Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 13. juni 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

244. Anlægsbevilling til renovering af gader i forbindelse med kloakfornyelse 2014 - 2017

Sagsnr.: 05.05.06-P20-2-14 Sagsbehandler: Mohamad Hamze  

Anlægsbevilling til renovering af gader i forbindelse med kloakfornyelse 2014 - 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om en anlægsudgiftsbevilling på 1.112.000 kr. til renovering af veje i forbindelse med kloakfornyelse.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 1.112.000 kr. i 2016 til serviceområde 09 Trafik, samt at udgiften finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 1.112.000 kr.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten er der på serviceområde 09 Trafik stednr. 223068 Renovering af gader og veje ifm. kloakfornyelse overført 552.000 kr. fra 2015 samt afsat 560.000 kr. i 2016, i alt 1.112.000 kr. til renovering af veje i forbindelse med store ledningsomlægninger, hvor dele af vejbelægningen bliver opbrudt.

 

Beløbene foreslås anvendt til nye kantsten, omlægning af fortove og fornyelse af rendestensbrønde i forbindelse med renovering af kloaksystemet i Sølvgade. Arbejderne indgår i en samlet helhedsplan med de af Byplanudvalget afsatte midler til fornyelse af belægninger og inventar i området omkring bybusterminalen.

 

Renovering af afvandingssystemet bliver erfaringsmæssigt 50 - 75 % billigere, når den udføres i forbindelse med kloakfornyelse.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på i alt 1.112.000 kr. i 2016 til serviceområde 09 Trafik, sted nr. 223068 - Renovering af gader og veje i forbindelse med kloakfornyelse,

 

at udgiften finansieres af de på samme sted nr. afsatte rådighedsbeløb på i alt 1.112.000 kr.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.