Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 13. juni 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

226. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 - for det samlede kommunale område

Sagsnr.: 00.30.14-G01-1-16 Sagsbehandler: Freja Nanna Riishøj  

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 - for det samlede kommunale område

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Fagudvalgene fremsender budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 13. juni og efterfølgende behandling i Byrådet d. 21. juni.

Sagsfremstilling

Administrationen har foretaget budgetopfølgning på baggrund af det konstaterede forbrug pr. 31. marts 2016.

Generelt set vurderes Forventet regnskab mod Korrigeret budget. Sanktionslovningen gør, at vi samlet set i Herning Kommune ikke kan bruge af genbevillingerne på Servicedriftsudgifter. Derfor måles Servicedriftsudgifter i forhold til Korrigeret budget uden genbevillinger.

 

I den efterfølgende sagsfremstilling præsenteres budgetopfølgningen overordnet. Detaljeret regnskabsopgørelse samt bemærkninger til afvigelser på de enkelte fagudvlag findes i vedlagte notat og i fagudvalgenes behandling af budgetopfølgningen.

 

Tabel 1: Regnskabsopgørelse pr. 31.03.2016

 

+ = Indtægter

-  = Udgifter

 

Resultat af skattefinansieret drift (som er indtægter minus driftsudgifter og renter) forventes at ende på 268,9 mio. kr. Dette er 38,9 mio. kr. bedre end korrigeret budget og 41,2 mio. kr. bedre end vedtaget budget.

Driftsudgifterne er opdelt i servicedriftsudgifter og øvrige udgifter. Genbevillinger fra 2015 er ikke godkendt i Byrådet ved budgetopfølgningen pr. 31.03.2016, hvorfor disse ikke indgår i det korrigerede budget. Anvendelse af genbevillinger vil dog være indregnet i det forventede regnskab. I forhold til Kollegiemodellen, forudsætter forbrug af genbevillinger et mindrefobrug andre steder.

 

Efter afholdelse af anlægsudgifter på 215,1 mio. kr. samt 9,1 mio. kr. vedrørende jordforsyning fremkommer et forventet resultat af det skattefinansierede område som et overskud på 44,7 mio. kr. For anlægsudgifter og jordforsyningsområdet forventer et merforbrug på 31,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Afvigelsen kan primært henføres til forventede forbrug af genbevillinger fra 2015.

 

Det samlede resultat af drift og anlæg, forventes at ende på et overskud på 46,0 mio. kr.

 

Da finansieringen der består af nettolåneoptagelse, frigivelse af deponerede midler samt forskydning i kortfristede poster udviser et forbrug på 23,6 mio. kr., forventes der en likviditetstilgang på 22,4 mio. kr. mod et likviditetsforbrug på 8,1 mio. kr. i det vedtagne budget for 2016. Likviditeten i det vedtagne budget er påvirket af, at der er indregnet generelle reserver for 33 mio. kr., som i udgangspunktet ikke må anvendes.

 

Graf 1: Overblik over servicedriftsudgifter for 2015 og 2016 pr. 31.03.2016

 

Som det fremgår af ovenstående graf, så forventes et forbrug på servicedriftsudgifterne på 3.358,2 mio. kr. Dette er 24,7 mio. kr. mindre end korrigeret budget uden genbevillinger.

Måltallet for servicedriftsudgifter er i Herning Kommune defineret som vedtaget budget + tillægsbevillinger - generelle reserver.

Pr. 31. marts 2016 er rammen (3.375,3 + 7,6 - 33,0) 3.349,9 mio. kr. I forhold til måltallet er det et merforbrug på 8,4 mio. kr. (beregnet som 3.349,8 mio. kr. - 3.358,2 mio. kr.).

 

Udfordringer i 2016 ved budgetopfølgningen pr. 31.06.2016

Teknik- og Miljøudvalget forventer et merforbrug på 4,0 mio. kr., hvilket kan henføres til forventede forbrug af genbevillinger fra 2015 på skadedyrsbekæmpelse og forventet merforbrug til vejafvandingsbidrag som følge af øget aktivitet fra Herning Vand.

 

På serviceområde 16, Børn og Familie under Børne og Familieudvalget forventes et merforbrug på 12,4 mio. kr. Det forventede merforbrug vedrører primært myndighedsområdet, som hovedsageligt omhandler udgifter til familiebehandling, plejefamilier og rådgivning og afledte ydelser jf. § 11. Til imødegåelse af udfordringerne på serviceområdet arbejdes der med en balanceplan. Området vil blive yderligere udfordret af at der fra overførselssagen kommer negative genbevillinger for 8,8 mio. kr.

