Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 13. juni 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

239. Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 58 for Erhvervsområde ved Dronningens Boulevard

Sagsnr.: 01.02.15-P16-15-15 Sagsbehandler: Tanja Henriksen  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 58 for Erhvervsområde ved Dronningens Boulevard

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 Øvrige sagsbehandlere: Lisbet Rørbæk Abildtrup

Sagsresume

Byplanudvalget besluttede på mødet 23. maj 2016 at udsætte forslag til bevarende lokalplan nr. 12.E4.6 for erhvervsområde ved Poulsgade i Herning samt det tilhørende kommuneplantillæg nr. 58 til Herning Kommuneplan 2013-2024, der er udarbejdet for at tilvejebringe det kommuneplanmæssige grundlag for forslag til lokalplan nr. 12.E4.6 for et erhvervsområde ved Poulsgade i Herning. Kommuneplantillægget ændrer i bestemmelserne for rammeområde 12.E4 for et erhvervsområde ved Dronningens Boulevard i Herning.

Sagsfremstilling

For at give mulighed for, at der kan etableres foreningsformål i den vestligste del af rammeområde 12.E4 samt cafe-/restaurationsformål i stueetagen, er der udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 58 til Herning Kommuneplan 2013-2024.

 

 

 

Rammeområdet omfatter følgende matr.nr.: 408a, 408b, 205a, 205b, 115ag, 115ah, 115y, 114h, 105c, alle Herning Bygrunde, og dele af vejlitra 7000ee og 7000bt. Området udgør et samlet areal på ca. 32.500 m2.

 

Rammeområdet ligger i den østlige del af Herning. Dronningens Boulevard og jernbanen danner områdets sydlige afgrænsning. Som afgrænsning mod vest ligger Danish Crown, og yderligere mod vest ligger banegården. Silkeborgvej danner den østlige afgrænsning til rammeområdet, mens den nordlige afgrænsning hovedsageligt består af boligbebyggelse.

 

Rammeområdet ligger i byzone.

 

Tillægget ændrer kun i bestemmelserne for rammeområdets vestligste del (matrikel nr. 408a, Herning Bygrunde).

 

Kommuneplantillæg nr. 58 tilføjer muligheden for at anvende den vestligste del af rammeområde 12.E4 til foreningsformål samt café/restauration (matr.nr. 408a, Herning Bygrunde).

 

Tillægget ændrer desuden den mindst tilladte miljøklasse fra 2 til 1. Tillægget laver ikke yderligere ændringer i bestemmelserne for rammeområde 12.E4. 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til kommuneplantillæg nr. 58 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for et erhvervsområde ved Dronningens Boulevard i Herning foreløbigt vedtages.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Bilag

  • Bilag 1 - Tillæg 58