Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 13. juni 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

229. Godkendelse af anlægsregnskab for flytning af Jobcenter

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-14 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Godkendelse af anlægsregnskab for flytning af Jobcenter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Anlægsregnskab for Flytning af Jobcenter, stednummer 650085, fremsendes til godkendelse. Regnskabet vedrører engangsudgifter i forbindelse med sammenflytning af Beskæftigelsesafdelingens enheder på Godsbanevej.

Sagsfremstilling

På Byrådets møde den 17. september 2013, pkt. 277 blev der givet en anlægsbevilling på 2.450.000 kr. til Serviceområde 20 Administration til sammenflytning af Beskæftigelsesafdelingens enheder på Godsbanevej. På Byrådets møde den 28. april 2015, pkt. 98 blev der givet en tillægsbevilling på 700.000 kr. til projektet. Den samlede anlægsudgiftsbevilling udgør således 3.150.000 kr.

 

Økonomi

Der har været et forbrug på anlægsprojektet på 3.149.448 kr., hvilket stort set svarer til bevillingen.

 

 

Midlerne er anvendt til inventar, flytteudgifter og indretning af lokaler på Godsbanevej samt istandsættelse af de fraflyttede lokaler på Nørregade. Idet bruttoudgifterne er over 2 mio. kr. fremsendes anlægsregnskabet til særskilt godkendelse i Byrådet.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at anlægsregnskabet godkendes.
Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.