Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 13. juni 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

243. Energistrategi

Sagsnr.: 13.00.00-P15-1-12 Sagsbehandler: Lotta Sandsgaard  

Energistrategi

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

I forbindelse med revision af kommuneplanen, skal den nuværende klimaplan revideres. Forvaltningen har udarbejdet et forslag til energistrategi, der skal afløse klimaplanen.

Strategien er et redskab, der skal hjælpe Herning Kommune i arbejdet med at begrænse de globale klimaforandring. Strategien skal desuden være med til at sikre, at omstillingen til vedvarende energi sker på en måde så det giver mening i Herning. Vision er: "Mere vækst med energirigtige løsninger"

 

Forvaltningen anbefaler, at forslag til energistrategi indarbejdes i forslag til Kommuneplan 2017-2028

Sagsfremstilling

Danmarks første klimaplan blev vedtaget i Herning Kommune i 2009. Med et fald i kommunens CO2 udledning på 6,5% frem til 2013, har vi mange gode erfaringer at bygge videre på. (Status på CO2 fra 2015 forventes at foreligge medio 2016.) Da klima- og energiområdet er i stor udvikling og forandring, foreslår forvaltningen at klimaplanen erstattes med vedlagte forslag til Energistrategi. Strategien er opbygget så den kan rumme udviklingen på området både med hensyn til rammevilkår, nye teknologier mv.

Visionen er: "Mere vækst med energirigtige løsninger". Strategien samler kort byrådets mål og den strategi der gør, at omstillingen til vedvarende energi sker på en måde, der giver mening i Herning.

 

Strategien ledsages af et idékatalog, der er blevet til i et samarbejde med erhvervslivet og lokale energiaktører. Alle har bidraget i bl.a. workshops og netværksmøder med stort engagement. Idékataloget er tænkt som inspiration til byrådets videre arbejde. Det er målet at strategien følges op af konkrete handleplaner, der vedtages sammen med budgettet. Med vedtagelse af forslag til Energistrategi, tages der således ikke stilling til konkrete handlinger. Forvaltningen vil efterfølgende udarbejde forslag til handleplan for 2017.

 

Energistrategien indeholder følgende mål:

 • Herning kommune skal være uafhængig af fossile brændsler i 2050
 • Omstillingen til en energieffektiv kommune styrkes
 • Potentialet i energieffektive løsninger udnyttes til at skabe lokal vækst og erhvervsudvikling.

 

Forslag til strategi for hvordan Herning Kommune skal arbejde for at nå målene, er udarbejde på baggrund af en række workshops mv. med deltagelse af det lokale erhvervsliv og energiaktører - og lyder:

 

Byrådet vil arbejde for sine mål ved at:

 • Indgå i tværgående samarbejder med erhverv, borgere og uddannelser om energieffektivisering, god ressourceudnyttelse og teknologiomstilling.
 • Formidle og synliggøre vedvarende energiløsninger og energibesparende tiltag
 • Indgå i samarbejde med energisektoren om omstilling til fossilfrit energisystem
 • Skabe gode rammevilkår for omstillingen af energisystemet og energieffektivisering
 • Deltage i samarbejde med andre kommuner og indgå i internationale projekter om energieffektivisering og omstilling af energisystemet
 • Gå forrest og vise vejen med energieffektive løsninger i kommunale aktiviteter.

Økonomi

Der tages stilling til økonomien i forbindelse med vedtagelse af handleplan for 2017.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at energistrategiens mål godkendes og indarbejdes i forslag til kommuneplan 2017-2028.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 • Energistrategi
 • Energistrategi - idekatalog