Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 13. juni 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

235. Ophævelse af lokalplan for boligområde i Fasterholt

Sagsnr.: 01.02.05-P16-10-16 Sagsbehandler: Sine Dall  

Ophævelse af lokalplan for boligområde i Fasterholt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Herning Kommune har fået henvendelse fra Herning Vand om placering af regnvandsbassin inden for lokalplan 73.B4.1 i Fasterholt. Den ønskede placering af regnvandsbassinet er ikke i overensstemmelse med principperne i lokalplan 73.B4.1, som er udlagt til boligområde.

 

Forvaltningen anbefaler at lokalplanen ophæves og arealerne tilbageføres til landzone.

Sagsfremstilling

Lokalplan 73.B4.1 giver mulighed for at der kan etableres 24 boliger som åben-lav bebyggelse med en bygningshøjde på 8,5 meter. Området er ikke optimeret i forhold til udstykningen og arealanvendelsen i området og der er derved store grønne fællesarealer i lokalplanen.

 

Området er ca. 5 ha og ejet af Herning Kommune. På nuværende tidspunkt er området forpagtet ud til landbrugsformål. Mulighederne i lokalplanen er ikke realiseret.

 

Herning Vand ønsker at etablere regnvandsbassin på arealet mod jernbanen. Denne placering af regnvandsbassin er ikke i overensstemmelse med disponeringen i lokalplanen. Der skal derved udarbejdes ny lokalplan for området, for at give mulighed for placering af regnvandsbassin mod jernbanen. Regnvandsbassinet dækker Fasterholt opland.

 

Økonomiske konsekvenser ved tilbageførsel:

Det er forvaltningens umiddelbare vurdering at der ikke er større udgifter vedr. tilbageførsel af arealerne til landzone. Arealet er ejet af Herning Kommune.

 

Forvaltningens vurdering:

Forvaltningen anbefaler, at lokalplan 73.B4.1 ophæves og tilbageføres til landzone. Forvaltningen anbefaler, at der ses på disponering af boliger på boldbanerne ved den tidligere Fasterholt skole i forbindelse med kommuneplanforslag 2017-2028. I forbindelse med den offentlige høring af kommuneplanen forslås en dialog omkring området og hvordan det disponeres. Herefter kan der udarbejdes lokalplan.

Efter en ophævelse og tilbageførsel til landzone, kan Herning Vand få en landzonetilladelse og etablere regnvandsbassin, resten af arealet kan udnyttes til landbrugsformål.

 

Forslag til ophævelse af lokalplan 73.B4.1 sendes i offentlig høring i minimum 8 uger, hvorefter planen kan ophæves og området kan tilbageføres til landzone.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplan 73.B4.1 for boligområde øst for Brandevej i Fasterholt ophæves og tilbageføres til landzone.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Bilag

  • Forslag til ophævelse af lokalplan 73.B4.1