Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 13. januar 2020
Mødested: "Broen" - A1.158

Dagsordenpunkter

16. Snejbjerg Hallen - låneomlægning og garantistillelse

Sagsnr.: 04.04.00-Ø40-4-19 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Snejbjerg Hallen - låneomlægning og garantistillelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Snejbjerg Hallen ansøger om tilladelse til at indfri to Nykredit realkreditlån og optage et nyt lån i KommuneKredit med garanti fra Herning Kommune.

Sagsfremstilling

Den selvejende institution Snejbjerg Hallen ansøger om tilladelse til optagelse af et fastforrentet lån på 1.556.000 kr. i KommuneKredit med en årlig ydelse på 278.000 kr. Provenuet anvendes til indfrielse af to realkreditlån med en samlet ydelse på 366.000 kr. årligt, og der er tale om en ren låneomlægning uden ændring af restgæld og restløbetid på lånet som er 5,5 år.

 

Der ansøges samtidig om Herning Kommunes garantistillelse for det nye lån i KommuneKredit, og da der er tale om en ren låneomlægning, skal der ikke foretages deponering.

 

En foreløbig låneberegning viser, at den årlige besparelse på låneydelsen vil være 88.000 kr. og i henhold til Herning Kommunes praksis vedr. låneomlægninger skal det årlige bloktilskud til Snejbjerg Hallen reduceres med 85 % af den opnåede besparelse, svarende til en reduktion af bloktilskuddet med 75.000 kr. årligt.

 

I forbindelse med budgetforliget for 2020 for Herning Kommune, besluttede forligspartierne at det skal kortlægges, om der er potentiale for udskiftning af belysningen på flere af kommunens idrætsanlæg. Dette vurderes at være tilfældet i Snejbjerg, som søger om tilskud til udskiftning af LED-belysning i hal 1, og desuden om tilskud til udskiftning af et utæt tag. Forvaltningen vurderer, at disse renoveringsopgaver er nødvendige, og ansøgningen på 400.000 kr. vil blive behandlet i bloktilskudssagen vedr. tilskud til de selvejende idrætshaller på samme møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 16. december 2019.

 

Besparelsen på låneomlægningen vil normalt tilfalde de likvide midler, men der kan dispenseres ved nødvendige renoveringsopgaver, som der normalt søges om støtte til.

 

Forvaltningen indstiller, at besparelsen på 75.000 kr. (85%) tilfalder Serviceområde 11, Idræt og Fritid, halkontoen, idet et tilskud til ovennævnte renovering vil blive finansieret fra denne konto.  

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

at der gives tilladelse til optagelse af 5,5-årigt lån på 1.556.000 kr. med fast rente til indfrielse af to eksisterende realkreditlån i Nykredit,
at lånet optages i KommuneKredit og Herning Kommune stiller garanti for lånet,
at Snejbjerg Hallens bloktilskud reduceres med 85 % af den årlige besparelse, svarende til 75.000 kr. årligt med virkning fra 2. kvartal 2020 afhængig af hjemtagelsestidspunkt,
at den årlige besparelse på 75.000 kr. tilfalder Serviceområde 11, Idræt og Fritid, halkontoen under forudsætning af, at Kultur- og Fritidsudvalget bevilger tilskud til renoveringsopgaver i Snejbjerg Hallen,
at lånoptagelsen tilpasses den gældende rente- og kursudvikling på tidspunktet for optagelse af lånet.
Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Lars Krarup deltog ikke i sagens behandling.