Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 13. juni 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

225. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område

Sagsnr.: 00.00.00-S55-1-16 Sagsbehandler: Leo Merrild Pedersen  

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

   X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Administrationen fremlægger forårsopfølgningen/forventet regnskab for 2016 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder. Der forventes mindreudgifter på 38,5 mio. kr., hvoraf 33,0 mio. kr. kan henføres til de generelle reserver. På anlægsområdet forventes der balance mellem budget og forventet regnskab. På det finansielle område forventes mindreudgifter/merindtægter på 59,6 mio. kr. som blandt skyldes opsparing i udviklingsfonden med 31,5 mio. kr., større låneoptagelse på 7,6 mio. kr. samt merindtægt i forbindelse med dødsbobeskatning på 20,3 mio. kr.

Sagsfremstilling

Administrationen har foretaget budgetopfølgning på henholdsvis de finansielle konti samt drifts- og anlægskontiene på grundlag af konstateret forbrug på 31. marts 2016.

Økonomi

Det forventede regnskab for 2016 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder fremgår af nedenstående tabeller.

 

Tabel 1: Forventet driftsregnskab 2016 fordelt på serviceområder:

 

 

På serviceområde 08 - Driftsselskaber forventes merudgifter på 0,6 mio. kr., hvilket skyldes at overført beløb fra 2015 forventes forbrugt,

På serviceområde 20 - Administration forventes mindreudgifter på 39,0 mio. kr., hvoraf 33,0 mio. kr. kan henføres til generelle reserver, 4,3 mio. kr. vedr. mindreforbrug på IT-driften, som forventes anvendt til anlæg, medens den resterende del vedrører forskellige konti.

 

Tabel 2: Forventet anlægsregnskab 2016 fordelt på serviceområder:

 

 

På serviceområde 01 - Byggemodning forventes der en merindtægt på 6,5 mio. kr., som svarer til den overførte mindreindtægt fra 2015. På Teknik- og Miljøudvalgets områder forventes udgifter på ca. 50,7 mio. kr. , hvilket svarer til det korrigerede budget incl. genbevillinger (overførsler fra 2015),

På serviceområde 02 - Arealerhvervelser forventes en merindtægt på 0,5 mio. kr., som kan tilskrives tidsforskydninger mellem 2015 og 2016,

På serviceområde 20 - Administraiton forventes merudgifter på 7,6 mio. kr. som dels kan tilskrives, at der forventes overført 4,3 mio. kr. fra driften til anlæg på IT-området, samt forbrug af overførte bevillinger fra 2015.

 

Tabel 3: Forventede regnskab på finansieringsområdet.

 

 

På serviceområde 21 - Renteindtægter forventes merindtægter på 2,0 mio. kr.

På serviceområde 27 - Afdrag på lån for ventes mindreudgifter på 1,7 mio. kr.

På serviceområde 28 - Optagne lån forventes merindtægter på 7,6 mio. kr. , hvilket skyldes overført fra 2015 til 2016 vedrørende manglende låneoptagelse til energirenoveringer,

På Serviceområde 30 - Skatter forventes en merindtægt på 17,2 mio. kr., hvilket skyldes afregning af dødbobeskatning for 2013 på 20,2 mio. kr. Modsat forventes merudgifter på 3,0 mio. kr. vedrørende tilbagebetaling af ejendomsskatter på grund af SKATs vurderingsændringer.

 

Øvrige bemærkninger:

 

Første fase af projekt "Fremtidens MCH" igangsættes i 2016 i samarbejde med MCH og Realdania. Første fase har et samlet budget på 200 mio. kr., hvoraf Herning Kommune bidrager med 50 mio. kr. og Realdania bidrager med 150 mio. kr. Der er tidligere frigivet 1 mio. kr. og den resterende del af Herning Kommunes bidrag på 49 mio. kr., finansieret af Udviklingsfonden, søges nu frigivet med henholdsvis 4 mio. kr. i 2016 og 45 mio. kr. i 2017. 

 

Herning kommune har haft en ejendom til salg i Snejbjerg i en periode, og har i denne forbindelse udgifter på 115.000 kr. Salget gennemføres ikke, da bygningen anvendes til et andet formål, hvorfor der søges rådighedsbeløb og bevilling til udgifterne.

 

Herning kommune har anskaffet PC-er i meget ujævn takt og et betagteligt antal PC enheder er i dag meget gamle (5+ år). Ud fra en samlet bestand på ca. 3.300 PC enheder er de 1.100 fem år eller ældre. For at sikre en mere ensartet udskiftning af PC enhederne har Den Digitale Styregruppe besluttet, at alle PC indkøb samles i IT-afdelingen, og at der etableres en anlægspulje som vist i nedenstående tabel. Anlægspuljen finanseres dels fra fagforvaltningerne og dels fra en central anlægspulje.

 

 

 

 

 

 

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at budgetopfølgningen tages til efterretning,

 

at der til serviceområde 30 - skatter meddeles en netto indtægtsbevilling på 17,250 mio. kr. Beløbet tilgår de likvide aktiver,

 

at der meddeles et rådighedsbeløb og en anlægsbevilling serviceområde 02 - Arealerhvervelser/salgsindtægter på 0,115 mio. kr. til stednummer 001108 - Salg af mindre arealer i 2016. Udgiften finansieres af afsat rammerådighedsbeløb til udgifter på samme serviceområde på stednummer 001102,

 

at der meddeles et rådighedsbeløb og en udgiftsbevilling til serviceområde 15 stednummer 035093 - Fremtidens MCH - Timeworld på 49 mio. kr. Rådighedsbeløbene skal fordeles med 4 mio. kr. i 2016 og 45 mio. kr. i 2017. Beløbet finansieres af udviklingsfonden,

 

at der meddeles et rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 12,618 mio. kr. til serviceområde 20 Administration stednummer 652097. Rådighedsbeløbene fordeles med 2,9 mio. kr. i 2016, 2,3 mio. kr. i 2017, 2,395 mio. kr. i 2018, 2,519 mio. kr. i 2019 og kr. 2,508 mio. kr. i 2020. Beløbet finansieres som vist i ovenstående tabel.
Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Dennis Flydtkjær kan ikke tiltræde 4. "AT" vedr. rådighedsbeløb og udgiftsbevilling til Fremtidens MCH.