Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 14. juni 2021
Mødested: Teams

Dagsordenpunkter

136. Fritagelse for stigning i ejendomsskat som følge af ny lokalplan

Sagsnr.: 25.02.08-A26-1-20 Sagsbehandler: Malene Jensen  

Fritagelse for stigning i ejendomsskat som følge af ny lokalplan

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

x


Øvrige sagsbehandlere: Lene Bjerregård, Hans Eghøj, Maria Kringelholt, Marius Reese, Jacob Phillipsen, Hanne Østergaard

Sagsresume

Folketinget har vedtaget § 8A i Lov om kommunal ejendomsskat, som nu gør det muligt for kommunerne at fritage en ejendomsejer for stigning i ejendomsskat, som kan henføres til nye lokalplaner.

I indeværende sag skal der konkret tages stilling til fritagelse vedr. Gødstrupvej 6, Snejbjerg, og ved en eventuel fritagelse fastsættes de særlige vilkår og betingelser, der skal være gældende.


Forvaltningen anbefaler, at loven finder anvendelse efter konkret ansøgning fra ejendomsejeren og på baggrund af de vilkår og betingelser, som fremgår af sagsfremstillingen nedenfor.

Sagsfremstilling

Med ændringslov nr. 688 af 8. juni 2017 er indsat § 8A i Lov om kommunal ejendomsskat for at sikre, at en ejendomsejer har mulighed for at fravælge større stigninger i ejendomsskat.

I henhold til ændringsloven har kommunen mulighed for at give en ejendomsejer hel- eller delvis fritagelse for stigninger i ejendomsskat, der kan henføres til nye lokalplaner.


Ændringen gælder for de lokalplaner, der er vedtaget efter 1. oktober 2017 for ejerboliger og 1. oktober 2018 for øvrige ejendomme. Ejendomsejere vil efter denne periode kunne søge om fritagelse for en stigning i ejendomsskatten, hvis de ikke ønsker at udnytte den nye lokalplans anvendelses- eller byggemuligheder.


Ejendomsejerne kan opleve store stigninger i ejendomsskatten, hvis en ny lokalplan f.eks. giver mulighed for at bygge i flere etager, eller giver flere byggeretter.


Kommunerne kan vælge at anvende § 8 A, men det er ikke et krav, og borgerne har således ikke retskrav på anvendelse af reglen.


Ejeren af Gødstrupvej 6, Snejbjerg har fremsendt ansøgning om fritagelse efter § 8A den 24. april 2020. Lokalplan nr. 51.B3.3 er endeligt vedtaget d. 6.marts 2018. Lokalplanen giver mulighed for at udstykke flere byggegrunde på ejendommen.

Ejer er ikke interesseret i at gøre brug af de eksisterende muligheder og har på den baggrund søgt om fritagelse for stigning i ejendomsskat.


Der er i lovændringen visse betingelser, der skal være opfyldt for, at kommunen kan fritage en ejendomsejer for de skattemæssige konsekvenser af en lokalplan.


Betingelser for fritagelse i henhold til lov om kommunal ejendomsskat § 8A:

  • Grundværdien for ejendommen skal stige med mere end 20%
  • Fritagelsen gælder kun for den del af stigningen, der skyldes ny lokalplan
  • Ejendommen kan ikke anvendes eller udnyttes i videre omfang, end hvad der var tilladt før den nye lokalplan
  • Fritagelsen kan max gives i 10 år fra det tidspunkt, hvor grundværdien er ændret


Fritagelsen for stigning i grundskylden bortfalder:

  • Hvis ejendommen sælges eller de ændrede anvendelsesmuligheder tages i brug af nuværende ejer
  • Senest 10 år efter det tidspunkt, hvor der er sket en ændring i grundværdien


Konkret ansøgning:

Forvaltningen har modtaget en ansøgning fra ejeren af Gødstrupvej 6, hvor ejendommen opfylder ovenstående betingelser for fritagelse af ejendomsskatten i henhold til § 8A


Ejendomsejeren har med en ny lokalplan fået mulighed for at udstykke 14 nye grunde med byggemulighed i stedet for tidligere 5 grunde.
Ejendommen er beliggende op til et nybyggerkvarter, men nuværende ejer ønsker ikke på nuværende tidspunkt at udnytte de lokalplanlagte muligheder på ejendommen eller gøre brug af de ekstra byggeretter.


