Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 13. januar 2020
Mødested: "Broen" - A1.158

Dagsordenpunkter

11. Godkendelse af risikobaseret dimensionering i beredskabet

Sagsnr.: 14.00.05-P15-1-19 Sagsbehandler: Eva Kanstrup  

Godkendelse af risikobaseret dimensionering i beredskabet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Signe Maibom Krøjgaard

Sagsresume

Brand & Redning MidtVest har udarbejdet revideret plan for den risikobaserede dimensionering. Denne har været til udtalelse i Beredskabsstyrelsen. Beredskabsstyrelsen afgiver sin udtalelse på baggrund af en faglig og teknisk gennemgang af planforslaget. Styrelsens udtalelse er en faglig rådgivning, og der er således ikke tale om, at styrelsen skal godkende dimensioneringen af redningsberedskabet. Beredskabsstyrelsen forudsætter, at dens udtalelse indgår i sagsgrundlaget, når planen behandles og vedtages af de enkelte kommunalbestyrelser i ejerkommunerne. Byrådet godkendte sidste gang den risikobaserede dimensionering på møde d. 7. marts 2017 (punkt 24).

Sagsfremstilling

Beredskabsstyrelsen har fremsendt udtalelse til den reviderede plan for den risikobaserede dimensionering af Brand & Redning MidtVest.

Beredskabsstyrelsen skal vurdere, hvorvidt det kommunale redningsberedskab kan yde en forsvarlig indsats, jf. beredskabslovens § 12, stk. 1, og skal navnlig påse, at der i planforslaget er sikret overensstemmelse mellem områdets risikoprofil og redningsberedskabets organisation, virksomhed, dimensionering og materiel.

Som det fremgår af medsendte udtalelse, finder Beredskabsstyrelsen, at Brand & Redning MidtVest med den planlagte dimensionering vil kunne iværksætte og gennemføre en forsvarlig indsats ved de almindeligt forekommende daglige hændelser.

 

For så vidt angår større, komplekse og længerevarende hændelser, er det Beredskabsstyrelsens vurdering, at planforslaget ikke tydeligt sandsynliggør, at dimensioneringen eller planlægningen imødekommer håndteringen af sådanne hændelser fuldt ud. Styrelsen vurderer, at dette forhold kan tydeliggøres ved at gennemføre en nøjere analyse af udvalgte scenarier og drage de nødvendige konklusioner heraf, f.eks. overvejelser om udarbejdelse af møde- og alarmeringsplaner.

 

Beredskabsstyrelsen er de senere år blevet mere fokuseret på dimensioneringen og planlægningen i forbindelse med større, komplekse og længerevarende hændelser. Beredskabsstyrelsens udtalelse skal derfor ses i lyset af dette.

 

Som det fremgår af udtalelsen, bør en yderligere differentieret udrykningssammensætning overvejes til særlige objekter fx steder med høj personbelastning eller komplicerede bygninger. Desuden bør scenarieanalyserne udformes med en tidslinje, så det fremgår, hvornår assisterende styrker alarmeres, ankommer og indsættes.

 

Derudover anbefaler Beredskabsstyrelsen at der foretages en nærmere analyse af omfanget af farligt gods på togvogne gennem banegården i Herning.

 

Beredskabsstyrelsen anbefaler fremadrettet at inddrage den fremtidige udvikling i dækningsområdet, fx ved brug af kommuneplaner, klimatilpasningsplaner samt andre relevante planer.

 

Beredskabsstyrelsen har i udtalelsen anført nogle punkter, hvor de ønsker at blive orienteret i takt med gennemførelsen og udviklingen. Det drejer sig fx om fremsendelse af en opgørelse over samtidige hændelser for indsatsledere og hvilken betydning dette har for indsatslederens responstid, ankomst ift. eventuelle assistancestyrker, opdatering af data samt orientering om gennemførelsen af beskrevne tiltag i planen.

 

Brand & Redning MidtVest har taget udtalelsen til efterretning, og vil iværksætte analyse af omfang af farligt gods på togvogne gennem banegården i Herning, samt revidere og udbygge møde- og alarmeringsplaner i takt med analyse af de udvalgte scenarier.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller

at den risikobaserede dimensioneringsplan og udtalelsen fra Beredskabsstyrelsen vedtages.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

Bilag

  • brmv-RBD-aug19-v4-print
  • Udtalelse BRMV Endelig.pdf