Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 13. juni 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

234. Foreløbig vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 77 for boligområde i Fasterholt

Sagsnr.: 01.02.15-P16-12-16 Sagsbehandler: Sine Dall  

Foreløbig vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 77 for boligområde i Fasterholt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Herning Kommune har fået en henvendelse fra Herning Vand omkring placering af et regnvandsbassin inden for kommuneplanramme 73.B4 - Boligområde syd for Ejstrupvej og øst for Brandevej i Fasterholt. Den ønskede placering af regnvandsbassinet er ikke i overensstemmelse med disponeringen i lokalplan 73.B4.1 – boligområde øst for Brandevej i Fasterholt. 

 

Forvaltningen anbefaler at kommuneplanramme 73.B4 ophæves og arealerne tilbageføres til landzone.

 

Sideløbende med denne sag ophæves lokalplan 73.B4.1.

Sagsfremstilling

Lokalplan 73.B4.1 giver mulighed for at der kan etableres 24 boliger som åben-lav bebyggelse med en bygningshøjde på 8,5 meter. Området er ikke optimeret i forhold til udstykningen og arealanvendelsen i området og der er derved store grønne fællesarealer i lokalplanen.

 

Området er ca. 5 ha og ejet af Herning Kommune. På nuværende tidspunkt er området forpagtet ud til landbrugsformål og planerne for området er ikke realiseret.

 

Herning Vand ønsker at etablere et regnvandsbassin på arealet mod jernbanen. Denne placering af regnvandsbassin er ikke i overensstemmelse med disponeringen i lokalplanen for området.

 

Økonomiske konsekvenser ved tilbageførsel:

Det er forvaltningens umiddelbare vurdering at der ikke er større udgifter vedr. tilbageførsel af arealerne til landzone. Arealet er ejet af Herning Kommune.

 

Forvaltningens vurdering:

Forvaltningen anbefaler, at kommuneplanramme 73.B4 ophæves og arealet tilbageføres til landzone.

 

Forslag til kommuneplantillæg nr. 77 sendes i offentlig høring i minimum 8 uger, herefter kan planerne endelig vedtages og området udtages af kommuneplanen.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at rammeområde 73.B4 for Boligområde syd for Ejstrupvej og øst for Brandevej i Fasterholt ophæves og tilbageføres til landzone.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Bilag

  • Forslag kommuneplantillæg nr. 77