 

Social- og Sundhedsudvalget er i 2016 udfordret på flere parametre. Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri forventer et merforbrug på 6,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Fra overførselssagen kommer der negative genbevillinger for 9,0 mio. kr., som reducerer rammen og det vil dermed øge det forventede merforbrug.

Merforbruget på serviceområde 13, Handicap og psykiatri ligger primært på resultatområderne handicap og misbrug/udsatte. Handicap området er påvirket af mangel på pladser til egne borgere. En prognose for de kommende tre år viser at det vil være et stigende problem.

Misbrug/udsatte området er udfordret af selvhenvenderprincippet, hvilket betyder at borgeren visiteres af tilbudsleders uden mulighed for kommunal indflydelse.

Der arbejdes stadig med udmøntningen af Handleplan 2015 for herigennem at sikre balance i budgettet for 2017.

Serviceområde 18, Sundhed og Ældre forventes at balancere i 2016 inden genbevillingerne for 2016 er godkendt. Fra overførselssagen kommer der negative genbevillinger for 13,3 mio. kr., som vil give området udfordringer.

 

Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen

Likviditet efter kassekreditreglen er den daglige bogførte likviditet fratrukket kassekreditter, opgjort som et gennemsnit over de seneste 12 måneder.

 

Graf 2: Gennemsnitlig likviditet pr. 31.03.2016

 

Ovenstående viser likviditeten som den har udviklet sig siden primo 2015, og som den på baggrund af budgetopfølgningen forventes at udvikle sig resten af 2016.

Den gennemsnitlige likviditet ultimo marts 2016 er 628,2 mio. kr., hvilket er en stigning fra primo 2016 på 12,7 mio. kr.

Det forventes, at den gennemsnitlige likviditet vil have en stigende tendens gennem resten af 2016 og ende over 690 mio. kr. ved udgangen af 2016.

Økonomi

Bevillingsmæssige ændringer

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget 

 • Der meddeles en netto indtægtsbevilling på 17,250 mio. kr. til serviceområde 30, Skatter. Beløbet tilgår de likvide aktiver.
 • Der meddeles rådighedsbeløb og anlægsbevilling serviceområde 02 - Arealerhvervelser/salgsindtægter på 0,115 mio. kr. til stednummer 001108 - Salg af mindre arealer i 2016. Udgiften finansieres af afsat rammerådighedsbeløb til udgifter på samme serviceområde på stednummer 001102.
 • Der meddeles et rådighedsbeløb og en udgiftsbevilling til serviceområde 15 stednummer 035093 - Fremtidens MCH - Timeworld på 49 mio. kr. Rådighedsbeløbene skal fordeles med 4 mio. kr. i 2016 og 45 mio. kr. i 2017. Beløbet til Fremtidens MCH - Timeworld finansieres af udviklingsfonden.
 • Der meddeles et rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 12,618 mio. kr. til serviceområde 20, Administration stednr 652097 til udskiftning af pc'ere. Rådighedsbeløbene fordeles med 2,9 mio. kr. i 2016, 2,3 mio. kr. i 2017, 2,395 mio. kr. i 2018, 2,519 mio. kr. i 2019 og kr. 2,508 mio. kr. i 2020. Beløbet finansieres som vist i nedenstående tabel:

 

Teknik- og Miljøudvalget

 • Der foretages omplaceringer af budgetbeløb på serviceområde 01, Byggemodning i henhold til vedhæftede økonomiskema, således at budgettet svarer til de faktiske forhold.
 • Der meddeles anlægsudgiftsbevilling og rådighedsbeløb på 0,325 mio. kr. i 2016 til serviceområde 04, Grønne områder, Vandsløbsvæsen, sted 071086 Tranholm Bæk. Udgiften finansieres som følger:
  • 0,206 mio. kr. fra driften på serviceområde 04, Grønne områder, vedligeholdelse af vandløb,
  • 0,025 mio. kr. fra driften på serviceområde 04, Grønne områder, stednr. 020001 Byens grønne områder,
  • 0,064 mio. kr. fra anlæg på serviceområde 04, Grønne områder, Vandløbsvæsen, stednr. 071088 Vandsløbsrestaurering 2014. Anlægsudgiftsbevillingen nedskrives tilsvarende,
  • 0,030 mio. kr. fra anlæg på serviceområde 04, Grønne områder, stednr. 020097 Bynære grønne områder og parker i 2016. Anlægsbevillingen nedskrives tilsvarende.
 •   

