Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 13. juni 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

238. Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 76 for centerområde i den nordlige del af Karreerne Østergade-Silkeborgvej-Fonnesbechsgade-Sjællandsgade

Sagsnr.: 01.02.15-P16-11-16 Sagsbehandler: Tanja Henriksen  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 76 for centerområde i den nordlige del af Karreerne Østergade-Silkeborgvej-Fonnesbechsgade-Sjællandsgade

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 Øvrige sagsbehandlere: Marius Reese

Sagsresume

Byplanudvalget har på mødet den 4. april 2016 besluttet, at der skal udarbejdes et tillæg til Herning Kommuneplan 2013-2024, der også tillader boliger i stueetagen.

 

Kommuneplantillæg nr. 76 til Herning Kommuneplan 2013-2024 indstilles hermed til foreløbig vedtagelse. Kommuneplantillægget ændrer i bestemmelserne for rammeområde 11.C8 for Centerområde i den nordlige del af Karreerne.

 

Sagsfremstilling

For at imødekomme et projektforslag med boliger på hjørnet af St. Blichers Gade og Danmarksgade er der udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 76 til Herning Kommuneplan 2013-2024.

 

Tillægget ændrer kun i enkelte bestemmelser for rammeområdet.

 

Tillægget skal sikre, at der også i den sydlige del af området mod 11.C11 og 11.E2 kan etableres boliger, når det sikres, at disse ikke påføres gener i form af lugt, støj og rystelser.

 

Derudover fjerner tillægget bestemmelsen vedrørende nedsivning af regnvand gennem belægninger på friarealer og parkeringsarealer, da det ifølge Herning Spildevandsplan 2015-2025 ikke er muligt at nedsive i området.

 

Rammeområdet omfatter følgende matr.nr.: 343a, 343f, 343h, 343i, 343k, 343r, 343u, 343v, 344, 345, 346a, 347, 348, 349, 351, 352, 364, 365b, 366, 367, 368, 370a, 370b, 421, 424, 425, 427, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438a, 438b, 1401, alle Herning Bygrunde, og vejlitra 7000da samt dele af vejlitra 7000ee, 7000eæ, 7000em, 7000ea, 7000ex og 7000cq. Området udgør et samlet areal på ca. 38.400 m2.

 

 

Rammeområdet ligger centralt i Herning. Østergade/Silkeborgvej danner rammeområdets nordlige afgrænsning, mens rammeområde 11.C11 og Herning slagteriet, Danish Crown, er den sydlige afgrænsning. Som afgrænsning mod vest ligger Fonnesbechsgade og mod øst ligger Sjællandsgade.

 

Rammeområdet ligger i byzone.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at tillæg nr. 76 til Herning Kommuneplan 2013-2024 foreløbigt vedtages.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Bilag

  • Bilag 1 - Tillæg 76 - Danmarksgade
  • Bilag 2 - Skrivelse fra Danish Crown - tillæg 76
  • Bilag 3 - Miljøstyrelsens høringssvar vedr screening_ tillæg 76