Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 13. juni 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

231. Godkendelse af Bomidtvests anlægsregnskab for 6 familieboliger i Vildbjerg

Sagsnr.: 03.02.13-P19-1-14 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Godkendelse af Bomidtvests anlægsregnskab for 6 familieboliger i Vildbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Tine Møller Søndergaard, Leo Pedersen

Sagsresume

Boligselskabet Bomidtvest har opført 12 almene familieboliger i Vildbjerg. Byggeriet er opført i 2 etaper, de første 6 boliger blev taget i brug i 2011. Der fremsendes nu anlægsregnskab for de sidste 6 boliger.

Byggeriet er blevet marginalt billigere end den bevilgede ramme.

Sagsfremstilling

Boligerne er opført som en del af byudviklingen af det, der almindeligvis er kendt som Den Gamle Skolegrund i Vildbjerg. Bomidtvest har opført afdelingen Byhaven med 12 boliger. Denne sag vedrører anden og sidste etape. De 12 boliger er indrettet på samme måde, alle med 3-rum. Alle boligerne er udlejet, der er pt. 17 på venteliste.

 

Byrådet godkendte i marts 2014 byggeriet med en samlet anlægssum på 11,119 mio. kr. Anlægsregnskabet viser et mindreforbrug på 0,5 % i forhold til det godkendte.

 

 

Byhaven 2. etape

Skema A

projekt

godkendelse

Skema B

efter licitation

Skema C

endeligt

anlægsregnskab

Realkreditbelåning (88 %)

9,785 mio. kr.

9,785 mio. kr.

9,736 mio. kr.  

Beboerindskud (2%)

0,222 mio . kr.

0,222 mio. kr.

0,221 mio. kr.  

Kommunal grundkapital lån (10 %)

1,112 mio. kr.

1,112 mio. kr.

1,106 mio. kr.  

= Anskaffelsessum

11,119 mio. kr.

11,119 mio. kr.

 11,063 mio. kr.

 

Der foreligger underskrevet revisorerklæring for anlægsregnskabet. Revisor har ingen bemærkninger.

 

Økonomi

Almene boliger er offentligt støttet byggeri. Finansieringsmodellen er et element i økonomiaftalerne mellem KL og regeringen. Det viser sig i en sag som denne, hvor der er opført samme antal og type boliger med 4 års interval. Det er tidspunktet for, hvornår skema A godkendes, der er afgørende.

 

 

Finansieringsform

 

 

    1. etape

2010

 

 

2. etape

2014

Anskaffelsessum

100 %

   10,852 mio. kr.*

100 %

          11,063 mio. kr.

Realkreditbelåning

91 %

9,875 mio. kr.

88 %

9,736 mio. kr.

Beboerindskud

2 %

0,217 mio. kr.

2 %

0,221 mio. kr.

Kommunalt grundkapital lån

7 %

0,759 mio. kr.

10 %

1,106 mio. kr. 

 

*Skema A i første etape blev godkendt til 11,151 mio. kr. Byggeriet af de første 6 boliger blev billigere end godkendt, der blev aflagt anlægsregnskab for 10,852 mio. kr., svarende til en mindreudgift på 2,68%.

 

Der er to forhold af kommunaløkonomisk interesse: Det kommunale grundkapitallån finansieres af kommunens likvide aktiver. Kommunen skal stille garanti for en væsentlig del af realkreditlån til nybyggeri. Når den kontante udgift falder, øges garantistillelsen, fordi lånet bliver højere.

 

 

Kommunal garantistillelse

Kommunen skal garantere for lån til nybyggeri af almene boliger. Staten regaranterer for 50% af den kommunale garantstillelse. Den offentligt garanterede gæld har laveste prioritet. Det er suverænt realkreditinstituttet, der vurderer garantiens størrelse. Erfaringsmæssigt stiller realkreditinstitutterne krav om 64-70,5 % af lånebeløbet.

Der er i denne sag stillet  krav om kommunal garanti på 64,85 %, svarende til 6,3 mio. kr.  Heraf regaranterer staten for halvdelen, altså 3,15 mio. kr.  

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at anlægsregnskabet, også kaldet skema C, for Byhaven 2. etape godkendes med en endelig anlægssrum på 11,063 mio. kr.,

 

at den kommunal garantistillelse i projektet godkendes endeligt.
Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.