Børne- og Familieudvalget

 • Der meddeles udgiftsbevilling på 1,9 mio. kr. til serviceområde 16, Børn og Familie fra 2016 og frem. Beløbet finansieres af serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler. Udgifterne vedrører kørsel til/fra specialskolernes og Åmoseskolens SFO-er. I kraft af at udgifterne afholdes på serviceområde 16, Børn og Familie kan der opnåes 50% statsrefusion, hvilket nedbringer de faktiske udgifter til ca. 1,3 mio. kr.
 • Der flyttes udgiftsbevilling på 0,147 mio. kr. fra serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler til serviceområde 10, Dagtilbud for børn, i henhold til beslutning i Børne- og Familieudvalget d. 16. marts, pkt. 43. Midlerne tilføres den nuværende pulje i Dagtilbud, hvorfra lønudgifterne til pædagogstuderende afholdes.
 • Demografiregulering for fri- og efterskoler medfører en tilførsel af 5,64 mio. kr. i 2016 til serviceområde, 12 Folke- og Ungdomsskoler. Demografireguleringen vedrører skoleåret 2015/16, da taksterne fastlægges i finansloven og dermed ikke kunne nå at blive indregnet i budgettet for 2016.
 • At der af hensyn til takstberegningen vedrørende ophold på Herning Krisecenter afsættes driftsbudget til intern huslejeindtægt på serviceområde 16, Børn og Familie på 0,216 mio. kr. for 11 måneder i 2017 samt 0,236 mio. kr. årligt fra og med 2018, svarende til nettooverskudet ved forrentning og afskrivning af renoveringsudgiften på 6,087 mio. kr. af lejemålet. De 0,216 mio. kr. i 2017 og 0,236 mio. kr. årligt fra og med 2018 tilskrives de likvide midler.
 • Der anmodes om flytning af bevilling vedrørende familieguiderne fra serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler til serviceområde 16 Børn og Familie fra 2016 og frem. Udgifterne til familieguiderne er p.t. 100% dækket af refusion fra staten. Der forventes udgifter og indtægter for ca. +/- 2 mio. kr. årligt, så bevillingen er udgiftsneutral.
 • Der søges om anlægsudgiftbevilling samt rådighedsbeløb på 0,112 mio. kr. i 2016 til serviceområde, 10 Dagtilbud for Børn, sted nr. 513090. Beløbet finansieres af afsat rådighedsbeløb på 1,487 mio. kr. under samme serviceområde, sted nr. 513099 02 Udvidelse/ændring af pladskapaciteten i 2016.
 • Der meddeles anlægsindtægtsbevilling på 4 mio. kr. i 2016 til stednr. 301071, Snejbjerg skole vedrørende Snejbjerg Hallens indsamling jf. budgetforligsaftalen.
 • Der søges om anlægsudgiftsbevilling samt rådighedsbeløb på 0,4 mio. kr. i 2016 til serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler til sted nr. 301096 Sdr. Felding skole om- og tilbygning. Beløbet finansieres af driften på serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, stednr. 301031, Sdr. Felding skole.

 

Kultur- og Fritidsudvalget

 • Herning Bibliotekerne har efter ansøgning modtaget tilskud på i alt 2,429 mio. kr. til en række projekter i 2016-2019, og indtægterne modsvares af tilsvarende udgifter. Der meddeles derfor indtægtsbevilling samt en tilhørende udgiftsbevilling på 0,853 mio. kr. i 2016, 0,856 mio. kr. i 2017, 0,360 mio. kr. i 2018 og 0,360 mio. kr. i 2019 på serviceområde 14, Biblioteker, funktion 03.32.50.
 • Den endelige beregning af centralbiblioteksbevillingen giver en merindtægt på 1,598 mio. kr. til Herning Bibliotekerne, som ligeledes modsvares af en tilsvarende merudgift. Der meddeles derfor indtægtsbevilling samt en tilhørende udgiftsbevilling på 1,598 mio. kr. på serviceområde 14, Biblioteker, funktion 03.32.50. 
 • By, Erhverv og Kulturs bidrag til puljen vedrørende konkurrenceudsættelse med videre andrager 0,190 mio. kr. og findes på besparelse ved græsklipning på 0,150 mio. kr. samt 0,04 mio. kr. som følge af ændret anvendelse af Torvet efter etablering af B&O-bygningen. Besparelsen tilgår puljen fra 2016 og frem.

 

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016 tages til efterretning,

 

at der foretages de anførte bevillingsmæssige ændringer / budgetomplaceringer jf. sagsfremstillingens afsnit om økonomi.
Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

 

Dennis Flydtkjær kan ikke tiltræde Økonomi- og Erhvervsudvalgets indstilling om rådighedsbeløb og udgiftsbevilling til Fremtidens MCH.  

Bilag

 • Økonomiskema_byggemodning_omplacering
 • Notat_budgetopfølgning_31.03.2016