Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 13. juni 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

248. Foreløbig vedtagelse af spildevandsplan tillæg nr. 4 til skole i Hammerum/Gjellerup

Sagsnr.: 06.00.00-P16-1-15 Sagsbehandler: Trine Grud Fisker  

Foreløbig vedtagelse af spildevandsplan tillæg nr. 4 til skole i Hammerum/Gjellerup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Tillæg 4 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 udarbejdes på baggrund af en ny lokalplan til offentlige formål i område mellem Hammerum og Gjellerup (Lokalplan nr. 31.OF8.1).

 

Forvaltningen anbefaler, at tillæg 4 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 foreløbig vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger.

Sagsfremstilling

Med lokalplan nr. 31.OF8.1 bliver det muligt at etablere en ny skole for Hammerum/Gjellerup, samt udvikle de eksisterende institutioner og idrætshallen med tilhørende fodboldbaner. Desuden lægger lokalplanen op til, at der kan skabes nye rekreative områder i den grønne kile langs Hammerum Bæk. Lokalplanen forventes foreløbigt vedtaget af Byrådet den 17. maj 2016.

 

En forudsætning for at etablere en ny skole og udvide eksisterende institution i området er, at området optages i Herning Kommunes spildevandsplan. Med dette tillæg (bilag 4) optages følgende dele af lokalplanområdet i Spildevandsplanen , jf. oplandskort, udløbsskema og oplandsskema i tillæggets bilag 1 - 3:

  • området, hvor skolen skal bygges (opland Y14-3.P)
  • området, hvor institutionen ved Frølundvej 49 ligger (opland Y10-2.P)

 

Lokalplanen udlægger arealer til grønne områder og til boldbaner. Disse optages ikke som nye oplande, da der ikke skal ledes regn- og spildevand væk herfra til offentlig kloak. Hvis fodboldbanerne skal drænes, skal der søges om særskilt tilladelse til afledning af drænvand.

De nye oplande optages i spildevandsplanen som separatkloakerede, med afledning af spildevand og regnvand fra befæstede arealer til Herning Vand A/S kloaksystem.

 

Afledning af spildevand fra de nye oplande skal ske til Herning Renseanlæg.  

 

Regnvand fra ny skole

Regnvand skal ledes til eksisterende regnvandsbassin vest for lokalplanområdet, ved Drosselvej og Bogfinkevej. I regnvandsbassinet sker der forsinkelse og rensning af vandet. Regnvandsbassinet er etableret for få år siden. Det skal udvides for at kunne aftage den ekstra vandmængde fra det nye opland, hvor skolen bygges. Herning Vand A/S foreslår at lede vandet hen til bassinet via en grøft. I forbindelse med ansøgning om udledningstilladelse vil det blive nærmere planlagt/afklaret, hvordan afledningen af regnvand skal foregå, og i hvilket omfang bassinet skal udvides/ændres.

 

Regnvand fra institutionen ved Frølundvej 49

Regnvand fra institutionen ledes direkte til udløbsledningen fra regnvandsbassinet for opland Y09. Der sker således ingen rensning af vandet inden det løber ud i bækken. Når institutionen skal udvides, vil Herning Vand etablere et regnvandsbassin til rensning og forsinkelse af alt regnvand fra institutionsområdet.   

 

Recipient for regnvand

Både det eksisterende bassin ved Drosselvej/Bogfinkevej og det nye bassin ved Frølundvej udleder/skal udlede til Hammerum Bæk. Miljømål for Hammerum Å er ”god økologisk tilstand”. Vandløbets aktuelle tilstand er "moderat økologisk tilstand".

 

Etablering af ny skole og evt. udvidelse af eksisterende institution betyder, at der vil blive ledt mere regnvand til det nuværende og kommende bassin i området, end det er tilfældet i dag. Bassinerne anlægges/udvides, så de kan håndtere den øgede vandmængde, og de bliver indrettet efter spildevandsplanens retningslinjer for regnvandsbassiner. Den øgede befæstelse i lokalplanområdet forventes derfor ikke at give anledning til at vandføringsevnen påvirkes eller ringere tilstand i vandløbet.  

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at tillæg 4 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 foreløbig vedtages og sendes i 8 ugers offentlig høring.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Bilag

  • Bilag 1. Kortbilag for Hammerum
  • Bilag 2. Udløbsskema for Hammerum
  • Bilag 3. Oplandsskema for Hammerum
  • Bilag 4. Tillæg 4 til Herning Kommunes spildevandsplan 2015-2025 - ny skole HammerumGjellerup