udgør 36,3 mio. kr. på nuværende tidspunkt.


I ovenstående tal indgår ikke den tillægsbevilling på 8,0 mio. kr., der blev tildelt Social- og Sundhedsudvalget i forbindelse med overførselssagen, idet bevillingsdatoen ligger efter 31. marts 2021. Supplerende til sagen kan oplyses, at Social- og Sundhedsudvalget på udvalgsmødet den 19. maj 2021 har besluttet, at tillægsbevillingen skal fordeles mellem Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri og Serviceområde 18 Sundhed og Ældre. Tillægsbevillingen skal delvist dække det overførte merforbrug fra 2020 på i alt 19,0 mio. kr. på de centrale konti.


Beskæftigelsesudvalget

Der forventes et mindreforbrug på i alt 34,8 mio. kr.


Forventet merforbrug vedrørende servicedriftsudgifter udgør 1,9 mio. kr., som dækker over en række afvigelser. De væsentligste består af et mindreforbrug på 6,8 mio. kr. vedrørende Forberedende GrundUddannelse (FGU) og merforbrug på henholdsvis 4,8 mio. kr. vedrørende Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU), 3,6 mio. kr. vedørende Hjemløseteam og bostøtte samt 2,1 mio. kr. vedrørende pladser på længerevarende botilbud efter SEL§108.


På det budgetgaranterede område forventes et mindreforbrug på 54,6 mio. kr., hvilket primært skyldes et lavere antal borgere i de forskellige ydelser end forudsat i budgettet (seniorpension, førtidspension, kontanthjælp og uddannelseshjælp og dagpenge til forsikrede ledige). Der er på området fremhævet en række usikkerhedsfaktorer i forbindelse med beregningerne, herunder effekten af Covid 19, effekt af refusionsreformen på særligt forsørgelsesydelser, der er omfattet af overgangsordninger (førtidspensioner, fleksjob og ledighedsydelse) samt effekt af de indarbejdede besparelser i indsatsen på baggrund af budgetforlig 2020.


På aftaleområdet forventes et merforbrug på 17,9 mio. kr., hvilket skyldes et højere antal sygedagpengemodtagere end forudsat i budgettet.


Det skal bemærkes, at der ikke på nuværende tidspunkt er fuldt overblik over de reguleringer, der på baggrund af den netop indgåede økonomiaftale mellem KL og Regeringen foretages på beskæftigelsesområdet i forbindelse med Midtvejsreguleringen for 2021.


Kultur- og Fritidsudvalget

Der forventes et mindreforbrug 16,1 mio. kr.


På serviceområde 11 Kultur og Idræt forventes et mindreforbrug på 7,0 mio. kr., hvoraf overførsler fra 2020 udgør 6,5 mio. kr. På Serviceområde 15 Kultur forventes der et mindreforbrug på 9,1 mio. kr., som skal ses i sammenhæng med ubrugte midler fra 2020 på 9,6 mio. kr., hvor størstedelen af overførslen vedrører decentrale kulturinstitutioner og kulturarrangementer.


I ovenstående tal indgår ikke den tillægsbevilling på 2 mio. kr., der blev tildelt Kultur- og Fritidsvalget i forbindelse med overførselssagen, idet bevillingsdatoen ligger efter den 31. marts 2021. Kultur- og Fritidsudvalget har på udvalgsmødet den 31. maj 2021, pkt. 64 disponeret midlerne til forskellige tiltag, institutioner og foreninger samt forsamlingshuse.


Forebyggelsesudvalget

Der forventes et mindreforbrug 2,0 mio. kr., som primært opstår som følge af periodeforskydning af acontobetalingerne til aktivitetsbestemt medfinansiering mellem årene.


Status på Covid 19

På Serviceområde 20 Administration er i 2021 afsat en pulje på 10 mio. kr. til imødegåelse af merudgifter vedrørende Covid 19. Puljen er endnu ikke fordelt og indgår derfor i budgetopfølgningen som et mindreforbrug.


Merforbrug vedrørende Covid 19 er som udgangspunkt indregnet i budgetopfølgningen på alle områder ud fra en forudsætning om normaldrift på alle områder fra 1. august 2021. Dog har Social- og Sundhedsudvalget holdt udgifterne udenfor - se også bemærkninger under "Social- og Sundhedsudvalget" ovenfor.


Overholdelse af servicedriftsrammen

Kommunerne bliver i forhold til sanktionslovningen målt på overholdelse af servicedriftsrammen, svarende til det oprindelige budget 2021 for servicedriftsudgifter, som for Herning Kommune udgør 3.731,6 mio. kr.


Det forventede regnskab 2021 for servicedriftsudgifter udgør pr. 31. marts 2021 ialt 3.734,0 mio. kr., hvormed der opstår en mindre overskridelse på 2,4 mio. kr. Korrigeres der for ikke indregnede Covid 19-merudgifter på 7 mio. kr. på Social- og Sundhedsudvalgets område og forventet forbrug i 2021 af de tillægsbevillinger, der blev givet i forbindelse med overførselssagen til henholdsvis Børne- og Familieudvalget (5 mio. kr.) og Kultur- og Fritidsudvalget (1 mio. kr.), udgør overskridelsen 15,4 mio. kr.


Tillægsbevillingen til Social- og Sundhedsudvalget på 8 mio. kr. forventes jfr. beslutning i udvalget brugt til dækning af overførte merforbrug fra 2020 og vil således ikke påvirke forbruget i 2021.Anlægsudgifter:


Tabel 3:Forventet regnskab 31. marts 2021 – anlæg

Bemærkninger til afvigelserne vedrørende anlæg:

I forhold til anlægsudgifter forventes der et samlet mindreforbrug på 139,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inkl. overførsler.


Afvigelsen skyldes hovedsageligt forskydninger mellem år på store flerårige projekter, herunder Nordvesthallen og fremtidig vedligeholdelse af svømmeanlæg. Herudover er der en merindtægt på Økonomi- og Erhvervsudvalget vedrørende Byggemodning på i alt 45 mio. kr. som følge af salg af storparcel på Fuglsang Holm og boliggrunde bl.a. i Herning, Snejbjerg, Lind og Tjørring.Finansielle konti:

På de finansielle konti forventes der et mindreforbrug på 8,4 mio. kr.


De primære årsager er en nedjustering af renteindtægterne på 1,5 mio. kr., en mindreudgift på 2,5 mio. kr. vedrørende Landsbyggefonden og en merindtægt på 7,4 mio. kr. vedrørende lånefinansiering til renoveringsudgiften på Lindegården.Bevillingsmæssige ændringer:

De bevillingsmæssige ændringer, der er opsamlet fra fagudvalgenes budgetopfølgningssager, fremgår af nedenstående tabel. For nærmere specifikation af de enkelte punkter henvises til bilag vedlagt sagen.


Tabel 4: Tillægsbevillinger og omplaceringer, budgetopfølgningen 31. marts 2021Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at de anførte bevillingsmæssige ændringer jf. tabel 4 sagsfremstilling godkendes,


at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 i øvrigt tages til efterretning og videresendes til godkendelse i Byrådet.
Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til byrådet.

Bilag

  • Bilag 1 - Bevillingsmæssige ændringer 31.03.21
  • Bilag 2 - Orientering om salg siden 02.11.20
  • Bilag 3 - Bevillinger som følge af aftaler om deklarationer 31.03.2021