Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 13. januar 2020
Mødested: "Broen" - A1.158

Dagsordenpunkter

14. Forskønnelsespuljen - Godkendelse af projekter samt frigivelse af anlægsbevilling for 2020

Sagsnr.: 01.00.05-P20-1-16 Sagsbehandler: Sine Dall  

Forskønnelsespuljen - Godkendelse af projekter samt frigivelse af anlægsbevilling for 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Der blev på Byplanudvalgets møde den 19. marts 2018 afsat 500.000 kr. til forskønnelse i Vildbjerg og 500.000 kr. til forskønnelse af Lind Hovedgade.

 

Forvaltningen har derudover modtaget ansøgninger fra Feldborg- og Fasterholt Borgerforening til forskønnelse.

 

Forvaltningen anbefaler, at projekterne godkendes.

 

Forskønnelsesmidlerne for 2020 på 1,039 mio. kr. på Serviceområde 09 Trafik sted nr. 223043, søges frigivet i sagen.

 

Sagsfremstilling

Vildbjerg:

Byplanudvalget har på møde den 19. marts 2018 prioriteret 500.000 kr. til forskønnelse af Østergade i Vildbjerg. Beskrivelsen af projektet lød som følgende:

Forskønnelse af Østergade sammen med kloakrenovering af strækningen. Markering af ankomsten til Vildbjerg Kultur- og Fritidscenter, krydsning for bløde trafikanter fra stationen samt markering af ankomsten til byen fra øst.

Forvaltningen har set nærmere på projektet og kan anbefale, at der i stedet for udføres to projekter, som beskrevet nedenfor.

 

 Projekt ved biblioteket i Vildbjerg

 

Plads ved Vildbjerg Bibliotek:

Forvaltningen har modtaget en henvendelse på et projekt centralt i Vildbjerg. Projektet grænser op til et privat boligprojekt, hvor der er fælles parkering med den offentlige parkering. Byggeriet kan på egen grund overholde p-kravet i henhold til lokalplanen (grunden er markeret med rødt). I projektet ændres indretningen af p-pladsen, så der kan skabes en bedre adgang til området.

 

Bygherre har fremsendt en skitse på en optimering af arealet bag Vildbjerg Bibliotek og forvaltningen vurderer, at projektet er med til at gøre ankomsten til biblioteket bedre og mere markant i bybilledet.

 

Foran biblioteket kommer der en mindre pladsdannelse, hvor der kan etableres opholdsmuligheder med bænke for de besøgende, nye træer og blomstrende bede, som vil være med til at give farve og liv til byrummet.

 

Økonomi: 239.000 kr.

 

Østergade i Vildbjerg

 

Østergade i Vildbjerg:

Herning Vand kloakrenoverer Østergade, fra jernbanen til Sports Allé, i foråret 2021. Denne del af projektet udfører Herning Vand sammen med vejafdelingen, da projektets indhold ikke vurderes omfattet af forskønnelsespuljen. Der etableres ny cykelsti og fortov på strækningen og der bliver dermed ikke plads til yderligere forskønnende tiltag, da fremkommeligheden til Vildbjerg Sports- og Kulturcenter for de bløde trafikanter er højt prioriteret.

Forskønnelsesmidlerne forslås prioriteret til et projekt, som binder Østergade sammen fra øst og ind mod byen, en forskønnelse af området, hvor Østergade krydser jernbanen samt adgangen for den gående trafik ind til Vildbjerg Sports- og Kulturcenter. Projektet udarbejdes i samarbejde med borgerforeningen i Vildbjerg.

 

Forvaltningen vurderer, at der kan udføres et projekt for 300.000 kr. og at det kan udføres uafhængigt af Herning Vands projekt.

 

Økonomi: 300.000 kr.

  

Lind: 

 

Lind Hovedgade:

Herning Vand kloakrenovererer Lind Hovedgade, men det er endnu uklart præcist hvornår. Herning Vand skal udarbejde en helheds-og etapeplan for kloakrenoveringen i Lind. Som indledning til det, udføres der i foråret 2020 en tv-inspektion af kloakken, herefter kan der laves en plan for selve renoveringen. Det forventes, at det først kan blive efter 2022, at hele kloakrenoveringen i f.eks. Lind Hovedgade kan udføres.

Teknik- og Miljøudvalget har afsat midler til projektet. Projektet tænkes udført i et omfang som det gennemførte kloakfornyelsesprojekt på Tjørring Hovedgade, med nyt fortov, cykelstier og træer langs Hovedgaden. Projektet skitseres i foråret 2020 og forlægges Byplanudvalget.

 

Der er afsat 275.000 kr. til et lysprojekt ved dagligvarebutikkerne på Lind Hovedgade. Projektet tages med som et samlet skitseprojekt for hele Lind Hovedgade. Projektmidlerne til lysprojektet er frigivet.

 

Økonomi: 500.000 kr. til forskønnelse af Lind Hovedgade.

 

Landsbyerne:

Der er pt. prioriteret 326.100 kr. til konkrete projekter i landsbyerne. Det samlede beløb, som er prioriteret til forskønnelse i landsbyerne, er på 1 mio. kr. afsat på Serviceområde 09 Trafik, sted nr. 223056. Projektmidlerne er frigivet.

 

Feldborg:

Forvaltningen har modtaget ansøgning fra Feldborg Borgerforening, som ansøger om midler til blomsterkummer ved ankomsten til byen. Borgerforeningen etablerer selv projektet.

 

Økonomi: 9.900 kr.

 

Fasterholt:

Forvaltningen har modtaget ansøgning fra Fasterholt Borgerforening, som omhandler forskønnelse omkring byens forsamlingshus. Borgerforeningen har i mellemtiden selv udført en del af projektet og har fået tilført midler fra Herning Kommunes landdistriktspulje til terrasse bag forsamlingshuset, etablering af p-plads samt legeplads. Det samlede beløb til projektet omkring forsamlingshuset fra landdistriktspuljen er på 85.000 kr.

 

Til færdiggørelse af projektet søger Fasterholt Borgerforening forskønnelsesmidler. Forvaltningen anbefaler, i henhold til vedlagte skitse og hvad der er etableret at der afsættes forskønnelsesmidler til beplantning, belægninger i det grønne areal foran forsamlingshuset samt siddemuligheder.

 

Økonomi: 40.000 kr.   

 

Økonomi

Der er afsat rådighedsbeløb på 1,039 mio. kr. i 2020 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223043 til forskønnelse i center, omegns- og landsbyer. Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløbet.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 1,039 mio. kr. på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223043 Forskønnelse i center, omegns- og landsbyer,

 

at anlægsudgiften finansieres af afsat rådighedsbeløb på 1,039 mio. kr. i 2020 på samme stednr.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

  • Ansøgningsskema forskønnelsespulje blomsterkummer
  • Fasterholt - Borgerforeningens projekt