Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 13. juni 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

237. Endelig vedtagelse af lokalplan for teknisk anlæg ved Gammel Landevej i Feldborg

Sagsnr.: 01.02.05-P16-25-15 Sagsbehandler: Tanja Henriksen  

Endelig vedtagelse af lokalplan for teknisk anlæg ved Gammel Landevej i Feldborg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 Øvrige sagsbehandlere: Joan Berentzen

Sagsresume

Byrådet vedtog den 1. marts 2016 forslag til lokalplan 03.T2.1 for teknisk anlæg ved Gammel Landevej i Feldborg.

 

Forslag til lokalplan 03.T2.1 for teknisk anlæg ved Gammel Landevej i Feldborg har været i offentlig høring i perioden fra 3. marts til 28. april 2016. Der er i denne periode ikke indkommet indsigelser til lokalplanforslaget, der er dog indkommet en bemærkning.

 

Forvaltningen indstiller, at lokalplan 03.T2.1 for teknisk anlæg ved Gammel Landevej i Feldborg endelig vedtages. 

Sagsfremstilling

Lokalplanen

Lokalplanområdet er ved lokalplanens udarbejdelse beliggende delvis i byzone ved den nordøstlige afgrænsning af Feldborg. Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2013-2024 og der er derfor udarbejdet et forslag til tillæg nr. 60, der udlægger et nyt rammeområde 03.T2 til teknisk areal ved Gammel Landevej i Feldborg.

 

 

Forslag til lokalplan 03.T2.1 fastlægger områdets anvendelse til teknisk anlæg og muliggør dermed etableringen af et regnvandsbassin ved Gammel Landevej i Feldborg.

 

Lokalplanen sikrer, at der etableres beplantningsbælte i den sydøstlige afgrænsning af lokalplanområdet, så der skabes en harmonisk overgang til det åbne land.

 

For at få plads til at etablere et regnvandsbassin, giver lokalplanen mulighed for at regulere vandløbet Feldborg Mose. De fremtidige dimensioner i vandløbet skal være tilsvarende de nuværende, hvorfor reguleringen ikke forventes at medføre ændringer i de afvandingsmæssige forhold. Vandløbet skal efter reguleringen have en afstand på minimum 8 meter til den eksisterende sø mod nord, der er registreret som beskyttet natur efter naturbeskyttelseslovens § 3, for at sikre mod overfladeafstrømning fra vandløbet til søen.

 

Regnvandsbassinet må maksimalt udgøre 30 % af lokalplanområdets samlede areal. For at sikre, at regnvandsbassinets udformning bidrager til områdets rekreative værdi, skal det etableres med jævnt og fladt skrånende bund og bredder, og holdes i en minimum afstand af 8 meter til vandløbet Feldborg Mose, der med sin regulering danner den nordlige afgrænsning af lokalplanområdet.

 

Lokalplanen giver kun mulighed for opførelse af mindre bygninger og anlæg, der er relateret til områdets anvendelse som teknisk anlæg. Disse bygninger skal tilpasses landskabet, hvorfor der i lokalplanforslaget stilles krav til materialer, omfang og placering af ny bebyggelse.

 

Lokalplanområdet må kun vejbetjenes fra Gammel Landevej.

 

Lokalplanen sikrer generel håndtering af overfladevand. Endvidere skal lokalplanen overføre dele af lokalplanområdet fra byzone til landzone.

 

Offentlig høring

Lokalplanforslaget og forslag til kommuneplantillæg nr. 60 har været i offentlig høring fra den 3. marts til og med den 28. april 2016. Der er indkommet en bemærkning i høringsperioden. Bemærkningen er vedlagt i forbindelse med behandlingen af den endelige vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 60, og omhandler indskrænkning af byzonen.

 

Da kommuneplantillæggets formål er at overføre kommuneplanramme 03.T2 til landzone, og da tillægget ikke kan regulere områder, der ligger uden for kommuneplanrammens afgrænsning, giver bemærkningen ikke anledning til ændringer i hverken kommuneplantillæg nr. 60 eller forslag til lokalplan 03.T2.1 for teknisk anlæg ved Gammel Landevej i Feldborg.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til lokalplan nr. 03.T2.1 for teknisk anlæg ved Gammel Landevej i Feldborg endeligt vedtages.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.