Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 13. januar 2020
Mødested: "Broen" - A1.158

Dagsordenpunkter

2. Udpegning af kandidater til skatteankenævn, vurderingsankenævn og eventuelt til fællesankenævn

Sagsnr.: 00.01.00-A00-1-20 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Udpegning af kandidater til skatteankenævn, vurderingsankenævn og eventuelt til fællesankenævn

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Kommune skal indstille kandidater til skatteankenævn, vurderingsankenævn og eventuelt fællesankenævn.

 

Herning Kommune skal indstille 2 kandidater og suppleanter hertil til skatteankenævnet, 1 kandidat til vurderingsankenævnet. Under visse betingelser skal der indstilles kandidater og suppleanter til fællesankenævnet.

 

Udpegningen skal være meddelt Skatteankestyrelsen senest 31. januar 2020.

Sagsfremstilling

De nuværende medlemmer af skatteankenævn, vurderingsankenævn og fællesankenævn er alle udnævnt pr. 1. juli 2014. Den ordinære funktionsperiode var frem til 30. juni 2018, men perioden er for skatteankenævnene blevet forlænget til 30. juni 2020 og for så vidt angår vurderingsankenævnene og fællesankenævnene til 31. december 2020.

 

De kandidater Herning Kommune indstillede i forbindelse med konstitueringen efter byrådsvalget i 2017 har således ikke været udpeget til ankenævnene. Indstillet til skatteankenævnet og vurderingsankenævnet var Martin Damholdt (V), Søren Green (V) og Lene Christensen (A). Som suppleanter var indstillet Svend Agergaard (V), Anne Mette Bang Rasmusen (V) og Nikolaj Kølbæk (A).

 

Da der nu skal indstilles til ankenævn i en ny struktur, bortfalder denne tidligere indstilling af kandidater. Kommunalbestyrelserne har naturligvis mulighed for at indstille de samme personer til ankenævnene i den nye struktur.

 

Siden 2014 har Herning Kommune haft 3 medlemmer af fællesankenævnet. Det er næstformand for nævnet Lene Christensen (A), Søren Green (V) og Niels Erik Hansen (V). Suppleanter har været Henrik Horsted Jørgensen (A), Martin Damholdt (V) og Svend Agergaard (V).

 

Udpegningen skal ske i henhold til kommunestyrelseslovens §25, altså ved forholdstalsvalg for hvert ankenævn for sig. I henhold til en D'Hondtsk beregning skal Venstre udpege alle Herning Kommunes kandidater og suppleanter for disse.

 

Skatteankenævnet

Der skal indstilles 2 kandidater og suppleanter for disse til skatteankenævnet. Funktionsperioden for medlemmerne af ankenævnet begynder 1. juli 2020 og udløber 30. juni 2022.

 

Venstre ønsker at indstille Martin Damholdt (V) og Kent Falkenvig (V) som kandidater og Hans Kjærsgaard (V) og Søren Peder Jensen (V) som suppleanter for disse.

 

Vurderingsankenævnet

Til vurderingsankenævnet indstilles 1 kandidat, men ingen suppleanter. Funktionsperioden for medlemmerne af ankenævnet begynder 1. januar 2021 og udløber 30. juni 2022.

 

Venstre ønsker at indstille Torben Clausen (V) som kandidat.

 

Fællesankenævnet

Fællesankenævnene nedlægges den 31. december 2020. Det er hensigten, at de fælles ankenævn i andet halvår af 2020 alene skal behandle vurderingssager, hvorefter den nye vurderingsankenævnsstruktur træder i kraft pr. 1. januar 2021.

 

Det er ifølge habilitetsreglen i skatteforvaltningslovens § 15 ikke muligt at være medlem af eller suppleant i flere ankenævn på samme tid.

 

Hvis medlemmer og/eller suppleanter fra de nuværende fællesankenævn indstilles til de nye skatteankenævn, skal kommunalbestyrelsen derfor samtidig indstille det samme antal kandidater til fællesankenævnene for perioden 1. juli 2020 til og med 31. december 2020, således at disse er fuldtallige og funktionsdygtige frem til, at nævnene nedlægges.

 

Venstre indstiller ny suppleant, Johannes Videbæk (V) i stedet for Martin Damholdt (V). 

 

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at Martin Damholdt (V) og Kent Falkenvig (V) indstilles som kandidater til skatteankenævnet og Hans Kjærsgaard (V) og Søren Peder Jensen (V) som suppleanter for disse til samme

 

at Torben Clausen (V) indstilles som kandidat til vurderingsankenævnet

 

at Johannes Videbæk (V) indstilles som suppleant til fællesankenævnet.
Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.