Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 13. januar 2020
Mødested: "Broen" - A1.158

Dagsordenpunkter

15. Søby Brunkulsmuseum - Frigivelse af anlægsbevilling til Voldsgaard projektet.

Sagsnr.: 19.03.00-Ø00-1-17 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Søby Brunkulsmuseum - Frigivelse af anlægsbevilling til Voldsgaard projektet.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Mette Korzylowski Pedersen

Sagsresume

Søby Brunkulsmuseum anmoder om frigivelse af rådighedsbeløb på 1,019 mio. kr. til restaurering af Voldsgaard i 2020.

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget tog på møde den 19. juni 2017 ansøgningen til efterretning og besluttede at den skulle indgå i de videre budgetdrøftelser for 2019-2022, hvor der blev afsat 1 mio. kr. i 2020 i 2019-prisniveau til restaurering af Voldsgaard.

 

Voldsgaard er af stor historisk værdi for Søby Brunkulsmuseet. Det var her det startede med brunkulsarbejdere, pensionat, slagteri m.m. og her blev der udlejet parceller til de primitive boliger, som blev til Søby Klondyke.

Søby Brunkulsmuseum får via Voldsgaard mulighed for at give befolkningen en oplevelse af kulturhistorien om landskabets udvikling i tiden før, under og efter epoken med brunkul i Danmark.

 

Restaureringen af Voldsgaard indebærer blandt andet etablering af et jordvarmeanlæg med tilhørende nedgravning af slanger. Med dette er der tænkt på CO2 udledningen, som passer ind i Søbys historie om at hente enorme mængder af energi op af undergrunden. Denne restaurering vil være i overensstemmelse med fredningen af Søby Brunkulsmuseum, hvis formål er at bevare eller forbedre områdets naturmæssige, landskabelige, geologiske og kulturmæssige værdier. Der er indhentet tilladelse hos fredningsnævnet til nedgravningen.

 

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 1,019 mio. kr. i 2020 på Serviceområde 15, Kultur, nyt stednr.
at udgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på Serviceområde 15, Kultur, på stednr. 360099 03 i 2020.
Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.