Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 13. juni 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

241. Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling til kunstgræsbane i Sunds

Sagsnr.: 04.00.00-Ø40-5-15 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling til kunstgræsbane i Sunds

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: - Rasmus Refsgaard Burkarl, Pia Colstrup

Sagsresume

Sunds Idrætsforening v/ fmd. Ole Olesen ansøger om frigivelse af reserveret anlægsbevilling til kunstgræsbane i Sunds samt godkendelse af projektet.

Sunds IF har anmodet Herning Kommune om at være bygherre på projektet.

Sagsfremstilling

I budgetforliget for 2016-2019 blev der i 2016 afsat et rådighedsbeløb på 1,500 mio. kr. til etablering af kunstgræsbane i Sunds ved Idrætscenter Sunds Vest.

Sunds IF har udarbejdet et projekt med en samlet anlægsbudget på 3,459 mio. kr. hvoraf 0,200 mio. kr. vedr. lysanlæg og kørevej afholdes af Sunds IF uden for det kommunale byggeprojekt, og 0,259 er moms af indbetalte midler fra Sunds.

Sunds IF skal således brutto indbetale 1,759 mio. kr. til Herning Kommune.

 

I den forbindelse har Sunds IFs bestyrelse på møde d. 27. april 2016 drøftet og udarbejdet følgende finansieringsplan for projektet i forhold til forventet anlægsbudget:

 

Opsparing i støtteforening under Sunds IF

0,500 mio. kr.

Tilsagn fra fonde

0,050 mio. kr.

Fonde

0,200 mio. kr.

Indsamling fra Sunds borgere, medlemmer & Sunds IF

0,700 mio. kr.

Kontingentstigning/brugerbetaling i Sunds IF

0,229 mio. kr.

Tilskud fra Herning Kommune budget 2016

1,500 mio. kr.

Tilskud fra Grøn Ordning

0,280 mio. kr.

I alt

3,459 mio. kr.

 

Indsamling fra borgere i Sunds og medlemmer i Sunds IF vil blive en ordning, hvor der dels forsøges med skattemæssig fradragsmulighed og dels indsamling som markering af Sunds IFs 75-års jubilæum, hvor borgere og medlemmer kan støtte projektet.

En eventuel difference vil blive dækket af midler i Sunds IF. Kontingentstigningen i Sunds IF er ud fra bestyrelsens holdning om, at fremtidige medlemmer også skal være med til at betale for anlæg og drift af banen.

 

Driftsbudget for kunstbaneanlægget forventes finansieret på følgende måde:

 

Ydelser fra driftsafdelingen ved Herning Kommune

23.000 kr.

Driftsaftale mellem Sunds IF center og Sunds IF sport (skønnet)

80.000 kr.

I alt

103.000 kr.

 

Økonomi

Der budgetteres med, at der skal afregnes 259.000 kr. i moms af indbetalinger fra Sunds til projektet - beløbet kan blive mindre ved bidrag fra private personer.

 

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 1,5 mio. kr. på Serviceområde 11 Idræt og Fritid, stednr. 318080 Kunststofbane i Sunds. Udgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på samme stednr. i 2016,

 

at der meddeles anlægsindtægtsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. på samme stednr. vedr. indbetaling fra Sunds i 2016,

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. i 2016 på Serviceområde 11 Idræt og Fritid, stednr. 318080, finansieret af de indbetalte midler fra Sunds,

 

at forvaltningen bemyndiges til at godkende endelig igangsætning af projektet, når der er sikkerhed for byggekredit og fuld finansiering af projektet.
Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.