Ejendomsskattestigning på ejendommen:
Ejendomsskat 2019 – 28.364 kr. på baggrund af vurdering 2017 – 1.870.100 kr.
Ejendomsskat 2020 – 68.404 kr. på baggrund af vurdering 2018 – 3.331.900 kr.


Der er således tale om mere end en fordobling af ejendomsskatten - eller en stigning på 141,2 % - som følge af de nye byggemuligheder, som skal udredes af ejendomsejeren fremadrettet.


Grundværdien er steget med 78,16% på baggrund af lokalplanændringen.


I 2019 er ejendomsskatten opkrævet på baggrund af grundskatteloftsværdien på 1.381.600 kr. I 2020 er ejendomsskatten opkrævet på baggrund af grundværdien.


Ved en hel fritagelse vil der ske fritagelse for hele stigningen, som i ovenstående sag vil betyde en fritagelse på 40.040 kr. pr. år.

Ved en delvis fritagelse vil der kunne fastsættes en procentsats for fritagelse, f.eks. 50% af stigningen i ejendomsskat.
Ved en delvis fritagelse på f.eks. 50% vil ovenstående ejer modtage en fritagelse på 20.020 kr. pr. år.

Ved en fritagelse for den stigning, der overstiger 20 %, vil det betyde en fritagelse på 32.032 kr. pr. år.


Andre forhold af betydning:

Andre kommuner har udelukkende valgt at behandle konkrete ansøgninger om fritagelse i henhold til § 8A.

Nogen kommuner har givet fuld fritagelse i 10 år, andre har givet en fritagelse på stigningen over 20%, nogen har valgt at give afslag.

Ved en fritagelse på stigningen over 20% vil det betyde, at ejendomsejer fortsat skal betale en del af stigningen.

En fuld fritagelse vil sikre, at ejendomsejer kan fortsætte med at betale det samme som ved tidligere vurderinger.


Der er pt. ingen systemunderstøttelse til at håndtere §8A og sikre, at ejendomsejer overholder betingelserne for fritagelsen. Fritagelsen vil derfor blive håndteret manuelt i forvaltningen.

Økonomi

I forhold til den konkrete ansøgning vil en fritagelse for stigningen over 20% medføre en mindre indtægt for kommunen på 32.032 kr. pr. år i mistet ejendomsskat i maksimalt 10 år.


Forvaltningen anbefaler, at § 8A i Lov om kommunal ejendomsskat finder anvendelse i Herning Kommune efter konkret ansøgning for den stigning, der overstiger 20 % og den maksimale længde. Fritagelsen gives fra det år, hvor ansøgningen modtages.


Forvaltningens anbefaling bunder i, at fritagelse efter en konkret ansøgning både beløbs- og ressourcemæssigt forventes at kunne administeres af forvaltningen på ca. 15 timer årligt pr. ejendom. Flere kommuner har indført en lignende praksis.

I forhold til den kommunale udligning bemærkes, at det er den afgiftsmæssige grundværdi (grundværdi fratrukket fritagelser), der er grundlaget for udligning.

Det indstilles i sagen, at Økonomi- og Erhvervsudvalget giver fritagelse til ejeren af Gødstrupvej 6, Snejbjerg i de maximale 10 år for den stigning, der overstiger 20 %.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller:

at § 8A i Lov om kommunal ejendomsskat finder anvendelse for Gødstrupvej 6, Snejbjerg i Herning Kommune,


at fritagelsen gives på baggrund af en konkret ansøgning fra ejendomsejeren,


at der sker fritagelse for den stigning i grundskyld, der overstiger 20 %


at fritagelsen er gældende i maksimalt 10 år,


at fritagelsen meddeles med tilbagevirkende kraft fra ansøgningstidspunktet


at Økonomi- og Erhversudvalget forelægges fremtidige sager af lignende karakter til afgørelse.


Direktøren for Teknik og Miljø indstiller:

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.