Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 13. juni 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

236. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 60 for teknisk anlæg ved Gammel Landevej i Feldborg

Sagsnr.: 01.02.15-P16-18-15 Sagsbehandler: Tanja Henriksen  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 60 for teknisk anlæg ved Gammel Landevej i Feldborg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

Øvrige sagsbehandlere: Joan Berentzen

Sagsresume

Byrådet har på mødet den 1. marts 2016 foreløbig vedtaget kommuneplantillæg nr. 60 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for et teknisk anlæg ved Gammel Landevej i Feldborg.

 

Forslag til kommuneplantillæg har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts til og med den 28. april 2016. Der er i perioden indkommet én bemærkning til kommuneplantillægget.

 

Forvaltningen indstiller kommuneplantillæg nr. 60 for teknisk anlæg ved Gammel Landevej i Feldborg til endelig vedtagelse uden ændringer.

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 60 udlægger en ny kommuneplanramme (03.T2) til teknisk anlæg, der giver mulighed for at arealet anvendes til klimatilpasning og generel håndtering af overfladevand ved etablering af et regnvandsbassin mm. Kommuneplanramme 03.T2 giver desuden mulighed for at etablere beplantning, der kan understøtte overgangen fra Feldborg til det åbne land.

 

 

Forslag til kommuneplantillæg nr. 60 har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts til og med den 28. april 2016. Der er i perioden ikke indkommet indsigelser til kommuneplantillægget, men der er indkommet en bemærkning vedrørende zonestatus i Felborg.

 

Bemærkningen (jf. Bilag 1 - Bemærkning til Kommuneplantillæg nr. 60 og Lokalplanforslag 03.T2.1) er fremsendt på vegne af ejeren af ejendommen Teglværksvej 13, der ligger nordøst for planområdet. Ejendommen Teglværksvej 13 er begrænset i udnyttelsen af produktionskapaciteten på grund af sin nærhed til Feldborg i forhold til at kunne overholde Husdyrlovens lugtgenekriterier. Bemærkningen omhandler derfor et ønske om indskrænkning af byzonen for Feldborg.

 

Da kommuneplantillæggets formål er at overføre kommuneplanramme 03.T2 til landzone, og da tillægget ikke kan regulere områder, der ligger uden for kommuneplanrammens afgrænsning, giver bemærkningen ikke anledning til ændringer i kommuneplantillæg nr. 60.

 

Forvaltningen vurderer, at kommuneplantillægget kan vedtages uden ændringer.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at kommuneplantillæg nr. 60 til Herning Kommuneplan 2013-2024 endeligt vedtages.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Bilag

  • Bemærkning til kommuneplantillæg nr. 60 og lokalplan 03.T2.1