Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 13. juni 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

228. Orientering om frikommuneforsøg

Sagsnr.: 00.01.00-P08-1-16 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Orientering om frikommuneforsøg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Regeringen og KL har i kommuneøkonomiaftalen for 2016 aftalt at igangsætte et frikommuneforsøg i perioden 2016-2019. Målet er at tilvejebringe ny viden og praktiske erfaringer, der kan bidrage til effektiviseringer, forenklinger og bedre styring. Der var ansøgningsfrist den 1. juni 2016. Herning Kommune deltager i en ansøgning sammen med 6 andre kommuner i projekt om styringen af økonomien på det specialiserede socialområde.

Sagsfremstilling

Frikommuneforsøget organiseres i netværk af frikommuner, der samles om at lave forsøg indenfor et fælles tema. Denne organisering skal understøtte en fokuseret og sammenhængende forsøgsindsats for at løse en fælles samfundsmæssig problemstilling. I netværkene nytænkes indsatsen i tæt samspil mellem de deltagende frikommuner, som løbende gennem forsøgsperioden videndeler om og følger op på forsøgenes fremdrift, resultater, metoder mv. Alle frikommuner i et netværk gennemfører dog ikke nødvendigvis de samme forsøg inden for temaet.

 

Frikommunerne kan efter ansøgning blive undtaget fra statslige regler eller få et ændret regelgrundlag, hvis de støder på lovgivningsmæssige barrierer. Der lægges op til at give frikommunerne vide rammer for at nytænke deres opgaveløsning. Forsøg må ikke være i strid med grundloven eller EU-regler, give frikommunerne økonomiske fordele på bekostning af andre eller bryde afgørende med borgernes retssikkerhed.

 

Social, Sundhed og Beskæftigelse har den 1. juni ansøgt om frikommuneforsøg under temaet "Bedre styring af udgifterne på det specialiserede socialområde". Der ansøges i samarbejde med Favrskov, Holstebro, Randers, Silkeborg, Skive og Aabenraa kommuner. Et eksempel på det der ønskes afprøvet er øget brug af teknologiske hjælpemidler til borgere, der ikke selv kan give samtykke hertil.

Ambitionen er, gennem en række forsøg indenfor det specialiserede socialområde at undersøge balancen mellem effektiv brug af de tilgængelige ressourcer og hensynet til borgerens valgfrihed og selvbestemmelse.

Økonomi

Alle administrative udgifter afholdes indenfor rammen.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at ansøgning om frikommuneforsøg tages til orientering.
Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

  • Ansøgning frikommunenetværk socialområdet