Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 13. juni 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

240. Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag for erhvervsområde ved Poulsgade i Herning

Sagsnr.: 01.02.05-P16-22-15 Sagsbehandler: Tanja Henriksen  

Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag for erhvervsområde ved Poulsgade i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 Øvrige sagsbehandlere: Lisbet Rørbæk Abildtrup

Sagsresume

Byplanudvalget besluttede på mødet den 23. maj 2016 at udsætte forslag til bevarende lokalplan nr. 12.E4.6 for erhvervsområde ved Poulsgade i Herning, der er udarbejdet på baggrund af et §14 forbud mod nedrivning af ejendommen på Poulsgade 2-4 i Herning samt et ønske fra Herning Byråd om at fastlægge bevarende bestemmelser for den bevaringsværdige bebyggelse samt bestemmelser for nybyggeri i lokalplanområdet.

 

Forvaltningen har efterfølgende justeret udformningen af byggefelt B samt de tilhørende bestemmelser om højde og etageantal.

 

Forslag til bevarende lokalplan nr. 12.E4.6 for erhvervsområde ved Poulsgade i Herning indstilles hermed til foreløbig vedtagelse. 

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet omfattes af matrikel nr. 408a, Herning Bygrunde, og er beliggende på Poulsgade i den østlige del af Herning by. Området afgrænses mod nord af Poulsgade, mod vest af Sjællandsgade, mod syd af Dronningens Boulevard og mod øst af beplantning i skel.

 

 

Lokalplanområdet er ca. 2800 m2.

 

Der ligger i dag to bygninger inden for lokalplanområdet; tankanlægget, der er bevaringsværdigt, og et skur på ca. 100 m2, som lokalplanforslaget tillader nedrevet ved opførelse af nyt byggeri.

 

Området har et industrielt præg, en unik arkitektur og kun ganske lidt beplantning.

 

I forbindelse med udsættelsen af lokalplanforslagets foreløbige vedtagelse har forvaltningen justeret udformningen af byggefelt B samt de tilhørende bestemmelser om højde og etageantal. Justeringen har dog ikke haft indvirkning på byggeretten i forhold til det oprindelige lokalplanforslag. Den eksisterende bebyggelse har et areal på ca. 455 m2. En eventuel ny bebyggelse skal opføres inden for byggefelt B, der har et areal på ca. 450 m2 og giver mulighed for at opføre bebyggelse i op til 4 etager, hvilket giver en byggeret på 1800 m2. Den samlede bebyggelsesprocent inden for lokalplanområdet må dermed ikke overstige 80.

  

Plangrundlag

Området er omfattet af den eksisterende lokalplan nr. 12.E4.1 for erhvervsområde mellem Dronningens Boulevard og Poulsgade, der aflyses for det område, som er omfattet af nærværende lokalplan, ved dens endelige vedtagelse og offentliggørelse.

 

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2013-2024, og der er derfor udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 58 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024.

 

Lokalplanen er desuden vurderet i forhold til cirkulære nr. 37 af 20. april 2006 om planlægning af arealanvendelsen inden for en afstand af 500 meter fra risikovirksomhed.

 

Lokalplanens formål

Lokalplanens formål er at sikre den eksisterende bevaringsværdige bebyggelse på matr. nr. 408a, Herning Bygrunde, ved at fastlægge bestemmelser for bebyggelse i lokalplanområdet. Disse bestemmelser skal sikre bevaring af eksisterende bebyggelses særlige arkitektoniske udtryk og originale udseende.

 

Lokalplanen har til formål at fastlægge områdets anvendelse til erhverv i miljøklasse 1-3 samt give mulighed for etablering af foreningsformål. Lokalplanen giver desuden mulighed for etablering af café/restaurationsvirksomhed i bebyggelsens stueetage. Dermed giver lokalplanen mulighed for en ny anvendelse af det eksisterende tankanlæg på Poulsgade 2-4 i Herning.

