Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 13. juni 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

246. Anlægsbevilling til ombygning af Knudsvej 10-12 i Herning til midlertidig flygtningeindkvartering

Sagsnr.: 03.25.18-G01-3-16 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Anlægsbevilling til ombygning af Knudsvej 10-12 i Herning til midlertidig flygtningeindkvartering

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Beskæftigelsesudvalget har peget på Knudsvej 10-12 i Herning som egnet til midlertidig flygtningeindkvartering.

 

Kommunale Ejendomme skal stå for ombygningen, hvorfor der søges om anlægsudgiftsbevilling på 1,372 mio. kr. til projektet.

 

Anlægsbevillingen finansieres af en betalingsaftale med Beskæftigelsesafdelingen på 1/4 af beløbet i fire år.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles anlægsbevilling.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesudvalget har den 16. marts 2016 godkendt den kommunale ejendom Knudsvej 10-12 i Herning som egnet til midlertidig flygtningeindkvartering.

 

Bygningen kræver en ombygning for at blive egnet til boligformål, hvortil udgifterne er anslået til 1,372 mio. kr.

 

Kommunale Ejendomme skal stå for ombygningen jfr. praksis i tidligere lignende sager.

 

Der er meddelt dispensation for anvendelse af bygningen til formålet.

Økonomi

Ejendommen Knudsvej 10-12 er en kommunal bygning, som ejes af Kultur og Fritid. Beskæftigelsesafdelingen overtager ved ibrugtagningen alle løbende udgifter vedrørende ejendommen.

 

Kommunale Ejendomme står således udelukkende for udførelse af ombygningen og tilvejebringelse af finansiering hertil.

 

På baggrund af ovenstående søges om anlægsudgiftsbevilling på 1,372 mio. kr. i 2016 til Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, nyt sted nr. "Ombygning af Knudsvej 10-12, Herning".

 

Finansiering sker via en fireårig betalingsaftale mellem Beskæftigelsesafdelingen og Kommunale Ejendomme. Den årlige betaling er 1/4 af udgifterne, svarende til 0,343 mio. kr. pr. år. Aftalen er uopsigelig i perioden.

 

Udgifter til årlig betaling for ombygningen samt driftsudgifter afholdes indenfor afsat budget på Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse.

 

Arbejdet med ombygning forventes igangsat primo august 2016, hvor hele ejendommen forventes at være fraflyttet af de nuværende brugere.

 

Under denne forudsætning kommer betalingsaftalen til at udgøre 0,143 mio. kr. i 2016, 0,343 mio. kr. i 2017, 0,343 mio. kr. i 2018, 0,343 mio. kr. i 2019 og 0,200 mio. kr. i 2020, som indtægtsbudgettet på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, funktion 00.25.13 "Andre faste ejendomme" skal opskrives med.

 

Såfremt der de kommende måneder sker en ændring i det p.t. vurderede behov for indkvarteringspladser fra Beskæftigelsesafdelingen, vil igangsætningstidspunktet blive udskudt. Budgettilpasning mellem årene som konsekvens heraf vil indgå i en af årets budgetopfølgninger.

 

Det forventes, at der vil blive inddraget flygtninge, ansat i virksomhedspraktik hos Kommunale Ejendomme, i projektet efter samme model som på Sebbesandevej.

 

Udgift til indretning af ejendomme til udlejning til beboelse i henhold til Integrationsloven er låneberettiget.

 

Endvidere er der som led i aftalen mellem KL og regeringen af 18. marts 2016 om "Bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge" etableret en pulje på 75 mio. kr. i 2016 og 75 mio. kr. i 2017 til "Tilskud til etablering af midlertidige boliger og ombygning af egnede tomme bygninger til flygtninge". Der kan opnås tilskud på op til 50% af kommunens udgifter til etablering af midlertidige boliger og ombygning af tomme bygninger, og der vil blive ansøgt om tilskud til nærværende ombygning. Det igangværende ombygningsprojekt på Sebbesandevej vurderes også at opfylde betingelserne for tilskud, ligesom kommende ombygningsprojekter vil blive vurderet i forhold til tilskudsmuligheder.

 

Såfremt der opnås tilsagn om tilskud, vil sagen blive fremsendt på ny til politisk behandling.

 

Der skal i forbindelse med sagen gøres opmærksom på, at der ved budgetforliget for budget 2013 samt på møde den 14. maj 2013 i Byrådet er truffet beslutning om, at provenuet fra salg af Knudsvej 10-12, når salget er gennemført, tilføres Serviceområde 15 Kultur til at realisere planerne for nyt gårdrum for Nørregade 7 i Herning.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 1,372 mio. kr. i 2016 til Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, nyt stednr. "Ombygning af Knudsvej 10-12, Herning" til dækning af ombygningsudgifterne. Udgiften finansieres af de likvide midler,

 

at bevillingen finansieres ved opskrivning af indtægtsbudgettet på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, funktion 00.25.13 "Andre faste ejendomme" med 0,143 mio. kr. i 2016, 0,343 mio. kr. i 2017, 0,343 mio. kr. i 2018, 0,343 mio. kr. i 2019 og 0,200 mio. kr. i 2020. Indtægten tilskrives de likvide midler,

 

at forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt med Beskæftigelsesafdelingen om betaling af ombygningsudgifterne på de i sagen skitserede vilkår. 
Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.