Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 13. juni 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

245. Anlægsbevilling til ny ydermur på Herninglund 2, Herning

Sagsnr.: 03.00.00-S00-1-12 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Anlægsbevilling til ny ydermur på Herninglund 2, Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Anmodning om anlægsudgiftsbevilling på 0,186 mio. kr. i 2016 til ny ydermur på ejendommen Herninglund 2 i Herning.

Sagsfremstilling

Den kommunale udlejningsbolig Herninglund 2 i Herning har stået tom siden efteråret 2015 på grund af fugtproblemer og deraf følgende mistanke om skimmelsvamp.

 

Der har været iværksat flere mindre omfattende renoveringstiltag i forsøg på at udbedre årsagen til fugten i ejendommen, hvilket desværre ikke er lykkedes.

 

Det har nu vist sig, at fugten stammer fra ydermuren. Det er derfor nødvendigt at bryde den eksisterende facademur ned og opføre en ny.

 

I budget 2016 står et rådighedsbeløb til diverse anlægsarbejder på 0,116 mio. kr., som er overført fra 2015 til ekstraordinær istandsættelse af udlejningsejendomme i 2016.

 

Rådighedsbeløbet ønskes frigivet og anvendt til delvis dækning af udgiften til den ny ydermur, som udgør i alt 186.000 kr. jfr. tilbud.

 

Den resterende del af udgiften afholdes inden for driftsbudgettet til vedligehold af beboelsesejendomme på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme.  

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb i 2016 på 0,186 mio. kr. til Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, nyt stednr. "Ny ydermur - Herninglund 2, Herning",

 

at anlægsbevillingen finansieres af det i 2016 afsatte rådighedsbeløb på 0,116 mio. kr. på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, stednr. 011099 01, "Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder",

 

at den resterende finansiering på 0,070 mio. kr. i 2016 sker fra driftsbudgettet på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, funktion 00.25.11 "Beboelse".
Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.