Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 13. januar 2020
Mødested: "Broen" - A1.158

Dagsordenpunkter

7. Godkendelse af ny resultatkontrakt for VisitHerning for 2020

Sagsnr.: 00.17.20-Ø54-1-19 Sagsbehandler: Mette Damkær  

Godkendelse af ny resultatkontrakt for VisitHerning for 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

   x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I samarbejde med Turistforeningen for Herning, Ikast-Brande og omegn / VisitHerning har administrationen udarbejdet oplæg til resultatkontrakt, gældende fra 1. januar 2020 til 31. december 2020.

 

Resultatkontrakten tildeler VisitHerning en operatørrolle med hensyn til udvikling, koordinering og markedsføring af turismen i Herning Kommune. Ikast-Brande Kommune indgår ligeledes en resultatkontrakt med VisitHerning for den samme periode.

 

Det foreslås, at kontrakten mellem Herning Kommune og VisitHerning får en økonomisk ramme på 1.874.000 kr.

Sagsfremstilling

VisitHerning har i en status til administrationen redegjort for, at de har levet op til resultatkontrakten for 2019 og gennemført aktiviteterne som aftalt.

 

Det fremgår af aftalen om kommunernes økonomi for 2019, at den kommunale turismefremmeindsats skal konsolideres i 15-25 destinationsselskaber inden udgangen af 2020. På denne baggrund besluttede Herning Kommune og Ikast-Brande Kommune at indgå i et fælles destinationsselskab. Sagen blev behandlet på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde d. 6. maj 2019 (pkt. 154).

 

Administrationen anbefaler, at de to kommuner indgår hver deres resultatkontrakt med VisitHerning. Resultatkontrakterne ligner hinanden i overskrifter og opbygning og kommer begge til at løbe over en periode på et år.

 

Indenfor rammerne af Herning Kommunes Turisme- og Eventpolitik giver oplægget til resultatkontrakt VisitHerning en operatørrolle vedr. destinationsudvikling, produktudvikling, samarbejde og netværk, turistservice samt markedsføring af turismen i Herning Kommune. VisitHerning forpligtes ligeledes til at understøtte indsatser, som Herning Kommune gennemfører og som har tæt sammenhæng til VisitHernings opgaver - eksempelvis erhvervsturismeindsatsen, sportevents og et øget fokus på bæredygtighed.

 

Målsætninger og indsatser:

VisitHerning skal generelt have fokus på at være:

  • Innovativ og gå forrest i udviklingen af turisterhvervet i Herning Kommune.
  • Helhedsorienterede og sikre en sammenhængende oplevelse for områdets turister samt en servicerettet tilgang over for både turister og samarbejdspartnere.
  • Inspirerende og skabe den viden og det grundlag, som turisterhvervet skal bruge for at skabe udvikling, forbedringer og de bedste oplevelser for områdets turister.
  • Katalysator for en bæredygtig udvikling af turisterhvervet
  • Eksekverende og have fokus på at komme i mål og skabe resultater.

 

I resultatkontrakten er der opstillet fire indsatsområder:

 

Turistinformation- og service

VisitHerning skal levere relevant og aktuel turistinformation til kommunens gæster – der hvor gæsterne er og søger information. Det er vigtigt, at VisitHerning er tilstede på de digitale platforme, hvor turisterne befinder sig.

 

Destinationsudvikling

VisitHerning skal være med til at udvikle og styrke Herning som destination for oplevelser, messer, møder og events. VisitHerning har en vigtig rolle i at skabe rammer om personlige oplevelser af høj kvalitet, uanset med hvilket formål turisterne besøger området. Turisterne skal opleve en sammenhængende destination med et højt serviceniveau.

 

Markedsføring

VisitHerning skal markedsføre Herning Kommune som destination på relevante platforme og gennem deltagelse i relevante samarbejder. Fortællingen om Herning Kommune som destination skal styrkes og markedsføringen skal rettes mod både danske og internationale turister. Der skal være fokus på at sikre en god oplevelse både før, under og efter besøget samt at skabe genbesøg.

 

Samarbejde og netværk

VisitHerning skal samarbejde med relevante aktører for at udvikle turismen i Herning Kommune og skal proaktivt opsøge muligheder for projekter eller samarbejder, der kan medvirke til at videreudvikle Herning Kommune som destination. Der skal være fokus på at hente ny viden og inspiration samt styrke samarbejder lokalt, regionalt og nationalt. VisitHerning er en vigtig del af at sikre et stærkt lokalt fællesskab, hvor aktørerne er hinandens ambassadører.

 

Herudover er der i resultatkontrakten oplistet en række konkrete indsatser under de fire overskrifter.

 

VisitHerning skal udarbejde en handlingsplan indeholdende aktiviteter, der planlægges gennemført i 2020 samt målbare mål. Handlingsplanen skal foreligge i første kvartal 2020.

Økonomi

Den foreslåede økonomiske ramme for resultatkontrakten flugter med det afsatte budget på 1.874.000 kr. til VisitHerning i 2020. Udgiften finansieres af afsat budget 1.874.000 kr. på serviceområde 20 Administration, Turisme og oplevelsesprojekter.

 

Ikast-Brande Kommune har afsat 650.000 kr. til turisme, udmøntet i en samarbejdsaftale/resultatkontrakt med VisitHerning (heraf er 100.000 kr. øremærket til et destinationsudviklingsprojekt). Erhverv, Vækst og Bosætningsudvalget i Ikast-Brande Kommune har den 5. december 2019 behandlet en indstilling om at hæve den økonomiske ramme for resultatkontrakten med yderligere 250.000 kr. Det er konstateret, at indstillingen ikke blev tiltrådt. Forholdsmæssigt betyder det, at Herning Kommune vil komme til at bidrage med mere pr. borger end Ikast-Brande Kommune. Administrationen anbefaler dog at fastholde den økonomiske ramme og dermed det nuværende ambitionsniveau og serviceniveau på turismeområdet i Herning Kommune.

 

Der aftales en procedure med VisitHerning, som sikrer opfølgning på anvendelsen af Herning Kommunes midler til aktiviteter gennemført i Herning Kommune.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at oplæg til resultatkontrakt godkendes
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

  • Udkast til resultatkontrakt 2020 VisitHerning