Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 13. juni 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

242. Godkendelse af vedtægter for Carl-Henning Pedersens Fond

Sagsnr.: 19.03.00-P24-1-16 Sagsbehandler: Anette Overgaard Nielsen  

Godkendelse af vedtægter for Carl-Henning Pedersens Fond

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

  X

 

 

  X

  X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Carl-Henning Pedersens Fond indsender nye vedtægter til godkendelse.

Sagsfremstilling

Siden Carl-Henning Pedersens Fond blev stiftet i 2004 er der sket nogle ændringer for museet. Den vigtigste ændring er, at Carl-Henning Pedersen døde i 2007. Samtidig har museet påbegyndt en mere aktiv formidling, udstillingsvirksomhed og udstillingssamarbejder i både ind og udland. Dette har foranlediget de ændringer i vedtægterne, der her er til godkendelse.

Fondens formål er stadig at støtte udstillinger og aktiviteter til gavn for museet og udvide kendsakbet til museet. Desuden også at støtte de intentioner, fondens bestyrelse har for udvikling af museet og at sikre museets selvstændighed og økonomiske uafhængighed. Der er tale om ganske små ændringer.

 

Ændringerne er at finde i punkt 2.4 under Formål;

 

"Bestyrelsen kan med henblik på opfyldelse af formålet blandt andet disponere som følger:

- Afhænde billeder, give gaveydelser i form af billeder og udlåne billeder - alt med henblik på at fremme og udvikle kendskab til Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts kunst.

- Endvidere kan bestyrelsen donere penge og billeder til CHPEA museet."

 

Det vil sige, at i følge de nye vedtægter, kan bestyrelsen sælge af billederne, give billederne som gaver og desuden give penge til museet.

 

En anden ændring er at finde under punkt 4.2 Fondens Ledelse;

 

Ændringen består i, at før blev bestyrelsens medlemmer udnævnt ved navn, nu bliver medlemmerne udnævnt ved funktion.

Det ses ved at 2 af posterne i bestyrelsen, som udpeges af Herning Byråd, skal være henholdsvis

" - Den til enhver tid værende formand for CHPEA museets bestyrelse og

  - Den til enhver tid værende formand for Midtjysk Skole og Kulturfond."

Samtidig siger punkt 4.3;

"Bestyrelsens formand er den til enhver tid værende formand for bestyrelsen i CHPEA Museet."

 

Det vil sige, at Herning Byråd, indirekte, i kraft af deres andre udpegninger til museet og Midtjysk Skole og Kulturfond, får mere indflydelse på Fondens Ledelse.

 

Økonomi

Der er ikke nogle økonomiske konsekvenser for Herning Kommune.

Det ses som positivt, at museet, med de nye vedtægter, fremadrettet har større mulighed for at få hjælp fra Fonden.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

at de nye vedtægter for Carl-Henning Pedersens Fond godkendes.
Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Bilag

  • Vedtægter CHP Fonden
  • CHP Fonden Gamle Vedtægter