Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 13. juni 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

247. Frigivelse af anlægsbevilling til helhedsplan for udvikling af Søby Brunkulsleje

Sagsnr.: 04.00.00-P20-4-15 Sagsbehandler: Mathias Utoft Jørgensen  

Frigivelse af anlægsbevilling til helhedsplan for udvikling af Søby Brunkulsleje

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Pia Colstrup

Sagsresume

Forvaltningen har udarbejdet forslag til en helhedsplan for Søby Brunkulsleje med tilhørende budget for de afsatte 3,188 mio. kr. Der afdækkes mulighed for at fundraise yderligere midler. Planen indeholder indsatser indenfor landskabspleje, bygninger, stier og formidling. Planen er udarbejdet i samarbejde med lodsejere og har været drøftet med de fire lokale borgerforeninger (Kølkær, Fasterholt, Høgild og Arnborg) samt Grønt Råd. Der er fuld opbakning til planen hele vejen rundt.

 

Forvaltningen anbefaler, at helhedsplanen godkendes, og at der frigives anlægsudgiftsbevilling på 3,188 mio. kr. til realisering af helhedsplanen i 2016 og 2017.

Sagsfremstilling

Det overordnede formål med helhedsplanen er at realisere fredningen for Søby Sø og Søby Brunkulsleje, hvor fredningens formål sigter efter at; områdets naturmæssige, landskabelige værdier samt kulturværdier søges bevaret eller forbedret. Samtidig skal offentlighedens adgang forbedres til de dele af området, hvor det vurderes at være sikkerhedsmæssigt forsvarligt og foreneligt med naturværdierne. Derfor vil helhedsplanen forsøge at gøre Søby Brunkulsleje til en spændende udflugtsmål i Herning Kommune, som er kendt nationalt, hvor besøgende kan dykke ned i brunkulsgravningens historie og opleve det spændende kulturlandskab.

 

Der er foretaget enkelte ændringer i forhold til det, der var skitseret i fredningen. Dette fremsendes til godkendelse hos fredningsnævnet.

 

Helhedsplanen sætter fokus på følgende indsatser, som også kan ses på vedlagte kortoversigt:

 • Landskabspleje:
  • Rydning af udsigter på privatejede arealer
  • Rydning af opvækst på de to tilbageværende sandtippearealer (ørkener)
 • Bygninger:
  • Konceptudvikling og opbygning af Elmers hus som toilet- og formidlingshus.
  • Konceptudvikling og opbygning af et udsigtstårn og et fugletårn (se placering på vedlagte kortoversigt).
 •  

 • Stier:
  • Etablering af kombineret gang- og cykelsti fra Elmers Hus i retning mod Kølkær
  • Etablering af vandrestier på privatejede arealer
  • Etablering af støttefaciliteter (parkeringsplads, bord-bænkesæt etc.)
 • Formidling:
  • Udvikling og installation af informationstavler, billede standere og oplysningsskilte
  • Konceptudvikling af udrulning af digital formidling om området og historien. 
 •  

De fire lokale borgerforeninger har mulighed for at indsende forslag om ønsker til helhedsplanen frem til 15. maj 2016. Deres forslag søges indarbejdet i helhedsplanen ud fra frednings formål og retningslinjer, øvrig gældende lovgivning samt helhedsplanens overordnede projektindhold. 

Økonomi

Der er afsat rådighedsbeløb på 2,125 mio. kr. i 2016 og 1,063 mio. kr. i 2017, i alt 3,188 mio. kr. på Serviceområde 04 Grønne områder til realisering af fredningen for Søby Sø og Søby Brunkulsleje. Der er udarbejdet et basisbudget ud fra de 3,188 mio. kr., som skal sikre, at de aktiviteter Herning Kommune er forpligtet til at gennemføre jf. fredningsbekendtgørelse.

 

Naturstyrelsen og AFLD Fasterholt (det tidligere Østdeponi) forestår selv etablering af de faciliteter og indsatser skitseret på deres arealer og afholder selv udgiften. Herning Kommune forestår dog etableringsomkostninger og drift af Elmers Hus samt udsigtstårn og fugletårn.

 

AFLD har budgetteret med 908.970 kr. til anlæg og Naturstyrelsen har budgetteret med 170.000 kr. til anlæg og 130.000 kr. årlig til løbende drift.

Der afdækkes mulighed for at fundraise yderligere midler, med det formål at kunne udvikle og øge kvaliteten af Elmers Hus og de to tårne samt udvikle og udbygge den digitale formidling.

 

 

Der blev i forbindelse med budget 2009 af Byrådet afsat 245.000 kr. til drift af området og anlæg. Driftsudgifter afholdes indenfor afsat driftsbudget på Serviceområde 04 Grønne områder.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at helhedsplanen godkendes,

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 3,188 mio. kr. med tilhørende rådighedsbeløb på 2,125 mio. kr. i 2016 samt 1,063 mio. kr. i 2017 til Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr.,

 

at anlægsudgiften finansieres af de til formålet afsatte rådighedsbeløb på 2,125 mio. kr. i 2016 og 1,063 mio. kr. i 2017 på Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 050099 01 Søbyfredningen.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Bilag

 • Oversigtskort for helhedsplan for Søby BRunkulsleje
 • Signaturforklaring