 

Umiddelbart vest for lokalplanområdet ligger Herning Slagteri, Danish Crown, der er en risikovirksomhed. Derfor har lokalplanen også til formål at forebygge miljøkonflikter inden for lokalplanområdet og i forhold til omgivelserne.

 

Lokalplanen skal desuden fastlægge adgangs- og parkeringsforhold i lokalplanområdet.

 

Det er også lokalplanens formål at give mulighed for opførelse af ny bebyggelse ved at fastlægge bestemmelser for ny bebyggelses omfang, placering og ydre fremtræden.

 

Lokalplanens indhold

Lokalplanen skal bevare den bevaringsværdige bebyggelse samt sikre genopførelse af den bevaringsværdige bebyggelse i forbindelse med ”force majeure”- begivenhed. En ”force majeure”-begivenhed er en hændelse, som man ingen indflydelse har på, og som ikke kan forudsiges. Dette kan for eksempel være brand, naturkatastrofe eller anden skade. Derudover giver lokalplanen mulighed for at opføre ny bebyggelse i maksimum 4 etager øst for den bevaringsværdige bebyggelse.

I forbindelse med behandling af byggeansøgninger skal Herning Byråd godkende bebyggelsens udformning og materialevalg med henblik på, at sikre et godt samspil med den eksisterende bevaringsværdige bebyggelse og en arkitektonisk fin bearbejdning af bebyggelsen mod Dronningens Boulevard.

 

Lokalplanområdet vejbetjenes fra Poulsgade med separat ind- og udkørsel.

Lokalplanen udlægger et areal til bøgepur samt plantning af opstammede træer, der i art, afstand og størrelse er tilsvarende den eksisterende beplantning øst for lokalplanområdet langs Poulsgade. Beplantningen bliver brudt 2 steder som vist på kortbilag 2, så der kan etableres separat ind- og udkørsel til lokalplanområdet.

Lokalplanen udlægger et tilsvarende bredt areal til bøgepur i hele lokalplanområdets afgrænsning for at markere lokalplanområdet samt for at området opfattes mere sammenhængende med omgivelserne blandt andet i forhold til boligbebyggelsen på nordsiden af Poulsgade.

 

På grund af lokalplanområdets nærhed til slagteriet samt sin placering tæt på boligområdet nord for Poulsgade indeholder lokalplanen bestemmelser, der sikrer, at de gældende grænseværdier for støj og vibration bliver overholdt.

 

Bilag

Udover forslag til bevarende lokalplan nr. 12.E4.6 for erhvervsområde ved Poulsgade i Herning er dette dagsordenspunkt vedlagt Miljøministeriets høringssvar, der blandt andet belyser problematikker vedrørende støj, lugt og samfundsrisiko. Derudover er medtaget en skrivelse fra Danish Crown, der ønskes behandlet sammen med den foreløbige vedtagelse af lokalplanforslaget. De i Bilag 2 og 3 påpegede problematikker forholder sig til det lokalplanforslag, som blev udsat på byplanudvalgsmødet den 23. maj 2016, hvor en eventuel ny bebyggelse skulle opføres i direkte tilkobling til den eksisterende bevaringsværdige bebyggelse samt i minimum 4 etager og maksimum 6 etager.

 

Det tilrettede lokalplanforslag, som behandles på nærværende møde, søger at imødekomme de påpegede problematikker ved at trække ny bebyggelse så langt væk fra slagteriet som muligt samt ved at reducere etageantallet til maksimum 4 etager, hvilket er tilsvarende kontorbyggeriet umiddelbart øst for lokalplanområdet. 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til bevarende lokalplan nr. 12.E4.6 for erhvervsområde ved Poulsgade i Herning foreløbigt vedtages.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

  • Bilag 1 - 12.E4.6_Bevarende lokalplan_erhverv på Poulsgade
  • Bilag 2 - Høringssvar vedr lokalplan for højhus Poulsgade - Miljø- og Fødevareministeriet
  • Bilag 3 - Skrivelse fra Danish Crown - Lokalplan 12.E4.6